Bwlio ac Aflonyddu

Mae'r Polisi Urddas wrth Astudio yn esbonio sut mae'r Brifysgol yn ymdrin â chwynion am aflonyddu, bwlio, triniaeth annheg ac erledigaeth.

Mae'r Brifysgol yn cydnabod y dylai'r holl staff a myfyrwyr gael eu gwerthfawrogi a bod ganddynt yr hawl i gael eu trin ag urddas a pharch yn y gwaith ac wrth astudio.  Mae gan bob myfyriwr hawl:
  • I gael eu trin ag urddas, parch a chwrteisi
  • Gallu astudio'n rhydd o driniaeth annheg, bwlio, aflonyddu neu erledigaeth
  • Peidio â phrofi unrhyw fath o wahaniaethu
  • I gael eu gwerthfawrogi am eu sgiliau a'u galluoedd

Nod y Brifysgol yw sicrhau bod pob unigolyn yn cael ei drin ag urddas a pharch beth bynnag fo'i oedran, rhyw (gan gynnwys ailbennu rhywedd), anabledd, cyfrifoldeb teuluol, priodasol, statws rhiant neu bartneriaeth, hil, tarddiad ethnig neu genedlaethol, lliw, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, neu unrhyw wahaniaethu arall.  Dymuna'r Brifysgol hyrwyddo a chynnal diwylliant lle mae cydymddiriedaeth a pharch yn sylfaen i berthynas waith rhwng yr holl staff a myfyrwyr.

Am ragor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Polisi Urddas wrth Astudio.

Ymgynghorwyr Urddas wrth Astudio/yn y Gwaith yw: Andrew Ware, Llinos Spargo, Kathryn Williams, Julie Prior. Gallwch gysylltu ag unrhyw ymgynghorydd o'ch dewis.