Adborth

Mae Prifysgol De Cymru yn casglu adborth gan fyfyrwyr mewn llawer o wahanol ffyrdd ac yn ei ddefnyddio i wella a gloywi ansawdd addysgu a dysgu.g.

Dywedoch Chi, Gwnaethom NiIsod, ceir rhai enghreifftiau o adborth a gawsom yn ddiweddar:

  • Nid yw bwyd y Parc Chwaraeon yn iach – Mae Parc Chwaraeon PDC yn gweithio gyda'i gyflenwyr i ddatblygu atebion a all gynnwys prydau iach. Mae'r wraps cyw iâr yn dychwelyd hefyd!
  • Mae angen mwy o lyfrau ar y llyfrgelloedd – Mae ' r tîm wedi gweithio'n galed dros y flwyddyn ddiwethaf ac wedi ychwanegu at y casgliad.  Mae tudalen hefyd lle gallwch ofyn i’r llyfrgell brynu llyfr
  • Roeddech chi eisiau gwybod pa gymorth sydd ar gael a sut i gael gafael arno.
  • Roeddech chi am gael mwy o dechnoleg sy'n benodol i gwrs fel AutoDesk, Solidworks a Matlab.  Mae'r rhain nawr ar gael i’w llawrlwytho ar eich dyfais.  Fe fydd arnoch chi angen eich e-bost myfyriwr Prifysgol i gofrestru a llawrlwytho.

Gwrando ar eich adborth 

Ni allwn newid cychwyn am 9am a gwaith  grŵp ond byddwn yn ceisio'u gwneud yn haws i'w goresgyn, a dyna pam yr ydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn paratoi ein graddedigion ar gyfer y gweithle ar ôl eu hastudiaethau.

Ffyrdd o roi adborth

Cylch profiad myfyriwr
Fel rhan o'r Cylch Profiad Myfyrwyr, cynhelir y cyfarfodydd hyn bob tymor ac meant yn archwilio’ch profiadau o gymorth i fyfyrwyr yn PDC, o'r Ardal Gynghori, y Gwasanaeth Llesiant a Chymorth Iechyd Meddwl i ddigwyddiadau megis yr Wythnos Groeso.  Os ydych chi'n lwcus, efallai y bydd rhai pethau am ddim hefyd.  I gael rhagor o wybodaeth neu i gymryd rhan, anfonwch e-bost at Julia Crocker, Swyddog Profiad Myfyrwyr.

Undeb y Myfyrwyr

Mae Cynrychiolwyr Cwrs yn gweithio i wella'r cwrs y cânt eu hethol i'w gynrychioli, tra bod Cynrychiolwyr Llais Myfyrwyr  yn rhoi sylw i faterion ehangach, gan weithredu ar lefel y Gyfadran. Mae'r ddau yn gweithredu fel llais i fyfyrwyr i'r Brifysgol, gan siarad yn uniongyrchol â'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau a helpu i lunio polisïau yn y dyfodol.

Mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnal Wythnos Newidiadau yn flynyddol, lle gall myfyrwyr siarad am newidiadau y maent am eu gweld yn y brifysgol a gweithredu arnynt.  Yn ogystal, mae Chi’n Gwneud Newid lle gall myfyrwyr gyflwyno syniad ar gyfer newid ac os oes ganddynt 15 pleidlais, anfonir y syniad at y swyddog perthnasol neu'r Cyngor Myfyrwyr i benderfynu ar gamau i'w cymryd.

Gwerthusiadau cwrs
Loop yw cwrs ar-lein a system werthuso modiwl PDC.  Gallwch roi adborth ar eich cwrs a'ch modiwlau ar unrhyw adeg o'r flwyddyn – yn gwbl ddienw, naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg.  Mae hyn yn sicrhau ein bod yn casglu barn pob myfyriwr waeth beth fo'i ddyddiad cychwyn a hyd ei gwrs neu fodiwlau.  Mae rhoi adborth yn gynnar yn y flwyddyn hefyd yn golygu efallai y byddwn ni'n gallu gwneud newidiadau'n ddigon buan i chi gael budd ohonynt!

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr

Mae'r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr yn arolwg blynyddol sy'n casglu barn myfyrwyr israddedig y DU sydd ar eu blwyddyn olaf am eu hamser mewn addysg uwch.  Mae’n gyfle i fyfyrwyr roi adborth ar yr hyn roeddent yn ei hoffi am eu hamser yn y Brifysgol yn ogystal â'r hyn y teimlent y gellid bod wedi’i wella.