Apwyntiadau

Eich manylion cyswllt

Dylech bob amser gadw’ch manylion cyswllt yn gyfredol rhag ofn y bydd angen i'r Brifysgol gysylltu â chi.

Myfyrwyr coleg partner

Os ydych chi'n astudio mewn coleg partner yn PDC, cysylltwch â'ch coleg.

Apwyntiadau trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein

Gellir archebu trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein

Darllenwch y nodiadau isod ac ewch i wefan y gwasanaethau cyn archebu.

Gwasanaeth Anabledd
Mae'r Gwasanaeth Anabledd yn helpu myfyrwyr PDC sydd ag anableddau, gan gynnwys anableddau corfforol, synhwyraidd, iechyd meddwl neu anableddau nas gwelwyd o'r blaen.

Gwasanaeth Iechyd
Mae'r Gwasanaeth Iechyd yn ategu gwasanaethau eich meddyg teulu a'r GIG. Rhaid i chi gofrestru gyda’r Gwasanaeth Iechyd cyn archebu'ch apwyntiad cyntaf.

Llyfrgell
Trefnwch apwyntiad gyda llyfrgellydd sy'n arbenigo yn eich maes pwnc.

Tîm Cyngor ar Ddilyniant
Os ydych yn profi anawsterau wrth astudio yn PDC, gall y tîm Dilyniant  eich helpu gyda’r opsiynau sydd ar gael i chi ac edrych ar gynllun cymorth cyfannol. 

Tîm Cynghori Ariannol i Fyfyrwyr
Ydych chi'n profi anawsterau ariannol neu broblemau gyda'ch cyllid myfyrwyr? Gall y Tîm Cynghori Ariannol i Fyfyrwyr helpu.

Gwasanaeth Sgiliau Astudio
Trefnwch apwyntiad Sgiliau Astudio i siarad â thiwtor sgiliau academaidd neu fathemateg ar sail un i un.

Gwasanaeth Lles
Os ydych chi'n cael trafferthion gyda'ch iechyd meddwl a hoffech siarad â rhywun am y cymorth sydd ar gael i chi, trefnwch Apwyntiad Cyngor Lles, gyda'r Gwasanaeth Lles
DS: Nid yw'n bosib cael mynediad at gwnsela neu gymorth iechyd meddwl 1-1 arall gan PDC heb fynychu Apwyntiad Cyngor Lles yn gyntaf. 

Archebu apwyntiad

AZO-buttons-appointments-CYM.png

Defnyddiwch y botwm i fynd i’r Ardal Gynghori Ar-lein a chychwyn y broses archebu.

Y tu mewn i’r Ardal Gynghori Ar-lein dewiswch yr apwyntiad rydych chi ei eisiau o'r rhestr, neu chwiliwch gan ddefnyddio allweddair.

Mae gwasanaethau'n cynnig apwyntiadau trwy ystod o ddulliau cyswllt, e.e. dros y ffôn, Microsoft Teams neu ar y campws (wyneb yn wyneb). Gofynnir i chi ddewis dull cyswllt o'r rhai sydd ar gael wrth archebu.

Rhowch wybod i ni adeg archebu os oes angen yr apwyntiad trwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg. Sylwch, efallai y bydd angen trefnu bod cyfieithydd ar y pryd yn bresennol.

Canslo apwyntiad

Darllenwch y rheolau apwyntiad i sicrhau eich bod yn canslo o fewn yr amserlen ofynnol.


I ganslo apwyntiad, mewngofnodwch i apwyntiadau yn yr Ardal Gynghori Ar-lein ac yn 'My Booked Appointments’ dewiswch ‘Cancel’.Apwyntiadau Gyrfaoedd

Mae Gyrfaoedd PDC yn cynnig apwyntiadau trwy CareersConnect nad ydynt yn rhan o’r Ardal Gynghori Ar-lein. Gweler eu tudalen Gofyn Cwestiwn/archebu apwyntiad i gael mwy o fanylion.