Toriad ar Astudio

Byddwch yn ymwybodol mai'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffurflenni Gohirio Astudiaethau ar gyfer pob cwrs safonol (Medi 2023 - Mehefin 2024) yw dydd Mercher 24 Ebrill 2024. Bydd angen cwblhau ffurflenni a'u cyflwyno erbyn y dyddiad hwn.


Cyn ailgofrestru

Dim ond ar ddiwedd blwyddyn academaidd y gellir gwneud ceisiadau y tu allan i'r flwyddyn a chyn y dyddiad y disgwylir i chi ail-gofrestru ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.  Mae'n rhaid i fyfyrwyr PDC sy'n astudio yn y Brifysgol wneud cais gan ddefnyddio'r ffurflen gais Toriad ar Astudio.  Gellir gofyn am ffurflenni yn yr Ardal Gynghori Ar-lein.  Dylai myfyrwyr mewn sefydliadau partner neu sy'n astudio cyrsiau Prifysgol De Cymru drwy gyflwyno o bell e-bostio neu ffonio eu cyswllt cwrs.

Ar ôl cofrestru

Os yw amgylchiadau'n ei gwneud hi'n anodd i chi barhau â'ch cwrs, gallwch wneud cais am Doriad ar Astudio.  Os caiff ei dderbyn, bydd eich cais yn caniatáu i chi gymryd seibiant ac ailddechrau eich astudiaethau, fel arfer ar ddechrau'r flwyddyn academaidd nesaf.
Rhaid gwneud ceisiadau gan ddefnyddio'r ffurflen gais Toriad ar Astudio.  Gallwch wneud cais am un yn yr Ardal Gynghori Ar-lein.  Byddwch yn derbyn nodiadau canllaw gyda'r ffurflen.  Darllenwch y rhain yn ofalus a gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi pob adran o'r ffurflen sy'n berthnasol i chi.

Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o'r amgylchiadau sy'n effeithio ar eich astudiaethau a rhaid i'ch Arweinydd Cwrs gadarnhau y bydd eich cwrs ar gael y flwyddyn academaidd nesaf. Bydd arweinydd eich cwrs yn penderfynu a ddylech gadw marciau ar gyfer eich modiwlau a gwblhawyd yn ystod eich blwyddyn gyfredol o astudiaethau.  Rhaid i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer FISA Haen 4 hefyd gael llofnod Cynghorydd Rhyngwladol a Mewnfudo PDC (IISA) i gadarnhau bod Cyngor ar fewnfudo wedi'i geisio a'i roi.

Mae gan yr Ardal Gynghori Ar-lein sawl Cwestiwn Cyffredin ar Toriad ar Astudio, a gallwch ofyn cwestiwn newydd os oes angen.  Os byddai'n well gennych siarad â rhywun yn bersonol, cysylltwch â’ch Ardal Gynghori ar eich campws.

Hysbysiad o ganlyniad eich cais

Ystyrir ceisiadau Toriad ar Astudio o dan Reoliadau Amgylchiadau Esgusodol y Brifysgol.  Mae'r Rheoliadau ar gael yma.

Byddwch yn derbyn hysbysiad o ganlyniad eich cais a chyngor ar beth i'w wneud nesaf drwy’r Ardal Gynghori Ar-lein.  Bydd hyn fel arfer o fewn 5 diwrnod gwaith i'r penderfyniad gael ei wneud gan y Panel Amgylchiadau Esgusodol.

Cais am Adolygiad

Gellir gwneud Cais am Adolygiad os teimlwch fod gwall gweithdrefnol gyda'ch hawliad neu os oes gennych dystiolaeth newydd i gefnogi eich cais nad oedd yn hysbys neu ar gael ar adeg eich cais gwreiddiol.

Rhaid cyflwyno ceisiadau am adolygiad cyn pen 10 diwrnod gwaith o dderbyn hysbysiad o ganlyniad eich cais Toriad ar Astudio.  Mae'r ffurflen Cais am Adolygiad ar gael yma.


Gwybodaeth bwysig

  • Cyn gynted ag y bydd eich Toriad Astudio wedi'i gadarnhau, ni fydd gennych fynediad i'ch cyfrif TG ac felly ni fyddwch yn gallu cyrchu Gwasanaethau E-bost, Blackboard a’r Llyfrgell nes i chi ailgofrestru ar y cwrs.
  • Pan fyddwch yn ailddechrau, bydd eich astudiaethau yn cymryd y rheoliadau ar gyfer y garfan yr ydych yn ymuno â hi.
  • Rhaid i chi ddarllen y nodiadau canllaw ar UniLife yn ofalus, er mwyn sicrhau eich bod yn deall goblygiadau ariannol a goblygiadau eraill gohirio eich astudiaethau: Torri ar draws, trosglwyddo neu dynnu'n ôl.


Unrhyw gwestiynau?