library-rooms-grid

Mannau Astudio ac Archebu Ystafelloedd

Mae nifer o wahanol fathau o fannau astudio yn y llyfrgelloedd ar bob campws. Gweler y tudalennau canlynol am fanylion:


Archebu Gofod Astudio

Bydd angen i chi archebu lle astudio cyn y gallwch ei ddefnyddio. Gweler tudalen Connect2 Llyfrgell PDC i gael mwy o fanylion.


Benthyciadau Cyfleusterau ac Offer Arbenigol

Gellir archebu offer i'w gasglu o Storfeydd Benthyciadau Offer eich Cyfadran, Ardal Gynghori, neu Ddesg Gwybodaeth a Gwasanaethau yn llyfrgell eich campws.

Mae rhywfaint o offer cyfryngau ar gael i'w ddefnyddio'n gyffredinol, fodd bynnag, mae offer mwy arbenigol ar gael ar gyfer cyrsiau penodol yn unig ac efallai y bydd angen hyfforddiant cynefino.

Disgwylir i chi gadw at reolau'r Brifysgol, a pharchu'r offer a'r eiddo gan roi ystyriaeth ddyledus bob amser.  Gellir delio ag unrhyw gamymddwyn honedig yn unol â'r gweithdrefnau a nodir yn rheoliadau'r Brifysgol sy'n llywodraethu ymddygiad myfyrwyr.  Sicrhewch eich bod yn gadael yr ystafell / stiwdio yn y cyflwr y dewch o hyd iddynt ar gyfer y defnyddiwr nesaf.