Gwasanaethau Cymorth

Sut i gael gafael ar gymorth

Mae llawer o wasanaethau cymorth PDC yn defnyddio’r Ardal Gynghori Ar-lein, y system cymorth i fyfyrwyr ar-lein, a siop un stop ar gyfer pob ymholiad gan fyfyrwyr.

Yr Ardal Gynghori Ar-lein yw lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth trwy Cwestiynau Cyffredin, (gofyn eich cwestiynau eich hun ac archebu apwyntiadau.

Cysylltwch â’r Ardal Gynghori os na allwch ddod o hyd i'r gwasanaeth neu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch.  Os ydych chi eisoes yn gwybod pa wasanaeth sydd ei angen arnoch chi, defnyddiwch y botwm isod i drefnu apwyntiad.

appointments Welsh

About Advice Zone

Mae’r Gwasanaethau Cymorth sydd wedi'u marcio â * yn defnyddio'r system apwyntiadau Ardal Gynghori Ar-lein (AZO):

Llety

Mae Gwasanaethau Llety yn rheoli llety Prifysgol ar gyfer myfyrwyr ar y campws.

Gyrfaoedd 

Gall Gyrfaoedd PDC eich helpu i ddod o hyd i'ch cyfeiriad gyrfa, gwirio'ch CV, sicrhau lleoliad, darparu ffug gyfweliad a mwy a hefyd darparu cefnogaeth ar ôl graddio.

Y Gaplaniaeth

Mae'r Gaplaniaeth yn PDC ar gael fel gwasanaeth agored a chadarnhaol i bob myfyriwr ar bob campws.

Gwasanaeth Anabledd*

Mae'r Gwasanaeth Anabledd yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad, ac yn cydlynu cefnogaeth gysylltiedig ag anabledd i fyfyrwyr PDC.

Gwasanaeth Iechyd*

Mae'r Gwasanaeth Iechyd yn darparu cyngor a chefnogaeth sy'n rhan o ddarpariaeth gofal iechyd ochr yn ochr â'r meddyg teulu, fferyllydd, deintydd a'r GIG.

Cyngor Mewnfudo a Myfyrwyr Rhyngwladol 

Mae tîm IISA yn cynnig cyngor a gwybodaeth arbenigol i fyfyrwyr rhyngwladol ac yn darparu arbenigedd mewn cyfraith mewnfudo.

Cymorth TG

Nod Cymorth TG yw datrys ymholiadau sy'n gysylltiedig â thechnoleg cyn gynted â phosibl dros y ffôn, ar-lein neu'n bersonol.

Llyfrgell*

Mae Gwasanaethau Llyfrgell yn darparu ystod eang o wasanaethau llyfrgell a gwybodaeth o ansawdd uchel i fyfyrwyr, academyddion ac ymchwilwyr.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl a Chwnsela*

Mae’r Gwasanaethau Iechyd Meddwl a Chwnsela yn helpu myfyrwyr sy’n profi trallod meddwl neu emosiynol. Maent yn ddiduedd, yn gyfrinachol, yn anfeirniadol ac ar gael i bob myfyriwr presennol.

Tîm Cyngor Dilyniant*

Mae’r Tîm Cyngor Dilyniant yn gweithio gyda myfyrwyr i nodi meysydd o bryder academaidd, cynghori ar yr opsiynau sydd ar gael ac yn awgrymu cynllun cymorth cyfannol.

Mentora Myfyrwyr

Cynlluniau mentora myfyriwr-i-fyfyriwr gan gynnwys cefnogaeth ymarferol i fyfyrwyr newydd ynghyd â sesiynau wythnosol sy'n canolbwyntio ar waith academaidd.

Tîm Cyngor Arian Myfyrwyr*

Mae'r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yn darparu cymorth a chyngor i helpu myfyrwyr i reoli arian, ynghyd â gwybodaeth am gyllid, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau.

Gwasanaeth Sgiliau Astudio*

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau Astudio yn darparu cyngor, gwybodaeth ac adnoddau i helpu i wella perfformiad academaidd ac i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer cyflogaeth.

Agraffu a Dylunio PDC

Mae tîm Argraffu a Dylunio PDC yn darparu gwasanaethau argraffu a dylunio i bob campws yn PDC. Gallwch archebu ar-lein drwy Siop Argraffu Ar-lein PDC.

Llesiant

Cymorth ac adnoddau i'ch helpu i ofalu am eich llesiant cyffredinol, gan gynnwys iechyd corfforol a meddyliol, a llesiant cymdeithasol.