Canllawiau Brexit

Yn gyntaf ac yn bwysicaf oll, rydym am i chi wybod bod ein holl fyfyrwyr yn aelodau gwerthfawr o gymuned PDC, a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i'ch cefnogi trwy'r hyn a allai fod yn gyfnod ansicr. Mae gennym ystod o wasanaethau cymorth ar gael a chynghorir myfyrwyr yr UE, yr AEE a Rhyngwladol i gysylltu â Thîm Mewnfudo a Chyngor i Fyfyrwyr Rhyngwladol y Brifysgol (IISA) i gael cyngor unigol ar eu sefyllfa.

Yn seiliedig ar y broses drafod hyd yma, mae'r UE a'r DU wedi cytuno ar oedi pellach i Brexit tan 31 Ionawr 2020. Gall y DU adael yr UE yn gynharach na'r dyddiad hwn, os yw AS wedi cadarnhau cytundeb tynnu'n ôl. Mae'r dyddiadau ar ein gwefan yn adlewyrchu dyddiad gadael o 31 Ionawr 2020, ond gallai hyn newid os bydd y DU yn dewis gadael yr UE yn gynharach na'r dyddiad hwn. Bydd gwybodaeth newydd yn cael ei phostio wrth iddi ddod ar gael ond gwiriwch gysylltiadau allanol a gwefan IISA yn rheolaidd.

Teithio i'r DU neu oddi yno ar ôl 31 Ionawr 2020

Os ydych chi'n bwriadu teithio i’r DU neu yn ôl ar ôl 31 Ionawr 2020, byddwch yn ymwybodol y gallech wynebu amhariadau teithio sylweddol, gan y bydd newidiadau i'r rheolau teithio i'r mwyafrif o wledydd yn Ewrop os bydd y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb Fargen. Efallai y bydd sgil-effaith hefyd i deithio i wledydd eraill.

Os ydych eisoes wedi archebu teithio yn ystod y cyfnod hwn, edrychwch ar wefan y Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad i sicrhau eich bod yn ymwybodol o unrhyw darfu posibl ar eich cynlluniau teithio.

Os ydych chi'n fyfyriwr UE / AEE, gan fod ansicrwydd o hyd ynghylch y dogfennau y gallai fod eu hangen arnoch i deithio o gwmpas yr amser hwn, byddem yn cynghori'n gryf eich bod yn mynd â llythyr Statws Myfyriwr gyda chi. Rhaid i hwn fod ar ffurf papur. Gallwch ofyn am lythyr statws myfyriwr ar UniLife. Rhestrir dogfennau eraill y dylech hefyd ystyried eu cario gyda chi ar dudalennau UniLife IISA. Dylech ymgynghori â'r tudalennau hyn os ydych chi'n bwriadu teithio ar yr adeg hon.

Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, gwiriwch unrhyw gyngor teithio a gyhoeddwyd gan eich gwlad.

Os ydych chi'n ddeiliad pasbort Prydeinig, mae'r Llywodraeth wedi darparu diweddariad ar oblygiadau teithio Brexit Heb Fargen. O 31 Ionawr, rhaid bod gennych o leiaf chwe mis ar ôl ar eich pasbort o'ch dyddiad cyrraedd er mwyn mynd i mewn i wlad yn yr UE; defnyddiwch y gwiriad pasbort ar-lein i ddarganfod faint o amser sydd ar ôl ar eich pasbort ac a fyddwch chi'n gallu teithio i rai gwledydd. Cyfeiriwch at: Rheolau pasbort ar gyfer teithio i Ewrop ar ôl Brexit i gael y wybodaeth fwyaf diweddar.

Cyngor a Chymorth i Fyfyrwyr yr UE a’r AEE

Mae UKCISA wedi cyhoeddi crynodeb defnyddiol o'r holl wybodaeth sydd gan brifysgolion hyd yn hyn am yr hyn a fydd yn digwydd os bydd y DU yn gadael yr UE gyda'r cytundeb tynnu'n ôl cyfredol neu heb fargen o gwbl.

Yn ogystal, mae Tîm Mewnfudo a Chyngor i Fyfyrwyr Rhyngwladol y Brifysgol wedi cyhoeddi canllawiau llawn ar eu tudalennau gwe. Gwiriwch y tudalennau hyn yn rheolaidd a’r cysylltiadau allanol i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Ffioedd a Chyllid Myfyrwyr

Mae trefniadau ar gyfer Ffioedd a Chyllid yn debygol iawn o aros yr un fath ar gyfer myfyrwyr yr UE sydd eisoes yn PDC.

Myfyrwyr Erasmus+ 

Myfyrwyr Erasmus+ PDC

Os bydd y DU yn gadael yr UE heb fargen, mae Rheoliadau wrth Gefn Erasmus+ yn sicrhau na fydd cyfranogwyr sydd dramor trwy weithgaredd symudedd dysgu a ariennir gan Erasmus+ ar y diwrnod y bydd y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd yn gweld ymyrraeth ar eu cyfnod symudedd. Ar gyfer symudedd dysgu sy'n cychwyn ar ôl y dyddiad gadael, mae Llywodraeth y DU wedi cytuno i danysgrifennu cyllid ar gyfer y grantiau Erasmus+ hynny sydd eisoes wedi'u cymeradwyo i ddigwydd yn ystod blwyddyn academaidd 2019/2020. Sylwch fod yn rhaid i chi gwblhau holl ddogfennaeth Erasmus+ o hyd fel y cynghorir gan Gydlynwyr Erasmus+ a sicrhau bod yr holl lofnodion yn eu lle o fewn y dyddiadau cau a ddarperir.

Os bydd y DU yn gadael yr UE gyda Chytundeb Tynnu’n Ôl, mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau y bydd y DU yn gallu parhau i gymryd rhan yn y cylch prosiect cyfredol nes iddo ddod i ben yn 2020. Rhaid i chi sicrhau eich bod yn cwblhau’r ddogfennaeth angenrheidiol Erasmus+ fel y cynghorir gan gydgysylltwyr Erasmus+ a sicrhau bod yr holl lofnodion yn eu lle o fewn y dyddiadau cau a ddarperir.

Myfyrwyr Erasmus+ yn PDC

Os bydd y DU yn gadael yr UE heb fargen, mae Comisiwn yr UE wedi dweud y bydd yn ceisio parhau i ariannu myfyrwyr Erasmus+ sydd yn y DU ac wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer cyfranogwyr.  Wrth i ni aros am eglurhad y tu hwnt i hyn, mae PDC yn gweithio gyda phrifysgolion partner ledled yr UE i wneud yn siŵr y gall cyfnewid myfyrwyr ddigwydd o hyd beth bynnag fydd canlyniad Brexit. Dylai myfyrwyr sydd i fod i ddechrau eu symudedd Erasmus+ yn PDC ar ôl y dyddiad y disgwylir i’r DU adael yr UE ofyn am gyngor ynghylch cyllid gan eu sefydliadau cartref.

Os bydd y DU yn gadael yr UE gyda Chytundeb Tynnu'n Ôl, bydd y DU yn gallu parhau i gymryd rhan yn y cylch prosiect cyfredol nes iddo ddod i ben yn 2020.

Am gwestiynau sy'n ymwneud ag Erasmus+ cysylltwch â: erasmus@southwales.ac.uk/ +44 (0) 1443 483795.