Cymorth a Gwybodaeth LGBT+

Ceir nifer o ffynonellau cymorth, cyngor a gwybodaeth i fyfyrwyr a staff y Brifysgol sy'n nodi eu bod yn LGBT+ (Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Trawsrywiol a chyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd arall).

Modelau Rôl LGBT+

Mae Modelau Rôl LGBT+  PDC yn wirfoddolwyr sy'n angerddol am hyrwyddo cydraddoldeb LGBT+ o fewn y Brifysgol ac sydd wedi ymrwymo i fod yn fodelau rôl gweladwy, gan gyfleu'r neges bwysig y gall pobl fod yn nhw eu hunain yn y Brifysgol ac y gellir eu derbyn heb eithriad.

Mae Modelau Rôl LGBT+ yn bwyntiau cyswllt i fyfyrwyr (neu staff) sy'n wynebu mater LGBT + yr hoffent siarad ag ef gyda pherson LGBT+.  Maent hefyd yn darparu syniadau, cefnogaeth a chyngor ar ddatblygu cydraddoldeb LGBT+ i ' r brifysgol.

Undeb y Myfyrwyr

Mae Cymdeithas LGBT+ Undeb y Myfyrwyr yn lle diogel i bobl o bob rhywioldeb ddod at ei gilydd mewn modd cymdeithasol, heb ofni barn.  Mae'r grŵp yn cyfarfod o leiaf bob pythefnos ac yn trefnu llawer o ddigwyddiadau cymdeithasol drwy gydol y flwyddyn academaidd.

Weithiau, mae gan Undeb y Myfyrwyr Swyddogion Ymgyrch rhyddid sy’n ymgyrchu dros faterion LGBTQ, yn dibynnu ar y diddordeb yn y rolau a'r etholiadau.

Bwlio a/neu Aflonyddu

Mae'r Brifysgol yn cydnabod y dylai'r holl staff a myfyrwyr gael eu gwerthfawrogi a bod ganddynt yr hawl i gael eu trin ag urddas a pharch yn y gwaith ac wrth astudio. Mae'r Polisi Urddas wrth Astudio yn esbonio sut mae'r Brifysgol yn ymdrin â chwynion am aflonyddu, bwlio, triniaeth annheg ac erledigaeth.

Mae gan Undeb y Myfyrwyr hefyd bolisi ar fwlio ac aflonyddu sy'n gysylltiedig â LGBT, cysylltwch ag Undeb y Myfyrwyr am fanylion.

Adrodd a Chymorth

Mae gan bawb ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) yr hawl i deimlo'n ddiogel ac i gael eu cefnogi.

Os ydych yn profi, neu'n dyst i ddigwyddiad sy'n peri pryder, gallwch ddweud wrthym drwy gyflwyno ffurflen ar y wefan hon.

Cysylltiadau Defnyddiol Eraill

Stonewall yw'r elusen lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LGBT) fwyaf yn Ewrop.  Mae Stonewall yn rhoi cyngor ar bob agwedd ar gyfeiriadedd rhywiol.

Mae Trans Unite yn caniatáu i aelodau o'r cymunedau trawsrywiol ac anneuaidd ddod o hyd i grŵp cymorth sy'n lleol iddynt.

Yn Being a Trans Ally, Model Rôl Traws, PDC a Swyddog Hunaniaeth o ran Rhywedd Undeb y Myfyrwyr yn mynd â ni drwy eu 10 Prif Awgrym ar gyfer bod yn Gynghreiriaid Traws.

Mae'r Datganiad Polisi Cydraddoldeb Trawsryweddol yn amlinellu ymrwymiad PDC i hyrwyddo cydraddoldeb ar sail hunaniaeth o ran rhywedd a mynegiant rhywedd.