Amgylchiadau Esgusodol

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno amgylchiadau esgusodol ôl-fwrdd fydd 10 diwrnod gwaith ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau:

 • Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno amgylchiadau esgusodol ôl-fwrdd fydd 10 diwrnod gwaith ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau:
 • 7 Medi 2022 (canlyniadau Ailsefyll); dyddiad cau ar gyfer cyflwyno hawliad ar ôl y bwrdd yw 21 Medi 2022.

Hawliadau Amgylchiadau Esgusodol Arferol

Dyddiad cau Amgylchiadau Esgusodol Cyrsiau Nyrsio a Gwyddor Gofal yn mynd trwy Fyrddau mis Medi yw 12 Awst 2022.

Dyddiad cau Amgylchiadau Esgusodol Cyrsiau Ôl-raddedig Medi 2021 i Medi 2022 yw 30 Medi 2022.


Os ydych yn profi amgylchiadau sy'n effeithio ar eich gallu i gynnal asesiadau, efallai y gallwch hawlio Amgylchiadau Esgusodol.

D.S. Ar gyfer problemau TG a brofir yn ystod asesiad mae proses wahanol, gweler Gwybodaeth a Chymorth gydag Asesiadau.

Mae'r Ardal Gynghori yn derbyn llawer iawn o ymholiadau ar hyn o bryd. Gallwn eich sicrhau bod y tîm yn gwneud popeth posibl i ymateb i ymholiadau cyn gynted â phosibl ac o fewn pum diwrnod gwaith. 

Os ydych wedi cyflwyno cais Amgylchiadau Esgusodol am estyniad i ddyddiad cau asesu, dylech barhau â’ch gwaith a’i gyflwyno ar y dyddiad y gwnaethoch ofyn amdano. Sicrhewch fod y dyddiad y gofynnoch amdano yn cael ei ganiatáu o dan y math o hawliad yr ydych yn ei gyflwyno. Peidiwch ag aros am ganlyniad eich hawliad gan y bydd unrhyw estyniad a ganiateir o'r dyddiad cyflwyno gwreiddiol, nid y dyddiad y byddwch yn derbyn y canlyniad.

Sicrhewch fod eich ffurflen hawlio amgylchiadau esgusodol yn cael ei chwblhau'n llawn a'i hategu gan dystiolaeth annibynnol yn ôl yr angen. 

Mae'r Brifysgol yn diffinio 'amgylchiadau esgusodol' fel a ganlyn:"amgylchiadau eithriadol sydd y tu hwnt i reolaeth y myfyriwr AC sydd wedi eu hatal, neu a fydd yn eu hatal rhag perfformio mewn asesiad ar y lefel a ddisgwylir neu sy'n ofynnol ganddynt."

Prif egwyddor Rheoliadau Amgylchiadau Esgusodol PDC yw darparu cydraddoldeb i bob myfyriwr mewn perthynas â'r asesiadau y mae'n ofynnol iddynt ymgymryd â hwy fel rhan o'u cwrs. Mae'r asesiadau a gwmpesir yn cynnwys arholiadau, profion dosbarth a gwaith cwrs.

Os na allwch gyflwyno gwaith cwrs erbyn y dyddiad cau, neu sefyll arholiad neu brawf yn y dosbarth, oherwydd amgylchiadau eithriadol na allech fod wedi'u hatal, dylech gyflwyno cais o dan y Rheoliadau Amgylchiadau Esgusodol.

Byddai cais llwyddiannus yn golygu bod myfyriwr yn cael estyniad neu waharddiad, gan ganiatáu iddo ailsefyll asesiad ar y cyfle addas nesaf. Gallai hyn fod yn y cyfnod ailsefyll neu ar adeg gytunedig gan y tiwtor modiwl.

Ni fydd y Brifysgol yn derbyn fel amgylchiadau esgusodol unrhyw beth y gallech yn rhesymol fod wedi osgoi ymdrin yn ddigonol â’i effaith arnoch neu wneud trefniadau i ymdrin ag ef. Er enghraifft, ni fyddai’r canlynol yn gymwys ar gyfer Amgylchiadau Esgusodol: gwyliau, straen arferol arholiadau, rheoli amser gwael neu gyflwyno’r asesiad anghywir.

Mae tri math gwahanol o geisiadau Amgylchiadau Esgusodol:

 1. Cais sy'n seiliedig ar dystiolaeth
 2. Hunanardystio (salwch tymor byr)
 3. Cyflwr hirdymor

Ym mhob achos, mae'n ofynnol i chi lenwi ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol. Gallwch ofyn am y ffurflen gan ddefnyddio'r Ardal Gynghori Ar-lein – mae’r fideo hon yn esbonio sut.

Efallai y bydd angen i chi ddarparu dogfennau tystiolaeth ategol hefyd, yn dibynnu ar natur eich hawliad.

Trosolwg

Gall y math hwn o gais am amgylchiadau esgusodol gwmpasu amgylchiadau a allai effeithio ar astudiaethau am wythnos neu fwy a gellir ei ategu gan dystiolaeth annibynnol.

Beth allwch chi ofyn amdano

 • Estyniad i ddyddiad cau hyd at uchafswm o 20 diwrnod gwaith, neu
 • Peidio â chyflwyno/gohirio'r pwynt asesu nesaf e.e. y cyfnod ailsefyll heb gosb.

Cyfarwyddiadau Cam wrth Gam

 1. Defnyddiwch yr Ardal Gynghori Ar-lein (AZO) i ofyn am ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol. Mae’r fideo hon yn esbonio sut.
 2. Gallwch dderbyn y Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol trwy AZO. Bydd y ffurflen yn atodiad a bydd yn cynnwys eich rhif adnabod myfyriwr a blaenlythrennau yn ei theitl. Cewch hefyd ddolen i'r ffurflen tystiolaeth feddygol.
 3. Os ydych yn gwneud cais am estyniad, cysylltwch â’ch Arweinydd Modiwl drwy e-bost i wirio bod y dyddiad cyflwyno rydych yn gofyn amdano yn addas at ddibenion marcio.
 4. Cwblhewch y Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol a'i llanlwytho gyda'ch tystiolaeth ategol, ynghyd â chadarnhad e-bost arweinydd y modiwl (os oes angen) i AZO.  
 5. Anfonir hysbysiad o ganlyniad eich hawliad drwy AZO.

Dogfennau y mae angen i chi eu cyflwyno

 • Ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol
 • Tystiolaeth Ategol
 • E-bost cadarnhad gan academydd


Pa dystiolaeth allwn i ei darparu i gefnogi fy nghais?

Mae’r tabl hwn yn rhoi enghreifftiau o dystiolaeth dderbyniol y gallwch ei defnyddio i gefnogi hawliad amgylchiadau esgusodol.


Evidence-Table-Cymraeg.jpg


Trosolwg

Gall y math hwn o gais am amgylchiadau esgusodol gwmpasu cyfnod byr o salwch lle byddai'n anodd cael tystiolaeth.

You are not able to self-certify retrospectively, for an assessment already submitted or once you have presented for an examination/assessment, or for any claims which are submitted late. 

Beth allwch chi ofyn amdano

 • Estyniad i ddyddiau cau hyd at uchafswm o 7 diwrnod calendr.
 • Peidio â chyflwyno/gohirio tan y pwynt asesu nesaf e.e. y cyfnod ailsefyll heb gosb am asesiad ar y diwrnod.

Cyfarwyddiadau Cam wrth Gam

 1. Defnyddiwch AZO i ofyn am ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol. Mae’r fideo hon yn esbonio sut.
 2. Gallwch dderbyn y Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol trwy AZO. Bydd y ffurflen yn atodiad a bydd yn cynnwys eich rhif adnabod myfyriwr a blaenlythrennau yn ei theitl. 
 3. Cwblhewch y Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol a'i llanlwytho i AZO. 
 4. Anfonir hysbysiad o ganlyniad eich hawliad drwy AZO.

Dogfennau y mae angen i chi eu cyflwyno

 • Ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol (gorfodol)
 • Ffurflen Hunanardystio (gorfodol)


Trosolwg

Os ydych yn fyfyriwr anabl (neu os oes gennych gyflwr hirdymor) gyda Chynllun Cymorth Unigol (neu gyfwerth os ydych yn astudio mewn coleg partner) caniateir i chi gyflwyno gwaith cwrs o fewn y cyfnod cyflwyno hwyr (5 diwrnod gwaith), heb y cosbau arferol. 
Os oes gennych bryderon am derfynau amser asesu, nad yw'r addasiad uchod yn mynd i'r afael â hwy, dylech drafod eich amgylchiadau gyda Chynghorydd Anabledd. Os yw'n briodol, ychwanegir “hyblygrwydd o ran terfynau amser ” fel addasiad rhesymol i'ch Cynllun Cymorth Unigol. Yna byddwch yn gallu gwneud cais am addasiadau rhesymol ychwanegol i derfynau amser asesu penodol pan fo angen trwy'r broses Amgylchiadau Esgusodol. Ni chaniateir estyniadau yn ddiofyn a bydd ceisiadau'n cael eu hystyried fesul achos.

Yr hyn y gallwch ofyn amdano

 • Estyniad i ddyddiad cau hyd at uchafswm o 20 diwrnod gwaith, neu
 • Peidio â chyflwyno/gohirio tan y pwynt asesu nesaf e.e. y cyfnod ailsefyll heb gosb.

Cyfarwyddiadau Cam-wrth-Gam

 1. Defnyddiwch yr Ardal Gynghori Ar-lein (AZO) i ofyn am Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol. Mae’r fideo hwn yn esbonio sut
 2. Derbyn y Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol. Bydd y ffurflen yn atodiad a bydd yn cynnwys eich rhif adnabod myfyriwr a blaenlythrennau yn ei theitl.
 3. Cwblhewch y Ffurflen Amgylchiadau Esgusodol gan ddewis ‘Mae gennyf Gynllun Cymorth Unigol (neu gynllun cyfatebol os yn astudio mewn coleg partner) sy’n cefnogi fy nghais ’
 4. Llanlwythwch y ffurflen i AZO. 
 5. Anfonir hysbysiad o ganlyniad eich hawliad drwy AZO.

Dogfennau y mae angen i chi eu cyflwyno
• Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol


Trosolwg

Os ydych yn fyfyriwr anabl (neu gyda chyflwr hirdymor) heb Gynllun Cymorth Unigol, rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o'ch anabledd/cyflwr y tro cyntaf i chi wneud cais am Amgylchiadau Esgusodol o ganlyniad i'r anabledd/cyflwr hwnnw.

Os bydd eich gallu i gyflwyno asesiadau yn cael ei effeithio eto yn ddiweddarach o ganlyniad i'ch anabledd/cyflwr gallwch gyflwyno cais am Amgylchiadau Esgusodol heb fod angen darparu tystiolaeth bellach.

Yr hyn y gallwch ofyn amdano

 • Estyniad i ddyddiad cau hyd at uchafswm o 20 diwrnod gwaith, neu
 • Peidio â chyflwyno/gohirio tan y pwynt asesu nesaf e.e. y cyfnod ailsefyll heb gosb.

Cais cyntaf

Dyma sut i wneud cais am Amgylchiadau Esgusodol am y tro cyntaf mewn perthynas â'ch anabledd/cyflwr. Mae angen tystiolaeth ategol.

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

 1. Defnyddiwch yr Ardal Gynghori Ar-lein (AZO) i ofyn am Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol.  Mae’r fideo hwn yn esbonio sut
 2. Derbyn y Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol a nodiadau canllaw trwy AZO. Bydd y ffurflen yn atodiad a bydd yn cynnwys eich rhif adnabod myfyriwr a blaenlythrennau yn ei theitl.
 3. Cwblhewch y Ffurflen Amgylchiadau Esgusodol gan ddewis ‘Nid oes gennyf Gynllun Cymorth Unigol (neu gynllun cyfatebol os yn astudio mewn coleg partner) ac rwy’n darparu tystiolaeth i gefnogi fy nghais ’.
 4. Llanlwythwch y ffurflen a'ch tystiolaeth ategol i AZO.  
 5. Anfonir hysbysiad o ganlyniad eich hawliad drwy AZO.

Dogfennau y mae angen i chi eu cyflwyno

 • Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol
 • Tystiolaeth ategol

Pa dystiolaeth allwn i ei darparu i gefnogi fy nghais?

Mae’r tabl hwn yn rhoi enghreifftiau o dystiolaeth dderbyniol y gallwch ei defnyddio i gefnogi hawliad amgylchiadau esgusodol.

Evidence-Table-Cymraeg.jpg

Ceisiadau dilynol

Mae'r broses yn debyg i'r cais cyntaf, ond NID oes angen tystiolaeth ategol.

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

 1. Defnyddiwch yr  Ardal Gynghori Ar-lein (AZO) i ofyn am Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol. Mae’r fideo hwn yn esbonio sut.
 2. Derbyn y Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol a nodiadau canllaw trwy AZO. Bydd y ffurflen yn atodiad a bydd yn cynnwys eich rhif adnabod myfyriwr a blaenlythrennau yn ei theitl.
 3. Cwblhewch y Ffurflen Amgylchiadau Esgusodol gan ddewis ‘Rwyf wedi darparu tystiolaeth o’r blaen sy’n cefnogi fy nghais ’.
 4. Llanlwythwch y ffurflen i AZO. 
 5. Arhoswch am ganlyniad eich cais trwy AZO.  

Dogfennau y mae angen i chi eu cyflwyno

 • Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol


Nid oes cyfyngiad ar y nifer o weithiau y gallwch hawlio amgylchiadau esgusodol.

Os byddwch yn hawlio amgylchiadau esgusodol fwy na dwywaith mewn un flwyddyn academaidd caiff eich sefyllfa ei hadolygu ac efallai y bydd angen gweithredu pellach, er enghraifft ymgysylltu â gwasanaethau cymorth. Pan fyddwch yn hunanardystio, eich datganiad hunanardystio i bob pwrpas yw eich tystiolaeth i gefnogi eich cais. Os byddwch yn camddefnyddio’r gallu i hunanardystio, efallai y byddwch yn destun camau gweithredu o dan y Weithdrefn Ymddygiad Myfyriwr neu’r Weithdrefn Addasrwydd i Ymarfer.

DS: Nid yw gwneud hawliad yn gwarantu y caiff eich cais ei gymeradwyo.

Dylid cyflwyno hawliadau cyn gynted ag y byddwch yn ymwybodol o'r amgylchiadau a dim hwyrach na 5 diwrnod gwaith ar ôl y dyddiad cau/dyddiad cyflwyno gwreiddiol.

Os yw eich cais yn hwyr, rhaid i chi lenwi'r adran cais hwyr ar y ffurflen Cais am  Amgylchiadau Esgusodol a dylai eich tystiolaeth gefnogi'r rheswm dros y cais hwyr.

Dylai pob cais gael ei gyflwyno erbyn y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr a fydd bythefnos cyn y bwrdd asesu a fydd yn ystyried marciau eich modiwl.

Darllenwch y ffurflen yn ofalus a gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi'r holl wybodaeth ofynnol.

Mae gan yr Ardal Gynghori Ar-lein nifer o Gwestiynau Cyffredin (ac atebion) am amgylchiadau esgusodol. Gallwch hefyd ofyn cwestiwn newydd a fydd yn cael ei anfon at staff yr Ardal Gynghori.

Gallwch hefyd gysylltu â'r Ardal Gynghori yn uniongyrchol.

Gall staff yr Ardal Gynghori drafod y broses hawlio a rhoi arweiniad ar gymhwysedd. Ni allant roi barn ar gryfder eich hawliad.

Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch i gwblhau eich cais efallai y bydd Undeb y Myfyrwyr yn gallu helpu.


Os oes angen cyngor neu gymorth arnoch gyda'r problemau sylfaenol sy'n achosi i chi wneud cais am Amgylchiadau Esgusodol, mae gan y Brifysgol nifer o Wasanaethau Cymorth a all helpu. 

Os nad ydych chi'n gwybod ble i ddechrau, cysylltwch â'r Ardal Gynghori.

Byddwch yn derbyn hysbysiad o ganlyniad eich cais a chyngor ar beth i'w wneud nesaf drwy'r Ardal Gynghori Ar-lein.

Os yw eich cais yn un syml, dylech dderbyn canlyniad o fewn 5 diwrnod gwaith i gyflwyno'ch ffurflen Cais am Amgylchiadau Esgusodol wedi'i chwblhau a dogfennau cysylltiedig.

Cyfeirir ceisiadau mwy cymhleth at Banel Amgylchiadau Esgusodol. Mae'r panel yn cynnwys staff academaidd o bob rhan o'r sefydliad. Dylech dderbyn canlyniad o fewn 5 diwrnod gwaith i benderfyniad y panel.

Os ydych wedi gofyn am estyniad, dylech barhau â'ch gwaith a pheidio ag aros am ganlyniad eich cais gan y bydd unrhyw estyniad a roddir yn dechrau o'r dyddiad cyflwyno gwreiddiol ac nid y dyddiad y byddwch yn derbyn y canlyniad.

Os ydych yn anhapus gyda chanlyniad eich cais gallwch wneud Cais am Adolygiad o'r penderfyniad. Rhaid gwneud ceisiadau o fewn 10 diwrnod gwaith i'r hysbysiad o'r canlyniad.

Gweler adran B11 o'r Rheoliadau a Gweithdrefnau Amgylchiadau Esgusodol am fanylion ar y seiliau dros apelio.

Mae'r Ffurflen Cais am Adolygiad ar gael o'r dudalen Rheoliadau Amgylchiadau Esgusodol.


Trosolwg 

Os oes gennych reswm da dros fethu â chwrdd â'r terfynau amser amgylchiadau esgusodol cynharach (h.y. 5 diwrnod ar ôl y dyddiad cau cyflwyno/dyddiad arholiad gwreiddiol, ac yna bythefnos cyn y bwrdd asesu), gallwch barhau i wneud cais am amgylchiadau esgusodol ar ôl i’r canlyniadau gael eu cyhoeddi trwy gyflwyno 'Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol Ôl-Fwrdd'. 


Mae 'ôl-fwrdd' yn golygu ar ôl i'r bwrdd asesu gwrdd a chyhoeddi canlyniadau. Rhaid cyflwyno pob hawliad ôl-fwrdd cyn pen 10 diwrnod ar ôl i'ch canlyniadau gael eu cyhoeddi. 


Cyfarwyddiadau Cam wrth Gam 

 1. Gan ddefnyddio’r Ardal Gynghori Ar-lein (AZO) dilynwch yr un broses ag a ddangosir yn y fideo hon i ofyn am Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol cyffredin, ond yn y Blwch Negeseuon (a ddangosir am 0:45 yn y fideo) gofynnwch am Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol Ôl-Fwrdd
 2. Byddwch yn derbyn y ffurflen a'r nodiadau canllaw trwy’r AZO. Byddwch hefyd yn cael dolenni i unrhyw ffurflenni eraill y gallai fod angen i chi eu llenwi. 
 3. Llenwch y Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol Ôl-Fwrdd ac unrhyw ddogfennaeth ofynnol arall a'i llanlwytho i’r AZO.  
 4. Arhoswch am ganlyniad i'ch hawliad trwy’r AZO. 


Dogfennau y mae angen i chi eu cyflwyno 

 • Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol Ôl-Fwrdd
 • Tystiolaeth Ategol 
 • Cadarnhad e-bost gan academydd (os oes angen)
 • Copi o'ch Canlyniadau a gyhoeddwyd yn ddiweddar

Pa dystiolaeth allwn i ei darparu i gefnogi fy nghais?

Mae’r tabl hwn yn rhoi enghreifftiau o dystiolaeth dderbyniol y gallwch ei defnyddio i gefnogi hawliad amgylchiadau esgusodol.

Evidence-Table-Cymraeg.jpg