Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr

Mae'r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) yn agored i fyfyrwyr y flwyddyn olaf a dyma'ch cyfle i ddweud eich dweud am eich profiad yn y brifysgol. Mae hefyd yn rhoi cyfle i chi ddweud wrthym sut rydych yn teimlo y gellid gwella pethau.

Pam ddylwn i gymryd rhan?


  • Gallwch roi adborth gonest ar eich profiad dysgu
  • Defnyddir eich adborth i wella'r profiad dysgu yn y Brifysgol
  • Cymerir y canlyniadau o ddifrif ac maent yn llywio'r system sicrwydd ansawdd o ran ansawdd addysgu
  • Caiff canlyniadau eu defnyddio gan ddarpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau ar beth a ble i astudio

Mwy am yr NSS

Mae’r NSS yn arolwg blynyddol a gydnabyddir yn genedlaethol o israddedigion blwyddyn olaf yn y DU. Mae'r arolwg yn rhoi cyfle i fyfyrwyr roi eu barn ar yr hyn yr oeddent yn ei hoffi am eu hamser yn y Brifysgol yn ogystal â'r pethau y teimlent y gellid bod wedi'u gwella.

Gweinyddir yr arolwg gan Ipsos MORI, asiantaeth ymchwil i'r farchnad annibynnol, felly erys atebion yn ddienw bob amser.

Sut ydw i’n ei gwblhau?

Gallwch ddod o hyd i'r arolwg NSS ar-lein yn www.thestudentsurvey.com

Ar neu o gwmpas y 7fed o Chwefror, byddwch hefyd yn derbyn e-bost gwahoddiad i gwblhau'r arolwg gan Ipsos MORI.  Yn ddiweddarach, cysylltir â'r rhai nad ydynt yn ymateb drwy'r post neu dros y ffôn.

Beth sy'n digwydd gyda'r canlyniadau?

Cyhoeddir canlyniadau'r NSS i helpu darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch ble a beth i'w astudio.  Mae'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr hefyd yn defnyddio'r data i nodi meysydd o gryfderau a gwendidau. Mae hyn yn galluogi'r Brifysgol i ganolbwyntio ymdrechion ar wella’r profiad  myfyriwr i genedlaethau'r dyfodol o fyfyrwyr.

Mae data o arolygon blaenorol ar gael ar Unistats.

Diogelu data

Mae eich ymateb yn ddienw, fel y gall eich atebion adlewyrchu eich canfyddiadau dilys o'ch profiad. Nid oes angen poeni bod eich manylion cyswllt yn cael eu trosglwyddo; dim ond at ddibenion yr NSS y cânt eu defnyddio ac fe’u dinistrir yn fuan wedi hynny.