Adborth

Mae Prifysgol De Cymru yn casglu adborth gan fyfyrwyr mewn sawl ffordd wahanol ac yn ei ddefnyddio i wella a chyfoethogi ansawdd yr addysgu a'r dysgu a phrofiad cyffredinol myfyrwyr.

Ffyrdd o roi adborth

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr

Mae'r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr yn arolwg blynyddol sy'n casglu barn myfyrwyr israddedig y DU sydd ar eu blwyddyn olaf am eu hamser mewn addysg uwch.  Mae’n gyfle i fyfyrwyr roi adborth ar yr hyn roeddent yn ei hoffi am eu hamser yn y Brifysgol yn ogystal â'r hyn y teimlent y gellid bod wedi’i wella

Undeb y Myfyrwyr

Mae Cynrychiolwyr Cwrs yn gweithio i wella'r cwrs y cânt eu hethol i'w gynrychioli, tra bod Cynrychiolwyr Llais Myfyrwyr  yn rhoi sylw i faterion ehangach, gan weithredu ar lefel y Gyfadran. Mae'r ddau yn gweithredu fel llais i fyfyrwyr i'r Brifysgol, gan siarad yn uniongyrchol â'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau a helpu i lunio polisïau yn y dyfodol.

Mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnal Wythnos Newidiadau yn flynyddol, lle gall myfyrwyr siarad am newidiadau y maent am eu gweld yn y brifysgol a gweithredu arnynt.  Yn ogystal, mae Chi’n Gwneud Newid lle gall myfyrwyr gyflwyno syniad ar gyfer newid ac os oes ganddynt 15 pleidlais, anfonir y syniad at y swyddog perthnasol neu'r Cyngor Myfyrwyr i benderfynu ar gamau i'w cymryd.

Gwerthusiadau cwrs

Loop yw cwrs ar-lein a system werthuso modiwl PDC.  Gallwch roi adborth ar eich cwrs a'ch modiwlau ar unrhyw adeg o'r flwyddyn – yn gwbl ddienw, naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg.  Mae hyn yn sicrhau ein bod yn casglu barn pob myfyriwr waeth beth fo'i ddyddiad cychwyn a hyd ei gwrs neu fodiwlau.  Mae rhoi adborth yn gynnar yn y flwyddyn hefyd yn golygu efallai y byddwn ni'n gallu gwneud newidiadau'n ddigon buan i chi gael budd ohonynt!

Gallwch hefyd roi adborth trwy gyfeiriad e-bost UniLife: unilife@southwales.ac.uk


Dywedoch Chi, Gwnaethom Ni

Isod, ceir rhai enghreifftiau o adborth a gawsom yn ddiweddar:

  • Nid yw bwyd y Parc Chwaraeon yn iach – Mae Parc Chwaraeon PDC yn gweithio gyda'i gyflenwyr i ddatblygu atebion a all gynnwys prydau iach. Mae'r wraps cyw iâr yn dychwelyd hefyd!
  • Mae angen mwy o lyfrau ar y llyfrgelloedd – Mae ' r tîm wedi gweithio'n galed dros y flwyddyn ddiwethaf ac wedi ychwanegu at y casgliad.  Mae tudalen hefyd lle gallwch ofyn i’r llyfrgell brynu llyfr
  • Roeddech chi eisiau gwybod pa gymorth sydd ar gael a sut i gael gafael arno.
  • Roeddech chi am gael mwy o dechnoleg sy'n benodol i gwrs fel AutoDesk, Solidworks a Matlab. Mae'r rhain nawr ar gael i’w llawrlwytho ar eich dyfais.  Fe fydd arnoch chi angen eich e-bost myfyriwr Prifysgol i gofrestru a llawrlwytho.