Gwasanaethau Cymorth

Sut i gael gafael ar gymorth

Mae llawer o wasanaethau cymorth PDC yn defnyddio’r Ardal Gynghori Ar-lein, y system cymorth i fyfyrwyr ar-lein, a siop un stop ar gyfer pob ymholiad gan fyfyrwyr.

Yr Ardal Gynghori Ar-lein yw lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth trwy Cwestiynau Cyffredin, (gofyn eich cwestiynau eich hun ac archebu apwyntiadau.

Cysylltwch â’r Ardal Gynghori os na allwch ddod o hyd i'r gwasanaeth neu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch.  Os ydych chi eisoes yn gwybod pa wasanaeth sydd ei angen arnoch chi, defnyddiwch y botwm isod i drefnu apwyntiad.

appointments Welsh

About Advice Zone

Mae’r Gwasanaethau Cymorth sydd wedi'u marcio â * yn defnyddio'r system apwyntiadau Ardal Gynghori Ar-lein (AZO):

Llety

Cyflwyniad i fyw mewn Neuaddau Myfyrwyr yn y Brifysgol, gan gynnwys gwybodaeth ymsefydlu, rheolau'r neuadd ynghyd â chysylltiadau i wybodaeth am lety preifat.

Cydlynwyr Bywyd Campws

Mae’r Cydlynwyr Bywyd Campws (CLCs) yn gofalu am fyfyrwyr sy'n byw mewn neuaddau preswyl ac yn bwynt cyswllt defnyddiol ar gyfer materion sy'n ymwneud â neuaddau.

Gyrfaoedd *

Gall Gyrfaoedd PDC eich helpu i ddod o hyd i'ch cyfeiriad gyrfa, gwirio'ch CV, sicrhau lleoliad, darparu ffug gyfweliad a mwy a hefyd darparu cefnogaeth ar ôl graddio.

Y Gaplaniaeth

Mae'r Gaplaniaeth yn PDC ar gael fel gwasanaeth agored a chadarnhaol i bob myfyriwr ar bob campws.

Cwnsela

Mae'r Gwasanaeth Cwnsela yn ddiduedd, yn gyfrinachol, yn anfeirniadol ac ar gael i holl fyfyrwyr cyfredol PDC.


Gwasanaeth Anabledd*

Mae'r Gwasanaeth Anabledd yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad, ac yn cydlynu cefnogaeth gysylltiedig ag anabledd i fyfyrwyr PDC.

Gwasanaeth Iechyd*

Mae'r Gwasanaeth Iechyd yn darparu cyngor a chefnogaeth sy'n rhan o ddarpariaeth gofal iechyd ochr yn ochr â'r meddyg teulu, fferyllydd, deintydd a'r GIG.

Cyngor Mewnfudo a Myfyrwyr Rhyngwladol 

Mae tîm IISA yn cynnig cyngor a gwybodaeth arbenigol i fyfyrwyr rhyngwladol ac yn darparu arbenigedd mewn cyfraith mewnfudo.

Cymorth TG

Nod Cymorth TG yw datrys ymholiadau sy'n gysylltiedig â thechnoleg cyn gynted â phosibl dros y ffôn, ar-lein neu'n bersonol.

Llyfrgell*

Mae Gwasanaethau Llyfrgell yn darparu ystod eang o wasanaethau llyfrgell a gwybodaeth o ansawdd uchel i fyfyrwyr, academyddion ac ymchwilwyr.

Iechyd Meddwl

Mae'r Gwasanaeth Iechyd Meddwl yn helpu myfyrwyr sy'n profi trallod meddwl neu emosiynol.

Tîm Cyngor Dilyniant*

Mae'r Tîm Cyngor Dilyniant yn cefnogi myfyrwyr sy'n ansicr ynghylch parhau â'u hastudiaethau yn y brifysgol ac a allai fod mewn perygl o beidio â chwblhau eu cwrs.

Mentora Myfyrwyr

Cynlluniau mentora myfyriwr-i-fyfyriwr gan gynnwys cefnogaeth ymarferol i fyfyrwyr newydd ynghyd â sesiynau wythnosol sy'n canolbwyntio ar waith academaidd.

Tîm Cyngor Arian Myfyrwyr*

Mae'r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yn darparu cymorth a chyngor i helpu myfyrwyr i reoli arian, ynghyd â gwybodaeth am gyllid, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau.

Gwasanaeth Sgiliau Astudio*

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau Astudio yn darparu cyngor, gwybodaeth ac adnoddau i helpu i wella perfformiad academaidd ac i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer cyflogaeth.