Cymorth i Fyfyrwyr PDC

Sut i gael gafael ar gymorth

Mae llawer o wasanaethau cymorth PDC yn defnyddio’r Ardal Gynghori Ar-lein, sef ein system cymorth i fyfyrwyr ar-lein, a siop un stop ar gyfer pob ymholiad gan fyfyrwyr.

Yr Ardal Gynghori Ar-lein yw lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth trwy Cwestiynau Cyffredin, gofyn eich cwestiynau eich hun ac archebu apwyntiadau.

Yr Ardal Gynghori

Yr Ardal Gynghori yw'ch man cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw ymholiadau. Maent yn cynnig cyngor cyfrinachol ar unrhyw beth sy'n effeithio ar eich gallu i astudio, ac yn gweithio gydag amrywiaeth o wasanaethau eraill i sicrhau eich bod yn cael y cymorth cyffredinol sydd ei angen arnoch.  


Os ydych eisoes yn gwybod pa wasanaeth sydd ei angen arnoch, defnyddiwch y botwm isod i drefnu apwyntiad.

appointments Welsh

About Advice Zone

Mae’r Gwasanaethau Cymorth sydd wedi'u marcio â * yn defnyddio'r system apwyntiadau'r Ardal Gynghori Ar-lein:

Llety

Mae'r Gwasanaethau Llety wedi eu lleoli ar gampws Trefforest, fodd bynnag maent yn gallu cynnig cymorth a chyngor ar faterion llety ar draws pob campws ac ar bob math o lety gan gynnwys y sector preifat a darparwyr preifat trydydd parti.

Gyrfaoedd 

Gall Gyrfaoedd PDC yn darparu cymorth a chyngor gyrfaoedd, cyflogaeth, gweithio'n llawrydd, lleoliadau gwaith, a llawer mwy i'ch helpu i baratoi ar gyfer eich dyfodol.

Y Gaplaniaeth

Mae Caplaniaeth PDC yn wasanaeth agored a chynhwysol i'r gymuned gyfan. Mae'n cynnig cefnogaeth gyfrinachol ac anfeirniadol i fyfyrwyr waeth beth yw eu ffydd, diwylliant, rhyfedd neu rywioldeb. Mae croesawu amrywiaeth yn egwyddor sylfaenol o ethos y Gaplaniaeth. Os oes angen i chi siarad â rhywun am ansicrwydd neu gwestiynau am fywyd, mae'r Gaplaniaeth yn addo gwrando heb feirniadaeth, helpu pryd bynnag y gallant, a gwneud pob ymdrech i fod yno i chi pan fydd eu hangen arnoch.

Canolfan Myfyrwyr Saesneg Rhyngwladol

Mae'r Ganolfan Myfyrwyr Saesneg Rhyngwladol yn cynnig rhaglenni Saesneg ac academaidd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol. Mae'r cyrsiau hyn yn darparu cymorth a chanllawiau i wella sgiliau academaidd ac iaitho fewn amgylchedd prifysgol yn y DU.

Gwasanaeth Anabledd*

Mae'r Gwasanaeth Anabledd yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad, ac yn cydlynu cefnogaeth gysylltiedig ag anabledd i fyfyrwyr PDC. Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr gydag anableddau corfforol, synhwyraidd, iechyd meddwl neu anweledig, anawsterau dysgu penodol (e.e. dyslecsia) ac awtistiaeth.

Gwasanaeth Iechyd*

Mae'r Gwasanaeth Iechyd yn darparu cyngor a chefnogaeth sy'n rhan o ddarpariaeth gofal iechyd ochr yn ochr â'r meddyg teulu, fferyllydd, deintydd a'r GIG.

Cyngor Mewnfudo a Myfyrwyr Rhyngwladol 

Mae tîm IISA yn cynnig cyngor a gwybodaeth arbenigol i fyfyrwyr rhyngwladol ac yn darparu arbenigedd mewn cyfraith mewnfudo.

Cymorth TG

Nod Cymorth TG yw datrys ymholiadau sy'n gysylltiedig â thechnoleg cyn gynted â phosibl dros y ffôn, ar-lein neu'n bersonol.

Llyfrgell*

Mae Gwasanaethau Llyfrgell yn darparu ystod eang o wasanaethau llyfrgell a gwybodaeth o ansawdd uchel i fyfyrwyr, academyddion ac ymchwilwyr.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl a Chwnsela*

Mae’r Gwasanaethau Iechyd Meddwl a Chwnsela yn gyfuniad o ddau dîm sydd ar gael i'ch cefnogi yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol. Mae'r ddau dîm ar gael i roi cymorth iechyd meddwl, ond mae ganddynt arbenigedd a dulliau gwahanol i bob unigolyn. Er mwyn sefydlu pa adnodd llesiant sydd orau ar eich cyfer, gallwch drefnu apwyntiad cyngor lles.

Tîm Cyngor Dilyniant*

Mae’r Tîm Cyngor Dilyniant yn gweithio gyda myfyrwyr i nodi meysydd o bryder academaidd, cynghori ar yr opsiynau sydd ar gael ac yn awgrymu cynllun cymorth cyfannol.

Mentora Myfyrwyr

Cynlluniau mentora myfyriwr-i-fyfyriwr gan gynnwys cefnogaeth ymarferol i fyfyrwyr newydd ynghyd â sesiynau wythnosol sy'n canolbwyntio ar waith academaidd.

Tîm Cyngor Arian Myfyrwyr*

Mae'r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yn darparu cymorth a chyngor i helpu myfyrwyr i reoli arian, ynghyd â gwybodaeth am gyllid, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau.

Undeb y Myfyrwyr

Gall Undeb y Myfyrwyr eich helpu i gyfoethogi pob agwedd o fywyd yn y brifysgol. Mae'r gwasanaethau'n cynnwys cefnogaeth ac arweiniad ar faterion sy'n ymwneud ag academia a lles, gweithgareddau allgyrsiol gan gynnwys clybiau, timau a chymdeithasau, a chynrychiolaeth myfyrwyr. Bydd angen i chi wneud apwyntiad gyda Swyddogion a Staff Undeb y Myfyrwyr naill ai drwy e-bost neu drwy gysylltu dros gyfryngau cymdeithasol. Mae Undeb y Myfyrwyr hefyd yn gyfrifol am weinyddu'r systemau Cynrychiolwyr Cyrsiau a Cynrychiolwyr Llais Myfyrwyr.

Gwasanaeth Sgiliau Astudio*

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau Astudio yn darparu cyngor, gwybodaeth ac adnoddau i helpu i wella perfformiad academaidd ac i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer cyflogaeth.

Agraffu a Dylunio PDC

Mae tîm Argraffu a Dylunio PDC yn darparu gwasanaethau argraffu a dylunio i bob campws yn PDC. Gallwch archebu ar-lein drwy Siop Argraffu Ar-lein PDC.

Llesiant

Cymorth ac adnoddau i'ch helpu i ofalu am eich llesiant cyffredinol, gan gynnwys iechyd corfforol a meddyliol, a llesiant cymdeithasol.

Mae'r Gwasanaeth Lles yn cynnwys Gwasanaeth Iechyd PDC, Gwasanaeth Iechyd Meddwl a Chwnsela a Gwasanaeth Anabledd. Pwrpas y gwasanaethau hyn yw eich helpu gyda'ch iechyd corfforol a meddyliol, lles cymdeithasol, a'ch cefnogi wrth astudio. Maent yn cynnig cyngor a chefnogaeth ddiduedd am ddim i bob myfyriwr o PDC ac mae ganddynt ystod eang o gefnogaeth ac adnoddau ar gael.