Apwyntiadau

PWYSIG:

Newidiadau i wasanaethau oherwydd y Coronafeirws (COVID-19)

Nid oes apwyntiadau cymorth wyneb-yn-wyneb ar gael nes y nodir yn wahanol.


Mae’r rhan fwyaf o’r gwasanaethau yn darparu  apwyntiadau dros y ffôn a Skype - gweler isod. Cofiwch gynnwys eich rhif ffôn symudol neu'ch cyfeiriad Skype yn adran nodiadau'r ffurflen archebu ar-lein (lawrlwytho Skype yma). Dylech gadw eich manylion cyswllt yn gyfredol rhag ofn fod angen i’r Brifysgol gysylltu â chi. 


Gellir hefyd gael help wrth gyflwyno ymholiad drwy’r Ardal Gynghori Ar-lein neu drwy ffonio neu anfon e-bost at wasanaeth yn uniongyrchol - gweler Cysylltu â ni.Apwyntiadau trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein

Gellir gwneud apwyntiadau gyda'r mwyafrif o Wasanaethau Cymorth PDC trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein.  Darllenwch y nodiadau isod ac ewch i wefan y gwasanaeth cyn archebu.
 

appointments Welsh

Y tu mewn i’r Ardal Gynghori Ar-lein dewiswch y categori apwyntiad rydych chi ei eisiau, yna chwiliwch am apwyntiadau sydd ar gael, neu chwiliwch gan ddefnyddio allweddair.
Rhowch wybod i ni adeg archebu os oes angen yr apwyntiad trwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg. Sylwch, efallai y bydd angen trefnu bod cyfieithydd ar y pryd yn bresennol.

Sut i drefnu apwyntiad

Gwasanaeth Gyrfaoedd

Mae ystod o apwyntiadau ar gael gyda Gyrfaoedd PDC.
Apwyntiadau ffôn a Skype ar gael.

Gwasanaeth Anabledd

Mae'r Gwasanaeth Anabledd yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr ac yn cydlynu cymorth i fyfyrwyr PDC sydd ag anableddau, gan gynnwys anableddau corfforol, synhwyraidd, iechyd meddwl neu anweledig, anawsterau dysgu penodol (e.e. dyslecsia) ac awtistiaeth.

Apwyntiadau ffôn ar gael.
Gellir gofyn am apwyntiadau Skype trwy e-bostio disabledadviser@southwales.ac.uk.


Gwasanaeth Iechyd

Mae Gwasanaeth Iechyd y Brifysgol yn cael ei arwain gan Nyrsys ac mae'n ychwanegiad at y gwasanaethau a ddarperir gan eich Meddyg Teulu a'r GIG. Bydd angen i chi gofrestru cyn archebu apwyntiad.  Chwilio am apwyntiad Nyrs ar yr Ardal Gynghori Ar-lein.

Apwyntiadau ffôn ar gael.

Llesiant

Gwasanaeth Iechyd Meddwl a Chwnsela – Mae apwyntiadau Cyngor Lles am 30 munud dros y ffôn a Skype ar gael a gellir eu harchebu drwy’r Ardal Gynghori Ar-lein.


Y Llyfrgell

Trefnwch apwyntiad gyda'ch Llyfrgellydd Cyfadran.  Dewiswch yr apwyntiad ar gyfer eich Cyfadran ar yr Ardal Gynghori Ar-lein.

Apwyntiadau ffôn a Skype ar gael.

Tîm Cyngor Dilyniant

Os ydych chi'n cael trafferth gyda'ch astudiaethau, gall y Tîm Dilyniant nodi'r problemau a gweithio gyda chi a'ch cyfadran i'ch cael yn ôl ar y trywydd iawn.

Apwyntiadau ffôn a Skype ar gael.

Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr

Gall rheoli eich arian yn y Brifysgol fod yn her.  Mae'r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yn darparu cyngor a gwybodaeth i'ch helpu i wneud penderfyniadau gwybodus am eich cyllid.

Apwyntiadau ffôn ar gael.


Gwasanaeth Sgiliau Astudio

Trefnwch apwyntiad Sgiliau Astudio i siarad â thiwtor ar sail un i un.

Weithiau mae apwyntiadau ffôn, Skype ac e-bost ar gael.

Canslo Apwyntiad

I ganslo apwyntiad, mewngofnodwch i’r Ardal Gynghori Ar-lein, dewiswch 'Apwyntiadau' ac yn 'Fy Apwyntiadau Archebedig' dewiswch 'Canslo'.

Darllenwch eich rheolau apwyntiad i sicrhau eich bod yn canslo o fewn yr amserlen ofynnol.