Datganiad Polisi Cydraddoldeb Traws

Mae'r term trawsrywiol neu draws yn cael ei ddefnyddio yma fel term ymbarél sy'n cynnwys ystod eang o bobl nad yw eu hunaniaeth rhyw na'u mynegiant rhyw fel arfer yn gysylltiedig â'u rhyw neilltuedig adeg eu geni, mae hyn yn cynnwys y rhai sy'n adnabod fel rhai nad ydynt yn ddeuaidd, nad ydynt yn rhyw benodol, y rhai sy'n rhyweddhylifol neu unrhyw derm hunan-ddynodedig arall.

Mae PDC wedi ymrwymo i ddathlu amrywiaeth ei staff, myfyrwyr, partneriaid ac ymwelwyr. Mae ein Datganiad Polisi Cydraddoldeb Traws yn amlinellu ein hymrwymiad i hyrwyddo cydraddoldeb ar sail hunaniaeth o ran rhywedd a mynegiant rhyw. Mae'r tudalennau hyn yn rhoi arweiniad a ffynonellau cymorth.

Mae nifer o gyfreithiau sy'n diogelu hawliau pobl draws ac sy'n berthnasol i holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr PDC, gan gynnwys:

 • Deddf Cydraddoldeb 2010 sy'n sicrhau bod pobl draws yn gallu astudio a gweithio yn PDC heb wahaniaethu, aflonyddu, bwlio neu erledigaeth ac yn gallu cael yr un cyfleoedd â'u cyfoedion cisryweddol. Mae gwahaniaethu hefyd yn berthnasol i bolisïau, gweithdrefnau ac arferion ac, felly, mae dyletswydd arnom i sicrhau nad yw ein prosesau yn rhoi rhywun dan anfantais ar sail eu hunaniaeth rhyw. Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn rhoi gwybodaeth ac arweiniad manwl yn ymwneud â'r Ddeddf Cydraddoldeb a gwahaniaethu ar sail rhyw.
 • Mae Deddf Cydnabod Rhywedd 2004 yn cwmpasu pob un o bedair gwlad y DU ac yn caniatáu i bobl draws wneud cais i'r panel cydnabod rhyw i geisio cydnabyddiaeth gyfreithiol lawn o'u rhyw hunan-ddynodedig. Yn hanfodol, mae'r Ddeddf Cydnabod Rhywedd yn rhoi hawliau preifatrwydd i bobl draws. Mae unrhyw un sy'n caffael gwybodaeth bod person yn drawsrywiol neu sydd â hanes traws mewn capasiti swyddogol (fel rhan o'u swydd, er enghraifft) yn agored i achos troseddol os byddant yn trosglwyddo'r wybodaeth honno i drydydd parti heb ganiatâd yr unigolyn. Er enghraifft, gallai hyn fod yn aelod o staff mewn perthynas â myfyriwr. Dyma Stonewall yn esbonio'r Ddeddf Cydnabod Rhywedd a pham ei bod bellach yn ymddangos yn hen ffasiwn a bod angen ei ddiwygio.
 • Mae person trawsrywiol yn haeddu parch a phreifatrwydd ni waeth a oes ganddo Dystysgrif Cydnabod Rhywedd (GRC). Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn dal i gynnwys pobl drawsrywiol rhag gwahaniaethu hyd yn oed os nad oes ganddynt GRC.
 • Mae Deddf Hawliau Dynol 1998 yn berthnasol i bawb ond mae rhai erthyglau penodol yn arbennig o berthnasol gan gynnwys: Erthygl 8 yr hawl i fywyd preifat (sydd hefyd yn golygu y dylid cadw gwybodaeth bersonol yn ddiogel a pheidio â'i rannu heb ganiatâd yr unigolyn dan sylw) ac Erthygl 3 (yr hawl i ryddid rhag artaith a thriniaeth annynol neu ddiraddiol). Mae gwybodaeth am bob erthygl yn y Ddeddf Hawliau Dynol ar gael gan EHRC.

Datganiad Polisi Cydraddoldeb Traws Prifysgol De Cymru

Mae Prifysgol De Cymru yn dathlu ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth cymuned y Brifysgol. Mae'n gwerthfawrogi cyfraniad unigryw pob myfyriwr ac aelod o staff, beth bynnag eu hunaniaeth o ran rhywedd neu fynegiant rhywedd, ac mae'n ymrwymedig i drin pob gweithiwr a myfyriwr gydag urddas a pharch. Ni fydd Prifysgol De Cymru (PDC) yn gwahaniaethu yn erbyn pobl ar unrhyw adeg ar sail eu hunaniaeth rhyw na'u mynegiant rhyw.

Mae'r datganiad polisi hwn yn cyfeirio at ‘bobl drawsrywiol', ond mae'r term hwn hefyd yn cynnwys ystod eang o bobl nad yw eu hunaniaeth o ran rhyw na'u mynegiant rhyw fel arfer yn gysylltiedig â'u rhyw benodedig adeg eu geni. Mae hyn yn cynnwys y rhai sy'n adnabod fel rhai nad ydynt yn ddeuaidd, nad ydynt yn rhyw benodol neu'r rhai sy'n rhyweddhylifol.

Mae Prifysgol De Cymru yn dathlu ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth ei weithlu, ac yn credu y bydd y Brifysgol yn elwa o gyflogi pobl drawsrywiol ar bob lefel o gyfrifoldeb, gan obeithio darparu modelau rôl amrywiol ar gyfer myfyrwyr sy'n nodi eu bod yn draws.

Bydd Prifysgol De Cymru yn trin pob gweithiwr, myfyriwr, ymwelydd a darpar gyflogwyr a myfyrwyr â pharch, ac yn ceisio darparu amgylchedd gweithio a dysgu cadarnhaol heb wahaniaethu, aflonyddu nac erledigaeth.

Mae Prifysgol De Cymru yn ymrwymo i sicrhau'r canlynol:

 • Ni fydd myfyrwyr yn cael gwrthod mynediad i gyrsiau, dilyniant i gyrsiau eraill, neu driniaeth deg a chyfartal tra ar gyrsiau oherwydd eu hunaniaeth neu fynegiant rhyw, neu oherwydd eu bod yn bwriadu, neu eisoes wedi trawsnewid.
 • Bydd y Brifysgol yn rhoi polisïau a phrosesau ar waith i sicrhau yr ymdrinnir â cheisiadau i newid enw, teitl a rhywedd ar gofnodion yn brydlon ac ar wahân a bydd yr unigolyn dan sylw yn cael gwybod am unrhyw oblygiadau o’r newidiadau.
 • Byddwn yn gweithio tuag at sicrhau nad yw'r cwricwlwm yn dibynnu ar ragdybiaethau ystrydebol am bobl draws, nac yn eu hatgyfnerthu, a'i fod yn cynnwys deunydd sy'n cynrychioli pobl draws a bywydau traws.
 • Ni chaiff staff eu gwahardd rhag cael eu cyflogi na'u dyrchafu na'u hadleoli yn erbyn eu dymuniadau oherwydd eu hunaniaeth neu eu mynegiant rhyw.
 • Mae cam-drin, aflonyddu, bwlio neu erledigaeth trawsffobig (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i alw enwau, ffugenwau, galw rhywun y rhyw anghywir yn fwriadol, jôcs difrïol, ymddygiad annerbyniol neu annymunol, a chwestiynau ymwthiol) yn droseddau disgyblu a chânt eu hymchwilio dan y Polisi Urddas yn y Gwaith a/neu Bolisi Urddas wrth Astudio/Rheoliadau Ymddygiad Myfyrwyr. Mae hyn yn cynnwys ymddygiad annerbyniol tuag at rywun y canfyddir ei fod yn drawsrywiol, p'un a ydynt mewn gwirionedd yn adnabod fel traws, ac ymddygiad annerbyniol tuag at rywun sy'n gysylltiedig â rhywun sy'n drawsrywiol (e.e. partner, plentyn, ffrind ac ati). Os ydych yn profi neu’n dyst i ddigwyddiad sy’n peri pryder, gallwch ddweud wrthym drwy gyflwyno ffurflen ar ein platfform Adrodd a Chymorth. Gellir cyflwyno adroddiadau gyda manylion cyswllt neu yn ddienw. Mae gan y wefan hefyd amrywiaeth o erthyglau cymorth ac adnoddau a allai fod yn ddefnyddiol i chi. Byddwch yn dawel eich meddwl y bydd unrhyw beth y byddwch yn ei adrodd, yn ddienw neu fel arall, yn cael ei drin yn gyfrinachol ac yn ddiogel. Rydym yn deall y gallai fod yn anodd rhoi gwybod am rywbeth, ac rydym am eich cefnogi cymaint â phosibl.
 • Ni fydd casineb trawsffobig, ar ffurf deunyddiau ysgrifenedig, graffiti, cerddoriaeth, areithiau, cyfryngau cymdeithasol neu unrhyw gyfryngau eraill, yn cael eu goddef. Mae Prifysgol De Cymru yn ymrwymo i ddileu unrhyw araith casineb o'r fath pryd bynnag y bydd yn ymddangos ar eiddo neu gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Brifysgol. Os ydych yn profi neu’n dyst i ddigwyddiad sy’n peri pryder, gallwch ddweud wrthym drwy gyflwyno ffurflen ar ein platfform Adrodd a Chymorth. Gellir cyflwyno adroddiadau gyda manylion cyswllt neu yn ddienw.
 • Bydd Prifysgol De Cymru yn darparu amgylchedd cefnogol i staff a myfyrwyr sy'n dymuno i'w statws traws gael ei adnabod ac yn parchu hawl yr unigolyn i ddewis a ydynt am fod yn agored am eu hunaniaeth o ran rhywedd, eu statws trawsrywiol neu eu hanes traws, a gyda phwy. Mae dweud bod rhywun ‘allan', boed yn staff neu'n fyfyriwr, heb eu caniatâd yn fath o aflonyddu. Bydd Prifysgol De Cymru yn parchu cyfrinachedd yr holl staff trawsrywiol a myfyrwyr ac ni fydd yn datgelu gwybodaeth heb gytundeb ymlaen llaw gan yr unigolyn. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol o brin y byddai gwybodaeth yn ymwneud â hunaniaeth rhyw heb gydsyniad yr unigolyn yn cael ei datgelu, er enghraifft, pe bai'n ofynnol i'r brifysgol ddatgelu rhywbeth i'r heddlu oherwydd bod bywyd yr unigolyn neu fywyd rhywun arall mewn perygl. Mewn achosion o'r fath, ni fyddai gwybodaeth sy'n ymwneud â hanes rhyw neu hunaniaeth draws unigolyn yn cael ei datgelu oni bai ei fod yn berthnasol i'r sefyllfa. Os ydych yn profi neu’n dyst i ddigwyddiad sy’n peri pryder, gallwch ddweud wrthym drwy gyflwyno ffurflen ar ein platfform Adrodd a Chymorth. Gellir cyflwyno adroddiadau gyda manylion cyswllt neu yn ddienw.
 • Bydd Prifysgol De Cymru yn cynnwys materion hunaniaeth rhyw mewn hyfforddiant cydraddoldeb a ddarperir i staff.
 • Bydd cyfleusterau niwtral o ran rhyw yn cael eu cynnwys yn nyluniad unrhyw adeilad newydd a bydd gwaith yn cael ei wneud i ddatblygu cyfleusterau niwtral o ran rhyw ar bob campws mewn adeiladau presennol.
 • Mae Prifysgol De Cymru yn croesawu ac, os yw'n bosibl, yn darparu cyfleusterau priodol i gefnogi unrhyw grwpiau myfyrwyr a staff traws sy'n dymuno cyfarfod, megis ystafelloedd cyfarfod ar gampysau Prifysgol De Cymru.
 • Bydd Prifysgol De Cymru yn cynnwys materion yn ymwneud â bywydau pobl draws a hunaniaeth o ran rhywedd yn yr hyfforddiant cydraddoldeb a ddarperir i staff.
 • Wrth ddarparu llety i fyfyrwyr, bydd y Gwasanaethau Llety yn ymdrin ag unrhyw bryderon neu faterion a godwyd gan bobl draws a byddant yn cael eu trin yn deg ac yn unol â rhwymedigaethau Prifysgol De Cymru o dan y Ddeddf Cydraddoldeb.
 • Bydd staff a myfyrwyr sy'n cael triniaethau meddygol a gweithdrefnau llawfeddygol sy'n ymwneud ag ailbennu rhywedd yn derbyn cymorth gan Brifysgol De Cymru i ddiwallu eu hanghenion penodol yn ystod y cyfnod hwn.
 • Mae Prifysgol De Cymru yn cydnabod bod pobl draws yn dod o gefndiroedd amrywiol, a byddant yn ymdrechu i sicrhau nad yw staff a myfyrwyr yn wynebu gwahaniaethu ar sail eu hunaniaeth neu fynegiant rhyw, neu mewn perthynas ag agweddau eraill ar eu hunaniaeth, er enghraifft, eu hoedran, anabledd, hil, crefydd neu gred, neu gyfeiriadedd rhywiol. Yn ogystal, ni wneir rhagdybiaethau am ryw partneriaid staff neu fyfyrwyr traws.
 • Bydd Prifysgol De Cymru yn sicrhau bod ei hamgylchedd, o ran ei luniau, delweddau, deunyddiau cyhoeddusrwydd a llenyddiaeth, yn adlewyrchu amrywiaeth ei staff a'i myfyrwyr.
 • Bydd Prifysgol De Cymru yn sicrhau bod cyfathrebu ag unrhyw aelod o staff neu fyfyriwr unigol yn defnyddio enw, teitl a rhagenwau dynodedig yr unigolyn. Bydd Prifysgol De Cymru hefyd yn defnyddio iaith niwtral o ran rhywedd wrth gyfathrebu ar draws y Brifysgol gyfan (gan gynnwys i'r holl aelodau o staff neu'r holl fyfyrwyr).
 • Cefnogir y datganiad polisi hwn gan ganllawiau, sy'n nodi gwybodaeth bellach am weithredu'r ymrwymiadau hyn ac yn darparu cyngor ychwanegol i staff a myfyrwyr. Gellir dod o hyd i'r canllawiau hyn yn yr adran hon ar yr Hwb ac UniLife.