Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr

NSS_2023_CYM

Mae'r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) yn agored i fyfyrwyr israddedig y flwyddyn olaf a dyma'ch cyfle i ddweud eich dweud am eich profiad yn y brifysgol. Mae hefyd yn rhoi cyfle i chi ddweud wrthym sut rydych yn teimlo y gellid gwella pethau.

Pam ddylwn i gymryd rhan?

  • Gallwch roi adborth gonest ar eich profiad dysgu
  • Defnyddir eich adborth i wella'r profiad dysgu yn y Brifysgol
  • Cymerir y canlyniadau o ddifrif ac maent yn llywio'r system sicrwydd ansawdd o ran ansawdd addysgu
  • Caiff canlyniadau eu defnyddio gan ddarpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau ar beth a ble i astudio

Mwy am yr NSS

Mae’r NSS yn arolwg blynyddol a gydnabyddir yn genedlaethol o israddedigion blwyddyn olaf yn y DU. Mae'r arolwg yn rhoi cyfle i fyfyrwyr roi eu barn ar yr hyn yr oeddent yn ei hoffi am eu hamser yn y Brifysgol yn ogystal â'r pethau y teimlent y gellid bod wedi'u gwella.

Gweinyddir yr arolwg gan Ipsos, asiantaeth ymchwil i'r farchnad annibynnol, felly erys atebion yn ddienw bob amser.

Gwobrau gwych i bawb!

Bydd y Brifysgol yn rhoi £1 i’r elusen o’i dewis, sef FareShare, ar gyfer pob myfyriwr sy'n cwblhau'r arolwg ar-lein.  

Mae 10 gwobr o werth £100 o dalebau Amazon i'w dyfarnu ar hap i 10 myfyriwr sy'n ymuno â raffl yr arolwg ar-lein cyn hanner nos ar 30 Ebrill 2024.  

Rhoddir gwybod i'r enillwyr trwy e-bost ar 15 Mai 2024 ar ôl i'r arolwg gau. 

Sut ydw i’n ei gwblhau?

Gallwch ddod o hyd i'r arolwg NSS ar-lein yn www.thestudentsurvey.com

Bydd arweinydd eich cwrs yn siarad â chi ymlaen llaw am yr arolwg.  Ar neu o gwmpas y 6 Chwefror, byddwch yn derbyn e-bost gwahoddiad i gwblhau'r arolwg gan Ipsos.  Yn ddiweddarach, cysylltir drwy'r post neu dros y ffôn â'r rhai nad ydynt wedi ymateb i’r e-bost.

Beth sy'n digwydd gyda'r canlyniadau?

Cyhoeddir canlyniadau'r NSS i helpu darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch ble a beth i'w astudio.  Mae'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr hefyd yn defnyddio'r data i nodi meysydd o gryfderau a gwendidau. Mae hyn yn galluogi'r Brifysgol i ganolbwyntio ymdrechion ar wella’r profiad  myfyriwr i genedlaethau'r dyfodol o fyfyrwyr.

Mae data o arolygon blaenorol ar gael ar Darganfod Prifysgo.

Diogelu data

Mae eich ymateb yn ddienw, fel y gall eich atebion adlewyrchu eich canfyddiadau dilys o'ch profiad. Nid oes angen poeni bod eich manylion cyswllt yn cael eu trosglwyddo; dim ond at ddibenion yr NSS y cânt eu defnyddio ac fe’u dinistrir yn fuan wedi hynny.

Neges gan y Dirprwy Is-Ganghellor

Donna Whitehead 2


"Fy enw i yw Donna Whitehead a fi yw’r Dirprwy Is-Ganghellor yma yn PDC. 

"Un o brif agweddau fy rôl yw sicrhau ein bod yn darparu profiad rhagorol i'n holl fyfyrwyr; mae'r adborth a gawn yn ystod yr arolwg hwn yn eithriadol o bwysig ac mae'n ein helpu i ddeall ble rydym yn gwneud yn dda a ble y dylem wella. Mae'r cwestiynau'n ymwneud â'ch profiad dros gyfnod eich astudiaethau a chewch gyfle i fwydo'n ôl ar feysydd allweddol gan gynnwys yr addysgu, asesu ac adborth a'r cymorth academaidd yr ydych wedi'i brofi drwy gydol eich amser fel myfyriwr.

"Diolch am gymryd yr amser i gwblhau'r arolwg."