Cwestiynau Cyffredin | Profion asymptomatig COVID-19

Mae profion antigen Llif Ochrol yn fath newydd o dechnoleg y gellid ei defnyddio i brofi cyfran uwch o bobl asymptomatig (y rhai sy'n heintus, ond ddim yn ymwybodol o hyn).  Byddai hyn yn galluogi gwell Profi ac Olrhain y Llywodraeth/GIG i nodi pobl asymptomatig sy'n debygol iawn o ledaenu'r firws a thorri'r gadwyn drosglwyddo. Dilyswyd y dechnoleg eisoes – cwblhawyd yr holl gyfnodau profi clinigol ac mae'r Llywodraeth wedi bod yn cyflwyno gwahanol brofion maes a pheilot i nodi'r ffordd orau o ddefnyddio'r dechnoleg newydd hon ar raddfa.


Mae profion antigen Llif Ochrol yn canfod presenoldeb neu absenoldeb coronafeirws trwy gymhwyso sampl swab neu boer ar bad amsugnol y ddyfais. Mae'r sampl yn rhedeg ar hyd wyneb y pad, gan ddangos canlyniad gweledol positif neu negatif yn dibynnu ar bresenoldeb y firws.

Y prawf a ddefnyddir amlaf yn y GIG ar hyn o bryd yw'r prawf PCR (Adwaith Cadwyn Polymeras). Gall y rhain gymryd mwy o amser i gynhyrchu canlyniad - tua 24 i 48 awr. Gall y profion llif ochrol a ddefnyddir yn PDC ar ddiwedd y tymor, ddarparu canlyniad mewn oddeutu awr. Bydd yn ofynnol i unrhyw un sydd â chanlyniad prawf positif o'r prawf llif ochrol archebu prawf GIG (PCR) i gadarnhau canlyniad y prawf. Mae'r rhain ar gael yn rhwydd i bob unigolyn sy'n dangos symptomau COVID-19. Gallwch archebu prawf GIG yma.

Mae ymchwil yn awgrymu y canfuwyd bod gan y prawf Llif Ochrol cyfredol benodoldeb uchel ond gyda sensitifrwydd ychydig yn is h.y. y potensial i fethu rhai achosion positif COVID-19. Felly, mae'r ddau brawf a gynhaliwyd yn agos at ei gilydd yn fesur i godi unrhyw haint a fethwyd yn y rownd gyntaf neu sydd newydd ei ddatblygu.


Gall unrhyw fyfyriwr ym Mhrifysgol De Cymru drefnu apwyntiad ar gyfer prawf asymptomatig COVID-19.  Dylech archebu'ch prawf cyntaf mor agos â phosibl i'r dyddiad rydych chi'n dychwelyd i'ch cyfeiriad yn ystod y tymor. Os ydych chi'n cymudo i'r brifysgol o gartref, gallwch hefyd gael mynediad at brofion, ac fe'ch anogir yn arbennig i wneud hynny os ydych chi'n dychwelyd i'r campws ar gyfer dysgu wyneb yn wyneb.

Os oes gennych symptomau COVID-19, peidiwch â mynychu canolfannau profi asymptomatig PDC. Archebwch brawf GIG yn y ffordd arferol.

Bydd tair canolfan brofi - un ar bob un o'n campysau:

Caerdydd - Undeb y Myfyrwyr - llawr cyntaf, Campws Caerdydd, 86-88 Adam Street, Caerdydd, CF24 2FN

Casnewydd - Llawr cyntaf y Ffreutur Bwyd, Llawr B, Campws Casnewydd, Usk Way, NP20 2BP

Pontypridd - Clwb Nos Eclipse, Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Trefforest, Llantwit Road, Trefforest, Pontypridd, CF37 1DL


Gallwch drefnu apwyntiad profi yma: https://uswcovidtest.com/

Gellir archebu apwyntiadau yn y lleoliad sydd fwyaf cyfleus i chi. Dyrennir apwyntiadau â blaenoriaeth i fyfyrwyr sy'n bwriadu symud o'u cyfeiriad yn ystod y tymor ar ddiwedd y tymor ar gyfer cyfnod y Nadolig.

Ar ôl i chi drefnu eich apwyntiad, byddwch yn derbyn cadarnhad gyda dyddiad ac amser eich apwyntiad.


Pwysig: Mae'r prawf Llif Ochrol ar gyfer pobl nad oes ganddynt symptomau coronafeirws yn unig. Os oes gennych symptomau, neu'n datblygu symptomau cyn eich apwyntiad, bydd angen i chi hunanynysu ac archebu prawf GIG. Peidiwch â mynychu eich apwyntiad ar gyfer prawf llif ochrol, os oes gennych symptomau.

Pan gyrhaeddwch eich apwyntiad, cewch eich tywys trwy’r broses gofrestru a phrofi gan y staff cymorth ar y safle. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dod â’r canlynol gyda chi:

  • Math o ID, fel eich cerdyn adnabod myfyriwr, pasbort neu drwydded yrru.
  • Eich ffôn, llechen neu liniadur. Os nad oes gennych un o'r rhain yna bydd aelod o staff ar y safle yn eich helpu chi.
  • Gorchudd wyneb neu fasg, na ddylech ei dynnu oni bai eich bod yn cymryd y swabiau ar gyfer y prawf.

Bydd angen i chi ddilyn gweithdrefnau cadw pellter cymdeithasol trwy aros o leiaf dau fetr oddi wrth bobl eraill ar safle'r prawf, gan gynnwys staff, a gwisgo gorchudd wyneb neu fasg.

Pan gyrhaeddwch eich apwyntiad, bydd angen i chi gofrestru'ch prawf ar-lein cyn i chi sefyll y prawf. Dyma pam y bydd angen i chi ddod â ffôn, llechen neu liniadur gyda chi. Os oes angen help arnoch i gofrestru, gofynnwch i staff y safle, byddant yn eich helpu wrth gynnal pellter cymdeithasol.

Mae'r prawf yn hunan-weinyddedig felly dangosir i chi sut i gymryd y swabiau prawf, a rhoddir y pecyn i chi, fel y gallwch chi gymryd eich swabiau eich hun. Bydd ein staff cymorth ar y safle yno i helpu i ddangos i chi beth i'w wneud.

Ni ddylai'r broses gyfan gymryd mwy na 15 munud.

Dylai'r canlyniadau fod ar gael o fewn oddeutu awr yn y rhan fwyaf o achosion, er y gall gymryd mwy na hyn yn ystod cyfnodau prysur.

Byddwch yn derbyn eich canlyniadau trwy'r SMS a/neu'r e-bost a roddwyd gennych yn ystod y broses gofrestru, i roi gwybod ichi a ddangosodd eich prawf ganlyniad positif, negatif neu amhendant.

Bydd angen i fyfyrwyr sy'n derbyn canlyniad prawf positif hunanynysu ac archebu prawf GIG i gadarnhau'r canlyniad positif. Os yw prawf y GIG (PCR) yn bositif, bydd angen i chi barhau i hunanynysu am 10 diwrnod a bydd angen i'ch holl gysylltiadau agos, gan gynnwys eich cartref, hunanynysu am 10 diwrnod. Yna bydd tîm Profi, Olrhain a Diogelu y GIG (TTP) hefyd yn cysylltu â chi i nodi unrhyw gysylltiadau agos eraill y gallech fod wedi'u cael.  Unwaith y bydd eich hunanynysu wedi'i gwblhau, byddwch chi'n gallu teithio adref/i'ch cyfeiriad amgen ar gyfer y gwyliau.

Bydd angen i chi hefyd roi gwybod i'r Brifysgol os ydych chi wedi derbyn canlyniad positif trwy gwblhau’r ffurflen hon.  Os ydych chi’n byw yn neuaddau preswyl y Brifysgol yn Nhrefforest, rhowch wybod i'r Swyddfa Llety hefyd os ydych chi wedi cael canlyniad prawf positif trwy ffonio 01443 482845. Gallant ddarparu cynlluniau prydau bwyd arlwyo dewisol neu barsel bwyd eitemau hanfodol, dosbarthiad post a chasgliad sbwriel.  

Os ydych chi'n derbyn canlyniad prawf negatif, dylech archebu ail brawf ar gyfer tri diwrnod yn ddiweddarach.

Rhwng y ddau brawf, fe'ch anogir i leihau cysylltiadau.  Mae hyn yn golygu peidio â chymysgu â phobl eraill gymaint â phosibl.

Cofiwch, nid yw canlyniad prawf negatif yn golygu na ddaethoch i gysylltiad â COVID-19 yn ddiweddar oherwydd gall y firws ddeor am hyd at bythefnos cyn i chi ddatblygu symptomau. Parhewch i fod yn wyliadwrus – cadw pellter cymdeithasol, gwisgo gorchudd wyneb, golchi/diheintio'ch dwylo’n rheolaidd, a dilyn yr holl fesurau diogelwch sydd ar waith ar ein campysau yn PDC.

Rhaid i berson sy'n gyswllt agos â pherson sy'n profi'n bositif, fel aelod o'r un cartref, hunanynysu am 10 diwrnod o ddyddiad y prawf. Hyd yn oed os ydych chi'n cael prawf a'i fod yn negatif mae'n rhaid i chi ddal i hunanynysu am 10 diwrnod. Mae hyn oherwydd eich bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd â COVID-19 a gall y firws gymryd amser i ymddangos yn eich system.

Nac oes, os nad oes gennych unrhyw symptomau COVID-19, mae cymryd rhan yn y peilot profion torfol hyn ar sail cwbl wirfoddol. Os ydych chi'n teithio adref ar gyfer gwyliau'r Nadolig, yna fe'ch anogir i gymryd rhan yn y profion fel y gallwch wneud penderfyniadau gwybodus, cyn gwneud eich trefniadau teithio, gan helpu i amddiffyn eich teulu a'ch ffrindiau.

Os oes gennych symptomau COVID-19, yna mae'n rhaid i chi hunanynysu ar unwaith, ac archebu prawf GIG COVID-19.

Os ydych wedi cael prawf positif GIG Cymru (PCR) yn ystod y deg diwrnod diwethaf, yna hunanynyswch a pheidiwch â mynd i gael prawf llif unffordd yn PDC. 

  

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn cynghori, os ydych wedi cael prawf positif GIG Cymru (PCR) yn ystod y 90 diwrnod diwethaf, peidiwch â chael prawf llif unffordd gan y gallech dderbyn canlyniad prawf positif er efallai na fyddwch yn heintus. Os byddwch yn datblygu symptomau newydd o fewn y 90 diwrnod hynny, yna dylech hunanynysu a threfnu prawf Covid-19 GIG Cymru.  

Mae'r Brifysgol wedi ceisio cyngor i fyfyrwyr gan Gyngor Mwslimiaid Cymru a Chymdeithas Feddygol Islamaidd Prydain. Mae eu cyngor fel a ganlyn nid yw cael prawf PCR neu brawf llif unffordd Covid-19 yn annilysu'r ympryd yn ystod Ramadan. Gweler rhagor o wybodaeth yma.

Os hoffech drafod hyn ymhellach gydag Imam y Gaplaniaeth cysylltwch â'r Gaplaniaeth ar 01443 654060 neu [email protected]