Diweddaru eich manylion personol

Pam mae angen i mi gadw fy nghofnod myfyrwyr yn gyfredol?

Defnyddir y manylion personol y byddwch yn eu darparu adeg cofrestru ar ddogfennaeth swyddogol gan y brifysgol, gan gynnwys eich tystysgrif a thrawsgrifiad wrth raddio.

Yn aml, mae angen i'r Brifysgol ohebu â myfyrwyr, drwy lythyr, e-bost neu dros y ffôn, felly mae'n bwysig bod y manylion cyswllt ar eich cofnod myfyriwr yn gywir ac yn gyfredol.

Gallwch ddiweddaru rhywfaint o'r wybodaeth hon eich hun ar-lein, neu efallai y bydd angen i chi gysylltu â'r Brifysgol i wneud hyn.

Sut i ddiweddaru eich manylion cyswllt

  • Mewngofnodwch i dudalen gartref UniLife a dilynwch y cyswllt Eich Cyfrif(Your Account). 
  • Os yw unrhyw rai o'r manylion yn anghywir, dewiswch y cyswllt Diweddaru eich manylion (Update your details).
  • Bydd gofyn i chi roi eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair i mewn eto.
  • Diweddarwch y wybodaeth yn ôl y gofyn.

Gallwch weld a diweddaru eich manylion personol ar unrhyw adeg, ond byddwch yn ymwybodol y gall gymryd hyd at 24 awr i'r newidiadau gael eu dangos ar UniLife.

Os bydd eich rhif ffôn symudol yn newid, a'ch bod yn defnyddio hwn fel rhan o'ch gosodiad Dilysu Aml-ffactor, bydd angen i chi ddiweddaru'r manylion hyn hefyd.

Sut i ddiweddaru'ch Dilysiad Aml-ffactor (MFA)

Gallwch chi ddiweddaru eich opsiynau MFA ar unrhyw adeg. Bydd angen i chi wneud hyn os byddwch chi'n newid eich ffôn symudol, neu eisiau defnyddio'r ap Microsoft Authenticator neu Google Authenticator.

Newid manylion personol sydd fel arfer yn barhaol

Os oes angen diwygio eich enw neu newid unrhyw wybodaeth anghywir yng nghronfa ddata'r Brifysgol (e.e. dyddiad geni, enw neu hunaniaeth o ran rhywedd) gallwch wneud hyn drwy fewngofnodi i’r Ardal Gynghori Ar-lein.

Ar ôl mewngofnodi i'r system, chwiliwch am 'Manylion personol' (Personal details) a dewiswch 'Sut ydw i'n newid fy manylion personol?' (How do I change my personal details) a dilyn y cyfarwyddiadau.

Newid enw, teitl neu hunaniaeth o ran rhywedd y mae PDC wedi'i gofnodi ar eich cyfer

Gallwch newid eich enw a'ch hunaniaeth o ran rhywedd ar systemau PDC, gan gynnwys eich bathodyn adnabod. Gweler y Polisi Newidiadau i Fanylion Personol Myfyrwyr  (Changes to Student Personal Details Policy)  am ragor o wybodaeth a chysylltwch â [email protected] gydag unrhyw ymholiadau a allai fod gennych. Mae mwy o gyngor, cymorth ac adnoddau ar gyfer myfyrwyr trawsrywiol a chyfoedion sy'n fyfyrwyr ar gael ar dudalen Cymorth Trawsrywiol ac Adnoddau (Trans Support and Resoures).

Cronfeydd data PDC eraill

Pan fyddwch yn diweddaru unrhyw rai o'ch manylion personol, rydych yn diweddaru eich cofnod yng chronfa ddata myfyrwyr canolog y brifysgol.

Os gofynnwyd i chi ddarparu manylion yn flaenorol gan adran neu wasanaeth arall, e.e. y Ganolfan Chwaraeon, Gwasanaethau Llety, Cymorth Myfyrwyr (gan gynnwys y Gwasanaeth Iechyd), Undeb y Myfyrwyr ac yn y blaen, cysylltwch â nhw i'w hysbysu o'r newidiadau.

Er bod y Brifysgol yn ceisio sicrhau bod newidiadau i’r gronfa ddata ganolog yn cael eu cyfleu i adrannau eraill, ni ellir gwarantu hyn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â' ch Ardal Gynghori ar y campws.