Amgylchiadau Esgusodol

Byddwch yn ymwybodol mai'r dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno Hawliad Amgylchiadau Esgusodol ar gyfer y cyfnod ailsefyll yw 23/08/2021. Bydd angen llenwi a chyflwyno ffurflenni erbyn y dyddiad hwn.

Byddwch yn ymwybodol mai'r dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno Hawliad Amgylchiadau Esgusodol ar gyfer myfyrwyr Nyrsio, Learna ac Ôl-raddedig (sy'n cwblhau Medi 2021) yw 27/08/2021. Bydd angen llenwi a chyflwyno ffurflenni erbyn y dyddiad hwn. Os yw'ch dyddiad cyflwyno ar ôl 27/08/2021 rydych yn dal yn gymwys i hawlio.


Os ydych yn profi amgylchiadau sy'n effeithio ar eich gallu i gynnal asesiadau, efallai y gallwch hawlio Amgylchiadau Esgusodol.

D.S. Ar gyfer problemau TG a brofir yn ystod asesiad mae proses wahanol, gweler Gwybodaeth a Chymorth gydag Asesiadau.


Mae'r Brifysgol yn diffinio 'amgylchiadau esgusodol' fel a ganlyn:

"amgylchiadau eithriadol sydd y tu hwnt i reolaeth y myfyriwr AC sydd wedi eu hatal, neu a fydd yn eu hatal rhag perfformio mewn asesiad ar y lefel a ddisgwylir neu sy'n ofynnol ganddynt."

Prif egwyddor Rheoliadau Amgylchiadau Esgusodol PDC yw darparu cydraddoldeb i bob myfyriwr mewn perthynas â'r asesiadau y mae'n ofynnol iddynt ymgymryd â hwy fel rhan o'u cwrs. Mae'r asesiadau a gwmpesir yn cynnwys arholiadau, profion dosbarth a gwaith cwrs.

Os na allwch gyflwyno gwaith cwrs erbyn y dyddiad cau, neu sefyll arholiad neu brawf yn y dosbarth, oherwydd amgylchiadau eithriadol na allech fod wedi'u hatal, dylech gyflwyno cais o dan y Rheoliadau Amgylchiadau Esgusodol.

Gall cais llwyddiannus arwain at roi estyniad neu ohiriad i fyfyriwr, gan ganiatáu iddo ailsefyll asesiad ar y cyfle addas nesaf. Gallai hyn fod yn y cyfnod ailsefyll neu ar adeg gytunedig gan y tiwtor modiwl.

Y pedwar math o gais

Mae pedwar math gwahanol o geisiadau Amgylchiadau Esgusodol:

 1. Cais sy'n seiliedig ar dystiolaeth
 2. Hunanardystio (salwch tymor byr)
 3. Hunanardystio (COVID-19)
 4. Cyflwr hirdymor

Ym mhob achos, mae'n ofynnol i chi lenwi ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol. Gallwch ofyn am y ffurflen gan ddefnyddio'r Ardal Gynghori Ar-lein – mae’r fideo hon yn esbonio sut.

Efallai y bydd angen i chi hefyd lenwi ffurflenni eraill a/neu gyflenwi dogfennau tystiolaeth ategol, yn dibynnu ar natur eich cais.

Trosolwg

Gall y math hwn o gais am amgylchiadau esgusodol gwmpasu amgylchiadau a allai effeithio ar astudiaethau am wythnos neu fwy a gellir ei ategu gan dystiolaeth annibynnol.

Beth allwch chi ofyn amdano

 • Estyniad i ddyddiad cau hyd at uchafswm o 20 diwrnod gwaith, neu
 • Peidio â chyflwyno/gohirio'r pwynt asesu nesaf e.e. y cyfnod ailsefyll heb gosb.

Cyfarwyddiadau Cam wrth Gam

 1. Defnyddiwch yr Ardal Gynghori Ar-lein (AZO) i ofyn am ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol. Mae’r fideo hon yn esbonio sut.
 2. Derbyn y ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol a'r nodiadau cyfarwyddyd drwy AZO. Bydd y ffurflen yn atodiad a bydd yn cynnwys eich rhif adnabod myfyriwr a'ch blaenlythrennau yn ei deitl. Byddwch hefyd yn cael dolenni i ffurflenni eraill y gallai fod angen i chi eu llenwi.
 3. Os ydych yn gwneud cais am beidio â chyflwyno/gohirio, cysylltwch â’ch Arweinydd Modiwl drwy e-bost i wirio bod y dyddiad cyflwyno rydych yn gofyn amdano yn addas at ddibenion marcio.
 4. Llenwch y ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol ac os oes angen, y Ffurflen Cydsyniad Trydydd Parti a'i lanlwytho/a’u llanlwytho gyda'ch tystiolaeth ategol, ynghyd ag e-bost cadarnhad yr Arweinwyr Modiwl (os oes angen) i AZO. Mae’r fideo hon yn esbonio sut.
 5. Arhoswch am ganlyniad i'ch cais drwy AZO.

Dogfennau y mae angen i chi eu cyflwyno

 • Ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol (gorfodol)
 • Tystiolaeth Ategol (gorfodol)
 • Ffurflen Caniatâd Trydydd Parti (os oes angen)
 • E-bost cadarnhad gan academydd (os oes angen)

Trosolwg

Gall y math hwn o gais am amgylchiadau esgusodol gwmpasu cyfnod byr o salwch (ac eithrio COVID-19) lle byddai'n anodd cael tystiolaeth.

Dim ond un cais a gefnogir gan hunanardystio y gallwch ei gyflwyno ym mhob blwyddyn academaidd.

Beth allwch chi ofyn amdano

 • Estyniad i ddyddiau cau hyd at uchafswm o 7 diwrnod calendr.

Cyfarwyddiadau Cam wrth Gam

 1. Defnyddiwch AZO i ofyn am ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol. Mae’r fideo hon yn esbonio sut.

  https://youtu.be/IRVvSI06mbk

 2. Derbyn y ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol a'r nodiadau cyfarwyddyd drwy AZO. Bydd y ffurflen yn atodiad a bydd yn cynnwys eich rhif adnabod myfyriwr a'ch blaenlythrennau yn ei deitl. Byddwch hefyd yn cael dolenni i ffurflenni eraill y gallai fod angen i chi eu llenwi.
 3. Llenwch y ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol a'r Ffurflen Hunanardystio a'u llanlwytho i AZO. Mae’r fideo hon yn esbonio suts.
 4. Arhoswch am ganlyniad i'ch cais drwy AZO.

Dogfennau y mae angen i chi eu cyflwyno

 • Ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol (gorfodol)
 • Ffurflen Hunanardystio (gorfodol)


Trosolwg

Gall y math hwn o gais am amgylchiadau esgusodol gynnwys materion sy'n effeithio ar eich astudiaethau o ganlyniad i COVID-19.

Nid oes terfyn ar y nifer o weithiau y gallwch hunanardystio ar gyfer materion sy'n ymwneud â COVID-19.

Beth allwch chi ofyn amdano

 • Estyniad i ddyddiad cau hyd at uchafswm o 14 diwrnod calendr (DS byddai'r estyniad hwn yn ychwanegol at unrhyw estyniad y cytunwyd arno ar gyfer eich carfan gyfan gan y Pennaeth Ysgol (neu enwebai), neu
 • Gohirio'r pwynt asesu priodol nesaf e.e. y cyfnod ailsefyll heb gosb (DS bydd hyn yn dibynnu ar y math o asesiad, a bydd yn cael ei benderfynu gan eich cyfadran. Gall fformat yr asesiad gohiriedig fod yn wahanol i'r gwreiddiol).

Cyfarwyddiadau Cam wrth Gam

 1. Defnyddiwch AZO i ofyn am Ffurflen Gais Amgylchiadau Esgusodol. Mae’r fideo hon yn esbonio sut.
 2. Derbyn y Ffurflen Gais Amgylchiadau Esgusodol a'r nodiadau cyfarwyddyd drwy AZO. Bydd y ffurflen yn atodiad a bydd yn cynnwys eich rhif adnabod myfyriwr a'ch blaenlythrennau yn ei deitl. Byddwch hefyd yn cael dolenni i ffurflenni eraill y gallai fod angen i chi eu llenwi.
 3. Llenwch y Ffurflen Gais Amgylchiadau Esgusodol a'r Ffurflen Hunanardystio COVID-19 a'u llanlwytho i AZO. Mae’r fideo hon yn esbonio sut.
 4. Arhoswch am ganlyniad i'ch cais drwy AZO.

Dogfennau y mae angen i chi eu cyflwyno

 • Ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol (gorfodol)
 • Ffurflen Hunanardystio COVID-19 (gorfodol)

Trosolwg

Mae'r Brifysgol yn cydnabod bod gan rai myfyrwyr gyflyrau hirdymor sy'n destun fflamychiadau; er enghraifft, rhai cyflyrau iechyd meddwl, ffibromyalgia a chlefyd Crohn. Os oes gennych gyflwr o'r fath, gallwch gyflwyno cais am amgylchiadau esgusodol dros gyfnod y fflamychiadau ar ddechrau'r flwyddyn academaidd, neu ar ddiagnosis fel nad oes angen tystiolaeth ar gyfer hawliadau dilynol.

Beth allwch chi wneud cais amdano

 • Estyniad i ddyddiad cau hyd at uchafswm o 20 diwrnod gwaith, neu
 • Peidio â chyflwyno/gohirio'r pwynt asesu nesaf e.e. y cyfnod ailsefyll heb gosb

Cyfarwyddiadau Cam wrth Gam

Cais cychwynnol (ar ddechrau'r flwyddyn academaidd neu ar ddiagnosis):

 1. Defnyddiwch AZO i ofyn am ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol. Mae’r fideo hon yn esbonio sut.
 2. Derbyn y ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol a'r nodiadau cyfarwyddyd drwy AZO. Bydd y ffurflen yn atodiad a bydd yn cynnwys eich rhif adnabod myfyriwr a'ch blaenlythrennau yn ei deitl. Byddwch hefyd yn cael dolenni i ffurflenni eraill y gallai fod angen i chi eu llenwi.
 3. Llenwch y ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol gan nodi eich bod yn dymuno gwneud cais am gyflwr hirdymor.
 4. Llanlwythwch y ffurflen a’ch tystiolaeth atodol i AZO. Mae’r fideo hon yn esbonio sut.
 5. Arhoswch am ganlyniad i'ch cais drwy AZO.

* Os hoffech ofyn am ystyriaeth o asesiadau yr effeithir arnynt oherwydd yr amgylchiadau sy'n cael eu profi ar hyn o bryd, dilynwch y nodiadau canllaw ynghylch cwblhau ffurflen.

Bob tro y byddwch yn profi fflamychiad:

 1. Defnyddiwch AZO i ofyn am Ffurflen Gais Amgylchiadau Esgusodol. Mae’r fideo hon yn esbonio sut.
 2. Derbyn y ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol a'r nodiadau cyfarwyddyd drwy AZO. Bydd y ffurflen yn atodiad a bydd yn cynnwys eich rhif adnabod myfyriwr a'ch blaenlythrennau yn ei deitl. Byddwch hefyd yn cael dolenni i ffurflenni eraill y gallai fod angen i chi eu llenwi.
 3. Llenwch y ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol a’r Ffurflen Hysbysu am Fflamychiad a’u llanlwytho i AZO.  Mae’r fideo hon yn esbonio sut.
 4. Arhoswch am ganlyniad i'ch cais drwy AZO.


Dogfennau y mae angen i chi eu cyflwyno

 • Ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol (gorfodol)
 • Tystiolaeth Ategol (gorfodol yn y cais cychwynnol)

Nid oes terfyn ar y nifer o weithiau y gallwch hawlio amgylchiadau esgusodol.

Fodd bynnag, efallai mai dim ond unwaith bob blwyddyn academaidd y cewch hunanardystio ar gyfer mater sy'n ymwneud â COVID-19, ond gallwch gyflwyno hawliadau pellach wedi'u hategu gan dystiolaeth annibynnol.

DS: Nid yw gwneud hawliad yn gwarantu y bydd eich cais yn cael ei gymeradwyo.

Dylid cyflwyno hawliadau cyn gynted ag y byddwch yn ymwybodol o'r amgylchiadau a dim hwyrach na 5 diwrnod gwaith ar ôl y dyddiad cau/dyddiad cyflwyno gwreiddiol.

Os yw eich cais yn hwyr, rhaid i chi lenwi'r adran cais hwyr ar y ffurflen Cais am  Amgylchiadau Esgusodol a dylai eich tystiolaeth gefnogi'r rheswm dros y cais hwyr.

Dylai pob cais gael ei gyflwyno erbyn y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr a fydd bythefnos cyn y bwrdd asesu a fydd yn ystyried marciau eich modiwl.

Byddwch yn derbyn Nodiadau Canllaw gyda'ch ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol. Darllenwch nhw a gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi holl adrannau'r ffurflen ac unrhyw ffurflenni ychwanegol sy'n berthnasol i chi.

Mae gan yr Ardal Gynghori Ar-lein nifer o Gwestiynau Cyffredin a Ofynnir yn Aml (ac atebion) am amgylchiadau esgusodol. Gallwch hefyd ofyn cwestiwn newydd a fydd yn cael ei anfon at staff yr Ardal Gynghori.

Gallwch hefyd gysylltu â’r Ardal Gynghori yn uniongyrchol.

Gall staff yr Ardal Gynghori drafod y broses gwneud cais a rhoi arweiniad ar gymhwysedd. Ni allant roi barn ar gryfder eich cais.

Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch i gwblhau eich cais, efallai y bydd Undeb y Myfyrwyr yn gallu helpu.


Byddwch yn derbyn hysbysiad o ganlyniad eich cais a chyngor ar beth i'w wneud nesaf drwy'r Ardal Gynghori Ar-lein.

Os yw eich cais yn un syml, dylech dderbyn canlyniad o fewn 5 diwrnod gwaith i gyflwyno'ch ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol wedi'i chwblhau a dogfennau cysylltiedig.

Cyfeirir ceisiadau mwy cymhleth at Banel Amgylchiadau Esgusodol. Mae'r panel yn cynnwys staff academaidd o bob rhan o'r sefydliad. Dylech dderbyn canlyniad o fewn 5 diwrnod gwaith i benderfyniad y panel.

Os ydych wedi gofyn am estyniad, dylech barhau â'ch gwaith a pheidio ag aros am ganlyniad eich cais gan y bydd unrhyw estyniad a roddir yn dechrau o'r dyddiad cyflwyno gwreiddiol ac nid y dyddiad y byddwch yn derbyn y canlyniad.

Os ydych yn anhapus â chanlyniad eich cais gallwch wneud Cais am Adolygiad o'r penderfyniad. Rhaid gwneud ceisiadau o fewn 10 diwrnod gwaith i roi gwybod am y canlyniad a gellir eu gwneud ar un o ddwy sail. Y cyntaf yw bod gwall gweithdrefnol sydd, yn eich barn chi, wedi eich rhoi o dan anfantais. Yr ail yw eich bod bellach yn gallu darparu tystiolaeth newydd nad oedd ar gael nac yn hysbys ar adeg eich cais gwreiddiol.

Mae'r ffurflen Cais am Adolygiad ar gael o’r dudalen Rheoliadau Amgylchiadau Esgusodol.

Trosolwg 

 Os oes gennych reswm da dros fethu â chwrdd â'r terfynau amser amgylchiadau esgusodol cynharach (h.y. 5 diwrnod ar ôl y dyddiad cau cyflwyno/dyddiad arholiad gwreiddiol, ac yna bythefnos cyn y bwrdd asesu), gallwch barhau i wneud cais am amgylchiadau esgusodol ar ôl i’r canlyniadau gael eu cyhoeddi trwy gyflwyno 'Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol Ôl-Fwrdd'. 

 Mae 'ôl-fwrdd' yn golygu ar ôl i'r bwrdd asesu gwrdd a chyhoeddi canlyniadau. Rhaid cyflwyno pob hawliad ôl-fwrdd cyn pen 10 diwrnod ar ôl i'ch canlyniadau gael eu cyhoeddi. 

Cyfarwyddiadau Cam wrth Gam 

1. Gan ddefnyddio’r Ardal Gynghori Ar-lein (AZO) dilynwch yr un broses ag a ddangosir yn y fideo hon i ofyn am Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol cyffredin, ond yn y Blwch Negeseuon (a ddangosir am 0:45 yn y fideo) gofynnwch am Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol Ôl-Fwrdd. 

2. Byddwch yn derbyn y ffurflen a'r nodiadau canllaw trwy’r AZO. Byddwch hefyd yn cael dolenni i unrhyw ffurflenni eraill y gallai fod angen i chi eu llenwi. 

3. Llenwch y Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol Ôl-Fwrdd ac unrhyw ddogfennaeth ofynnol arall a'i llanlwytho i’r AZO.  Mae’r fideo hon yn esbonio sut

4. Arhoswch am ganlyniad i'ch hawliad trwy’r AZO. 

Dogfennau y mae angen i chi eu cyflwyno 

 • Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol Ôl-Fwrdd (gorfodol). 

 • Tystiolaeth Ategol (gorfodol). 

 • Ffurflen Cydsynio Trydydd Parti (os oes angen). 

 • Cadarnhad e-bost gan academydd (os oes angen).