Profion asymptomatig COVID-19 yn PDC

Mae'r Brifysgol yn gweithio gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i gynnig rhaglen brofi asymptomatig a all adnabod myfyrwyr sydd â COVID-19 yn gyflym ond nad oes ganddynt unrhyw symptomau.

Pecynnau profi gartref

Mae citiau profi gartref asymptomatig COVID-19 ar gael i fyfyrwyr sy'n cyrchu ein campysau ar gyfer dysgu ac addysgu. Mae'r citiau, a ddarparwyd gan Lywodraeth y DU, yn cynnwys saith dyfais llif ochrol y gallwch eu gweinyddu eich hun gartref. Fe'ch cynghorir i sefyll dau brawf dri diwrnod ar wahân am bob wythnos eich bod ar y campws. I gasglu'ch pecyn profi gartref, trefnwch apwyntiad yn y ffordd arferol trwy safle archebu prawf COVID-19 PDC (https://uswcovidtest.com/). Bydd un pecyn (sy'n cynnwys saith dyfais llif ochrol) ar gael ym mhob apwyntiad a archebir.

Pan fyddwch chi'n cymryd eich profion gartref, eich cyfrifoldeb chi fydd cofrestru canlyniadau eich profion ar-lein. Mae'n bwysig iawn bod y rhan hon yn cael ei chwblhau fel bod lefel cywir o brofion a chyfraddau heintiau yn PDC.  Os bydd unrhyw un yn derbyn canlyniad prawf positif, yna rhaid iddynt ynysu ac archebu prawf PCR COVID-19 trwy'r GIG i gadarnhau'r canlyniad positif.

Profi ar y safle

Os nad ydych yn dymuno cwblhau'r profion gartref, byddwn yn dal i redeg canolfannau profi ar bob campws (Caerdydd, Casnewydd, a Phontypridd) tan ddiwedd mis Gorffennaf.  Mae'r apwyntiadau hyn yn parhau i fod ar gael yng Nghaerdydd bob dydd Mawrth a dydd Mercher (10am i 2pm), a Chasnewydd a Threfforest bob dydd Llun a dydd Iau (10am i 2pm). Gallwch drefnu apwyntiad trwy safle archebu prawf COVID-19 PDC (https://uswcovidtest.com/) hefyd. Rydym yn aros am arweiniad y Llywodraeth ynghylch a fydd ein safleoedd profi ar y safle ar gael ar ôl mis Gorffennaf, neu a fydd prifysgolion yn symud i brofi gartref yn unig.

Mae lleoliadau ein canolfannau profi asymptomatig hefyd wedi newid mewn rhai campysau. Ar ein Campws Caerdydd, mae'r ganolfan brofi yn ardal caffi Mingles ac ar Gampws Trefforest, mae'r ganolfan brofi wedi symud i'r Lolfa Seicoleg ym Mloc D.  Mae'r ganolfan brofi ar Gampws Casnewydd yn aros yn ardal y caffi ar Lawr B.

Cofiwch os bydd unrhyw un ar eich aelwyd yn derbyn canlyniad prawf positif, bydd angen i bawb hunanynysu am 10 diwrnod cyn y gallwch deithio. 

Derbyn canlyniadau ar gyfer profi ar y safle

Canlyniad prawf positif

Bydd angen i fyfyrwyr sy'n derbyn canlyniad prawf positif hunanynysu ac archebu prawf GIG i gadarnhau'r canlyniad positif. Os yw prawf y GIG (PCR) yn bositif, bydd angen i chi hunanynysu am 10 diwrnod a bydd angen i'ch holl gysylltiadau agos, gan gynnwys eich cartref, hunanynysu am 10 diwrnod. 

Canlyniad prawf negatif

Cofiwch, nid yw canlyniad prawf negatif yn golygu na ddaethoch i gysylltiad â COVID-19 yn ddiweddar oherwydd gall y firws ddeor am hyd at bythefnos cyn i chi ddatblygu symptomau. Parhewch i fod yn wyliadwrus – cadw pellter cymdeithasol, gwisgo gorchudd wyneb, golchi/diheintio’ch dwylo’n rheolaidd, a dilyn yr holl fesurau diogelwch sydd ar waith ar ein campysau yn PDC.

Er bod y profion yn wirfoddol, rydym yn annog pob myfyriwr i gymryd rhan er mwyn helpu i amddiffyn ein gilydd.