Amgylchiadau Esgusodol

Byddwch yn ymwybodol mai'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffurflenni Amgylchiadau Esgusodol ar gyfer pob cwrs sy'n prosesu'r canlyniadau drwy y Fwrdd Arholi mis Mawrth yw dydd Gwener 16 Chwefror 2024. Bydd angen llenwi a chyflwyno ffurflenni erbyn y dyddiad hwn.


Os ydych yn profi amgylchiadau sy'n effeithio ar eich gallu i gynnal asesiadau, efallai y gallwch hawlio Amgylchiadau Esgusodol.

D.S. Ar gyfer problemau TG a brofir yn ystod asesiad mae proses wahanol, gweler Gwybodaeth a Chymorth gydag Asesiadau.

Sicrhewch fod eich ffurflen hawlio amgylchiadau esgusodol yn cael ei chwblhau'n llawn a'i hategu gan dystiolaeth annibynnol yn ôl yr angen. 

Mae'r Brifysgol yn diffinio 'amgylchiadau esgusodol' fel a ganlyn:"amgylchiadau eithriadol sydd y tu hwnt i reolaeth y myfyriwr AC sydd wedi eu hatal, neu a fydd yn eu hatal rhag perfformio mewn asesiad ar y lefel a ddisgwylir neu sy'n ofynnol ganddynt."

Prif egwyddor Rheoliadau Amgylchiadau Esgusodol PDC yw darparu cydraddoldeb i bob myfyriwr mewn perthynas â'r asesiadau y mae'n ofynnol iddynt ymgymryd â hwy fel rhan o'u cwrs. Mae'r asesiadau a gwmpesir yn cynnwys arholiadau, profion dosbarth a gwaith cwrs.

Os na allwch gyflwyno gwaith cwrs erbyn y dyddiad cau, neu sefyll arholiad neu brawf yn y dosbarth, oherwydd amgylchiadau eithriadol na allech fod wedi'u hatal, dylech gyflwyno cais o dan y Rheoliadau Amgylchiadau Esgusodol.

Byddai cais llwyddiannus yn golygu bod myfyriwr yn cael estyniad neu waharddiad, gan ganiatáu iddo ailsefyll asesiad ar y cyfle addas nesaf. Gallai hyn fod yn y cyfnod ailsefyll neu ar adeg gytunedig gan y tiwtor modiwl.

Ni fydd y Brifysgol yn derbyn fel amgylchiadau esgusodol unrhyw beth y gallech yn rhesymol fod wedi osgoi ymdrin yn ddigonol â’i effaith arnoch neu wneud trefniadau i ymdrin ag ef. Er enghraifft, ni fyddai’r canlynol yn gymwys ar gyfer Amgylchiadau Esgusodol: gwyliau, straen arferol arholiadau, rheoli amser gwael neu gyflwyno’r asesiad anghywir.

Mae tri math gwahanol o geisiadau Amgylchiadau Esgusodol:

 1. Cais sy'n seiliedig ar dystiolaeth
 2. Hunanardystio (salwch tymor byr)
 3. Cyflwr hirdymor

Ym mhob achos, mae'n ofynnol i chi lenwi ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol. Gallwch ofyn am y ffurflen gan ddefnyddio'r Ardal Gynghori Ar-lein.

Efallai y bydd angen i chi ddarparu dogfennau tystiolaeth ategol hefyd, yn dibynnu ar natur eich hawliad.

Trosolwg

Gall y math hwn o gais am amgylchiadau esgusodol gwmpasu amgylchiadau a allai effeithio ar astudiaethau am wythnos neu fwy a gellir ei ategu gan dystiolaeth annibynnol.

Beth allwch chi ofyn amdano

 • Estyniad i ddyddiad cau hyd at uchafswm o 20 diwrnod gwaith, neu
 • Peidio â chyflwyno/gohirio'r pwynt asesu nesaf e.e. y cyfnod ailsefyll heb gosb.

Cyfarwyddiadau Cam wrth Gam

 1. Defnyddiwch yr Ardal Gynghori Ar-lein (AZO) i ofyn am ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol.
 2. Gallwch dderbyn y Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol trwy AZO. Bydd y ffurflen yn atodiad a bydd yn cynnwys eich rhif adnabod myfyriwr a blaenlythrennau yn ei theitl. Cewch hefyd ddolen i'r ffurflen tystiolaeth feddygol.
 3. Os ydych yn gwneud cais am estyniad, cysylltwch â’ch Arweinydd Modiwl drwy e-bost i wirio bod y dyddiad cyflwyno rydych yn gofyn amdano yn addas at ddibenion marcio.
 4. Cwblhewch y Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol a'i llanlwytho gyda'ch tystiolaeth ategol, ynghyd â chadarnhad e-bost arweinydd y modiwl (os oes angen) i AZO.  
 5. Anfonir hysbysiad o ganlyniad eich hawliad drwy AZO.

Dogfennau y mae angen i chi eu cyflwyno

 • Ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol
 • Tystiolaeth Ategol
 • E-bost cadarnhad gan academydd


Pa dystiolaeth allwn i ei darparu i gefnogi fy nghais?

Mae’r tabl hwn yn rhoi enghreifftiau o dystiolaeth dderbyniol y gallwch ei defnyddio i gefnogi hawliad amgylchiadau esgusodol.


Evidence-Table-Cymraeg.jpgTrosolwg

Gall y math hwn o gais am amgylchiadau esgusodol gwmpasu cyfnod byr o salwch lle byddai'n anodd cael tystiolaeth.

You are not able to self-certify retrospectively, for an assessment already submitted or once you have presented for an examination/assessment, or for any claims which are submitted late. 

Beth allwch chi ofyn amdano

 • Estyniad i ddyddiau cau hyd at uchafswm o 7 diwrnod calendr.
 • Peidio â chyflwyno/gohirio tan y pwynt asesu nesaf e.e. y cyfnod ailsefyll heb gosb am asesiad ar y diwrnod.

Cyfarwyddiadau Cam wrth Gam

 1. Defnyddiwch AZO i ofyn am ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol. 
 2. Gallwch dderbyn y Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol trwy AZO. Bydd y ffurflen yn atodiad a bydd yn cynnwys eich rhif adnabod myfyriwr a blaenlythrennau yn ei theitl. 
 3. Cwblhewch y Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol a'i llanlwytho i AZO. 
 4. Anfonir hysbysiad o ganlyniad eich hawliad drwy AZO.

Dogfennau y mae angen i chi eu cyflwyno

 • Ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol (gorfodol)
 • Ffurflen Hunanardystio (gorfodol)


Trosolwg

Os ydych yn fyfyriwr anabl (neu os oes gennych gyflwr hirdymor) gyda Chynllun Cymorth Unigol (neu gyfwerth os ydych yn astudio mewn coleg partner) caniateir i chi gyflwyno gwaith cwrs o fewn y cyfnod cyflwyno hwyr (5 diwrnod gwaith), heb y cosbau arferol. 
Os oes gennych bryderon am derfynau amser asesu, nad yw'r addasiad uchod yn mynd i'r afael â hwy, dylech drafod eich amgylchiadau gyda Chynghorydd Anabledd. Os yw'n briodol, ychwanegir “hyblygrwydd o ran terfynau amser ” fel addasiad rhesymol i'ch Cynllun Cymorth Unigol. Yna byddwch yn gallu gwneud cais am addasiadau rhesymol ychwanegol i derfynau amser asesu penodol pan fo angen trwy'r broses Amgylchiadau Esgusodol. Ni chaniateir estyniadau yn ddiofyn a bydd ceisiadau'n cael eu hystyried fesul achos.

Yr hyn y gallwch ofyn amdano

 • Estyniad i ddyddiad cau hyd at uchafswm o 20 diwrnod gwaith, neu
 • Peidio â chyflwyno/gohirio tan y pwynt asesu nesaf e.e. y cyfnod ailsefyll heb gosb.

Cyfarwyddiadau Cam-wrth-Gam

 1. Defnyddiwch yr Ardal Gynghori Ar-lein (AZO) i ofyn am Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol.
 2. Derbyn y Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol. Bydd y ffurflen yn atodiad a bydd yn cynnwys eich rhif adnabod myfyriwr a blaenlythrennau yn ei theitl.
 3. Cwblhewch y Ffurflen Amgylchiadau Esgusodol gan ddewis ‘Mae gennyf Gynllun Cymorth Unigol (neu gynllun cyfatebol os yn astudio mewn coleg partner) sy’n cefnogi fy nghais ’
 4. Llanlwythwch y ffurflen i AZO. 
 5. Anfonir hysbysiad o ganlyniad eich hawliad drwy AZO.

Dogfennau y mae angen i chi eu cyflwyno
• Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol


Trosolwg

Os ydych yn fyfyriwr anabl (neu gyda chyflwr hirdymor) heb Gynllun Cymorth Unigol, rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o'ch anabledd/cyflwr y tro cyntaf i chi wneud cais am Amgylchiadau Esgusodol o ganlyniad i'r anabledd/cyflwr hwnnw.

Os bydd eich gallu i gyflwyno asesiadau yn cael ei effeithio eto yn ddiweddarach o ganlyniad i'ch anabledd/cyflwr gallwch gyflwyno cais am Amgylchiadau Esgusodol heb fod angen darparu tystiolaeth bellach.

Yr hyn y gallwch ofyn amdano

 • Estyniad i ddyddiad cau hyd at uchafswm o 20 diwrnod gwaith, neu
 • Peidio â chyflwyno/gohirio tan y pwynt asesu nesaf e.e. y cyfnod ailsefyll heb gosb.

Cais cyntaf

Dyma sut i wneud cais am Amgylchiadau Esgusodol am y tro cyntaf mewn perthynas â'ch anabledd/cyflwr. Mae angen tystiolaeth ategol.

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

 1. Defnyddiwch yr Ardal Gynghori Ar-lein (AZO) i ofyn am Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol.
 2. Derbyn y Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol a nodiadau canllaw trwy AZO. Bydd y ffurflen yn atodiad a bydd yn cynnwys eich rhif adnabod myfyriwr a blaenlythrennau yn ei theitl.
 3. Cwblhewch y Ffurflen Amgylchiadau Esgusodol gan ddewis ‘Nid oes gennyf Gynllun Cymorth Unigol (neu gynllun cyfatebol os yn astudio mewn coleg partner) ac rwy’n darparu tystiolaeth i gefnogi fy nghais ’.
 4. Llanlwythwch y ffurflen a'ch tystiolaeth ategol i AZO.  
 5. Anfonir hysbysiad o ganlyniad eich hawliad drwy AZO.

Dogfennau y mae angen i chi eu cyflwyno

 • Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol
 • Tystiolaeth ategol

Pa dystiolaeth allwn i ei darparu i gefnogi fy nghais?

Mae’r tabl hwn yn rhoi enghreifftiau o dystiolaeth dderbyniol y gallwch ei defnyddio i gefnogi hawliad amgylchiadau esgusodol.

Evidence-Table-Cymraeg.jpg


Ceisiadau dilynol

Mae'r broses yn debyg i'r cais cyntaf, ond NID oes angen tystiolaeth ategol.

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

 1. Defnyddiwch yr Ardal Gynghori Ar-lein (AZO) i ofyn am Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol.
 2. Derbyn y Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol a nodiadau canllaw trwy AZO. Bydd y ffurflen yn atodiad a bydd yn cynnwys eich rhif adnabod myfyriwr a blaenlythrennau yn ei theitl.
 3. Cwblhewch y Ffurflen Amgylchiadau Esgusodol gan ddewis ‘Rwyf wedi darparu tystiolaeth o’r blaen sy’n cefnogi fy nghais ’.
 4. Llanlwythwch y ffurflen i AZO. 
 5. Arhoswch am ganlyniad eich cais trwy AZO.  

Dogfennau y mae angen i chi eu cyflwyno

 • Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol


Nid oes cyfyngiad ar y nifer o weithiau y gallwch hawlio amgylchiadau esgusodol.

Os byddwch yn hawlio amgylchiadau esgusodol fwy na dwywaith mewn un flwyddyn academaidd caiff eich sefyllfa ei hadolygu ac efallai y bydd angen gweithredu pellach, er enghraifft ymgysylltu â gwasanaethau cymorth. Pan fyddwch yn hunanardystio, eich datganiad hunanardystio i bob pwrpas yw eich tystiolaeth i gefnogi eich cais. Os byddwch yn camddefnyddio’r gallu i hunanardystio, efallai y byddwch yn destun camau gweithredu o dan y Weithdrefn Ymddygiad Myfyriwr neu’r Weithdrefn Addasrwydd i Ymarfer.

DS: Nid yw gwneud hawliad yn gwarantu y caiff eich cais ei gymeradwyo.

Dylid cyflwyno hawliadau cyn gynted ag y byddwch yn ymwybodol o'r amgylchiadau a dim hwyrach na 5 diwrnod gwaith ar ôl y dyddiad cau/dyddiad cyflwyno gwreiddiol.

Os yw eich cais yn hwyr, rhaid i chi lenwi'r adran cais hwyr ar y ffurflen Cais am  Amgylchiadau Esgusodol a dylai eich tystiolaeth gefnogi'r rheswm dros y cais hwyr.

Dylai pob cais gael ei gyflwyno erbyn y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr a fydd bythefnos cyn y bwrdd asesu a fydd yn ystyried marciau eich modiwl.

Darllenwch y ffurflen yn ofalus a gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi'r holl wybodaeth ofynnol.

Mae gan yr Ardal Gynghori Ar-lein nifer o Gwestiynau Cyffredin (ac atebion) am amgylchiadau esgusodol. Gallwch hefyd ofyn cwestiwn newydd a fydd yn cael ei anfon at staff yr Ardal Gynghori.

Gallwch hefyd gysylltu â'r Ardal Gynghori yn uniongyrchol.

Gall staff yr Ardal Gynghori drafod y broses hawlio a rhoi arweiniad ar gymhwysedd. Ni allant roi barn ar gryfder eich hawliad.

Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch i gwblhau eich cais efallai y bydd Undeb y Myfyrwyr yn gallu helpu.


Os oes angen cyngor neu gymorth arnoch gyda'r problemau sylfaenol sy'n achosi i chi wneud cais am Amgylchiadau Esgusodol, mae gan y Brifysgol nifer o Wasanaethau Cymorth a all helpu. 

Os nad ydych chi'n gwybod ble i ddechrau, cysylltwch â'r Ardal Gynghori.

Byddwch yn derbyn hysbysiad o ganlyniad eich cais a chyngor ar beth i'w wneud nesaf drwy'r Ardal Gynghori Ar-lein.

Os yw eich cais yn un syml, dylech dderbyn canlyniad o fewn 5 diwrnod gwaith i gyflwyno'ch ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol wedi'i chwblhau a dogfennau cysylltiedig.

Cyfeirir ceisiadau mwy cymhleth at Banel Amgylchiadau Esgusodol. Mae'r panel yn cynnwys staff academaidd o bob rhan o'r sefydliad. Dylech dderbyn canlyniad o fewn 5 diwrnod gwaith i benderfyniad y panel.

Os ydych wedi gofyn am estyniad, dylech barhau â'ch gwaith a pheidio ag aros am ganlyniad eich cais gan y bydd unrhyw estyniad a roddir yn dechrau o'r dyddiad cyflwyno gwreiddiol ac nid y dyddiad y byddwch yn derbyn y canlyniad.

Os ydych yn anhapus gyda chanlyniad eich cais gallwch wneud Cais am Adolygiad o'r penderfyniad. Rhaid gwneud ceisiadau o fewn 10 diwrnod gwaith i'r hysbysiad o'r canlyniad.

Gweler adran B11 o'r Rheoliadau a Gweithdrefnau Amgylchiadau Esgusodol am fanylion ar y seiliau dros apelio.

Mae'r Ffurflen Cais am Adolygiad ar gael o'r dudalen Rheoliadau Amgylchiadau Esgusodol.


Trosolwg 

Os oes gennych reswm da dros fethu â chwrdd â'r terfynau amser amgylchiadau esgusodol cynharach (h.y. 5 diwrnod ar ôl y dyddiad cau cyflwyno/dyddiad arholiad gwreiddiol, ac yna bythefnos cyn y bwrdd asesu), gallwch barhau i wneud cais am amgylchiadau esgusodol ar ôl i’r canlyniadau gael eu cyhoeddi trwy gyflwyno 'Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol Ôl-Fwrdd'. 


Mae 'ôl-fwrdd' yn golygu ar ôl i'r bwrdd asesu gwrdd a chyhoeddi canlyniadau. Rhaid cyflwyno pob hawliad ôl-fwrdd cyn pen 10 diwrnod ar ôl i'ch canlyniadau gael eu cyhoeddi. 


Cyfarwyddiadau Cam wrth Gam 

 1. Gan ddefnyddio’r Ardal Gynghori Ar-lein (AZO) dilynwch yr un broses i ofyn am Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol cyffredin, ond yn y Blwch Negeseuon gofynnwch am Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol Ôl-Fwrdd. 
 2. Byddwch yn derbyn y ffurflen a'r nodiadau canllaw trwy’r AZO. Byddwch hefyd yn cael dolenni i unrhyw ffurflenni eraill y gallai fod angen i chi eu llenwi. 
 3. Llenwch y Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol Ôl-Fwrdd ac unrhyw ddogfennaeth ofynnol arall a'i llanlwytho i’r AZO.  
 4. Arhoswch am ganlyniad i'ch hawliad trwy’r AZO. 


Dogfennau y mae angen i chi eu cyflwyno 

 • Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol Ôl-Fwrdd
 • Tystiolaeth Ategol 
 • Cadarnhad e-bost gan academydd (os oes angen)
 • Copi o'ch Canlyniadau a gyhoeddwyd yn ddiweddar

Pa dystiolaeth allwn i ei darparu i gefnogi fy nghais?

Mae’r tabl hwn yn rhoi enghreifftiau o dystiolaeth dderbyniol y gallwch ei defnyddio i gefnogi hawliad amgylchiadau esgusodol.

Evidence-Table-Cymraeg.jpg