Amgylchiadau Esgusodol

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Amgylchiadau Estynedig ar gyfer pob asesiad ailddechrau yw dydd Gwener 28 Awst 2020. Fodd bynnag, Os yw'ch asesiad wedi'i symud ymlaen a'ch dyddiad cyflwyno newydd ar ôl 28 Awst 2020, byddwch yn dal i allu gwneud cais am amgylchiadau esgusodol yn y ffordd arferol.

Os oes gennych reswm da dros fethu â chyflwyno hawliad amgylchiadau esgusodol cyn y dyddiad cau cyhoeddedig o 28/08/2020 efallai y gallwch gyflwyno Hawliad Amgylchiadau Estyniadol Bwrdd y Post ar ôl i'ch canlyniadau gael eu cyhoeddi. Rhaid cyflwyno Hawliad Amgylchiadau Estyniadol Bwrdd y Post cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl i'ch canlyniadau gael eu cyhoeddi. Cysylltwch â'r Parth Cyngor i gael mwy o wybodaeth.

Os byddwch yn profi amgylchiadau a allai effeithio ar eich gallu i wneud asesiadau, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am Amgylchiadau Esgusodol.
Diffiniad y Brifysgol yw eu bod yn "amgylchiadau eithriadol sydd y tu allan i reolaeth y myfyriwr ac sydd wedi atal, neu a fydd yn eu hatal rhag perfformio mewn asesiad ar y lefel a ddisgwylir neu sy'n ofynnol ganddynt." Felly, os nad ydych yn gallu cyflwyno gwaith cwrs erbyn y dyddiad cau neu sefyll arholiad neu brawf yn y dosbarth oherwydd amgylchiadau eithriadol na allech fod wedi'u hatal, dylech gyflwyno hawliad.

Gall hawliad llwyddiannus arwain at gael estyniad (uchafswm o 20 diwrnod gwaith) neu gael caniatâd i Beidio â Chyflwyno; term a ddefnyddir sy'n golygu y byddech yn cael ail-gymryd asesiad ar y cyfle nesaf sydd ar gael.  Gallai hyn fod yn y cyfnod ailsefyll neu ar adeg y mae eich tiwtor modiwl yn cytuno arno.


Gellir gweld Rheoliadau Amgylchiadau Esgusodol y brifysgol yma.

Dylid cyflwyno hawliadau cyn gynted ag y byddwch yn ymwybodol o'r amgylchiadau a dim hwyrach na 5 diwrnod gwaith ar ôl y dyddiad asesu gwreiddiol.  Os yw'ch cais yn hwyr, rhaid i chi gwblhau'r adran Hawliad Hwyr ar y ffurflen amgylchiadau Esgusyhaol a darparu tystiolaeth sy'n ategu eich esboniad ynghylch pam y mae'r hawliad yn hwyr.  Ni ellir defnyddio hunanardystio fel tystiolaeth o gais hwyr.

Rhaid gwneud cais drwy ddefnyddio'r Ffurflen Gais am Amgylchiadau Esgusodol.  Gallwch wneud cais am un yn neu o’ch Ardal Gynghori ar gampws PDC.  Mae hyn yn berthnasol i bob myfyriwr sy'n astudio yn y Brifysgol, ar gampws Dubai'r Brifysgol, yn sefydliadau partner y Brifysgol, myfyrwyr sy'n astudio cyrsiau Prifysgol De Cymru trwy gyflwyno o bell a myfyrwyr sy'n astudio ar leoliadau gwaith neu sy'n cymryd rhan mewn dysgu yn y gwaith.

Byddwch yn derbyn Nodiadau Canllaw gyda'ch Ffurflen Hawlio Amgylchiadau Esgusodol.  Darllenwch nhw a gwnewch yn siŵr eich bod yn cwblhau pob un o'r adrannau sy'n berthnasol i chi.


Wrth ddisgrifio eich amgylchiadau, mae'n bwysig eich bod yn esbonio'n glir effaith y sefyllfa neu'r salwch ar eich gallu i astudio a chwblhau eich gwaith neu fynychu arholiad.

Prif egwyddor rheoliadau Amgylchiadau Esgusodol y Brifysgol yw darparu cydraddoldeb i bob myfyriwr mewn perthynas â'r asesiadau y mae'n ofynnol iddynt ymgymryd â hwy fel rhan o'u cwrs.

Er mwyn sicrhau tegwch, rhaid i bob myfyriwr gyflwyno tystiolaeth annibynnol o'u hamgylchiadau eithriadol gyda'u hawliad.  Yr unig eithriad i hyn yw cyfnod byr o salwch lle y byddai'n anodd cael tystiolaeth. Yn y sefyllfa hon, gall myfyrwyr hunanardystio am gyfnod o 7 diwrnod calendr. Dim ond unwaith ym mhob blwyddyn academaidd y caniateir hunanardystio. Er mwyn cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data Cyffredinol mae'n rhaid i unrhyw dystiolaeth a ddarparwch i gefnogi eich hawliad sy'n ymwneud â thrydydd parti gael ei hategu gan ffurflen gydsynio trydydd parti wedi'i llofnodi, oni bai bod y trydydd parti o dan 16 oed a'i fod yn blentyn i chi neu'n blentyn lle mai chi yw’r gwarcheidwad cyfreithiol neu'r gofalwr. Gellir gofyn am ffurflenni caniatâd trydydd parti o’r Ardal Gynghori Ar-lein neu Ardal Gynghori ar eich campws.

Mae gan yr Ardal Gynghori Ar-lein atebion i nifer o Gwestiynau Cyffredin ar Amgylchiadau Esgusodol.  Ewch i’r Ardal Gynghori Ar-lein i'w darllen neu i gyflwyno cwestiwn os nad ydych chi'n dod o hyd i'r ateb sydd ei angen arnoch.

Os byddai'n well gennych siarad â rhywun yn bersonol, gallwch ymweld ag Ardal Gynghori eich campws neu eu ffonio ar 01443 482540.  Bydd Cynorthwyydd Ardal Gynghori yn gallu trafod sut i lenwi hawliad a rhoi arweiniad ar gymhwystra ac ar ba sail y gallwch ymgeisio.  Fodd bynnag, nid ydynt yn gallu rhoi barn ar pa mor gryf yw’ch hawliad.

Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch i lenwi'ch hawliad efallai y bydd Undeb y Myfyrwyr yn gallu eich helpu.

Byddwch yn cael eich hysbysu am ganlyniad eich hawliad ac yn cael cyngor ar beth i'w wneud nesaf drwy’r Ardal Gynghori Ar-lein.  Os caiff eich hawliad ei ystyried yn syml dylech gael canlyniad o fewn 5 diwrnod gwaith i'r dyddiad y gwnaethoch gyflwyno'r ffurflen wedi'i llenwi a thystiolaeth i'ch Ardal Gynghori ar eich campws.  Cyfeirir hawliadau cymhleth at Banel Amgylchiadau Esgusodol.  Mae'r Panel yn cyfarfod unwaith bob pythefnos.  Dylech gael canlyniad cyn pen 5 diwrnod gwaith ar ôl penderfyniad y panel.


Os ydych wedi gofyn am estyniad, dylech barhau â'ch gwaith a pheidio ag aros am y canlyniad gan y bydd unrhyw estyniad a ganiateir yn dod o'r dyddiad cyflwyno gwreiddiol, nid y dyddiad y byddwch yn derbyn y canlyniad.

Os nad ydych yn fodlon â chanlyniad eich hawliad gallwch wneud Cais am Adolygiad o'r penderfyniad. Rhaid i geisiadau gael eu gwneud cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl hysbysu'r canlyniad a gellir eu gwneud mewn un o ddau reswm.  Y cyntaf yw fod gwall gweithdrefnol y teimlwch sydd wedi eich rhoi dan anfantais.  Yr ail yw eich bod bellach yn gallu darparu tystiolaeth newydd nad oedd ar gael neu'n hysbys ar adeg eich hawliad gwreiddiol.

Mae'r ffurflen Cais am Adolygiad ar gael o’r Ardal Gynghori Ar-lein neu ar y dudalen Rheoliadau Amgylchiadau Esgusodol.