Cyflwyno Asesiad


 • Mae gan lawer o gyrsiau waith cwrs wedi’i asesu
 • Cyflwynir rhai asesiadau yn electronig (fel arfer drwy Blackboard), ac eraill ar ffurf copi caled
 • Eich cyfrifoldeb chi yw cyflwyno'r gwaith cywir yn y ffordd gywir ar yr adeg gywir

Gwneud copi wrth gefn o asesiadau

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn gwneud copi wrth gefn o’ch asesiadau yn rheolaidd wrth i chi weithio.  Cadwch gopïau ohonynt mewn o leiaf ddau leoliad ar wahân. Examples of places you can keep copies:


 • Ar yriant mewnol eich cyfrifiadur
 • Ar yriant allanol neu ffon gof wedi'i storio mewn lleoliad ffisegol ar wahân
 • Google Drive
 • Microsoft OneDrive
 • Dropbox

Hyd yn oed ar ôl cyflwyno cadwch y fersiwn a gyflwynwyd rhag ofn y bydd angen i chi ei gyflwyno am unrhyw reswm.  Drwy gadw copïau o'ch holl friffiau a chyflwyniadau asesu, gallwch werthuso'ch cynnydd dros amser.  Hefyd cadwch unrhyw ddeunydd cyfeirio a ddefnyddiwyd gennych.

Cyflwyno Asesiadau

Efallai y bydd gennych nifer o asesiadau sydd angen eu cyflwyno tua’r un dyddiad.  Gallwch gyflwyno asesiadau'n gynnar os yw hyn yn eich helpu gyda'ch rheolaeth amser.


Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi ffitrwydd i sefyll sy'n golygu eich bod, drwy gyflwyno eich hun ar gyfer asesiad (e.e. cyflwyniad) neu gyflwyno asesiad, yn datgan eich bod yn ffit.  Ni allwch wedyn wneud cais eich bod yn anffit oherwydd amgylchiadau neu salwch sy'n effeithio ar eich perfformiad.


Brîff asesu

Bydd eich tiwtor modiwl yn darparu brîff asesu ffurfiol a ddylai fod wedi’i leoli ar dudalennau modiwl Blackboard.

Eich cyfrifoldebau


 • Gwiriwch y dyddiad cau ac amser cyflwyno.  Fel arfer, rhaid cyflwyno asesiadau erbyn 11.59pm (cyflwyniad ar-lein) neu 4.00pm (cyflwyniad copi caled).  Cadarnhewch y manylion hyn gyda'ch tiwtor modiwl ac ar Blackboard.
 • Cyflwynwch y rhain yn y fformat a nodir yn y brîff asesu neu gallech dderbyn sero.
 • Gofalwch fod unrhyw CDs neu DVDs yn agor yn gywir wrth ddefnyddio cyfrifiadur Prifysgol.
 • Labelwch eich gwaith yn glir fel y cyfarwyddiadau yn y briff asesu.
 • Sicrhewch fod cyflwyniadau CD/DVD/ffon gof wedi'u labelu'n glir a'u hatodi i'r taflen glawr swyddogol.
 • Cadwch gopi o unrhyw dderbynneb a roddwyd ar ôl ei chyflwyno oherwydd efallai y bydd angen i chi ei chyflwyno ar ddyddiad diweddarach.
 • Peidiwch ag e-bostio eich asesiad terfynol yn uniongyrchol i'r tiwtor modiwl, nid yw hwn yn ddull cyflwyno cymeradwy.
 • Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os nad ydych yn siŵr o unrhyw gyfarwyddiadau, cysylltwch â'ch tiwtor modiwl.

Cyflwyniadau hwyr

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi llym ar gyflwyniadau hwyr, gweler adran A. 2.5 o'r Rheoliadau ar gyfer Cyrsiau a a Addysgir, felly dylech bob amser gyflwyno eich asesiad erbyn y dyddiad/amser cau. Os byddwch yn cyflwyno ar ôl yr amser a ddyrannwyd ar y dyddiad cau, bydd hyn yn cael ei ystyried yn gyflwyniad hwyr a bydd yn effeithio ar eich gradd.

Cyflwyniadau ar-lein ar gyfer Blackboard neu Turnitin

Os byddwch yn cyflwyno eich gwaith drwy Blackboard byddwch yn derbyn hysbysiad electronig y gellir ei weld drwy eich cyflwyniadau ar gyfrif Blackboard.  Ar gyfer asesiadau Turnitin byddwch yn derbyn derbynneb ar ffurf e-bost i'ch cyfrif Prifysgol.

Cyflwyniadau copi caled

Rhaid i unrhyw waith y mae angen ei gyflwyno ar gopi caled gael ei drosglwyddo i'r lle cywir ar yr adeg gywir.  Hwn fel arfer yw'r Ardal Gynghori ar eich campws, cyn 4pm ar y dyddiad dyledus.


Gellir trefnu cyflwyniad in situ lle bo hynny'n fwy priodol (ar gyfer cyflwyniadau trwm/mawr).

Cyflwyno asesiadau’n Gymraeg mewn modiwl Saesneg/Welsh Language Assessment Submission

Gellir dod o hyd i fanylion am sut i gyflwyno asesiadau yn Gymraeg lle mae'r iaith addysgu yw Cymraeg yn Cymraeg yn y Brifysgol.