Cymdogion a byw yn y gymuned

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr PDC yn cyd-dynnu'n dda â'r cymunedau maen nhw'n dod yn rhan ohonyn nhw yn ystod eu hamser yma. Mae materion rhwng myfyrwyr a thrigolion lleol mwy parhaol yn brin, ond yn anffodus maent yn digwydd weithiau. Mae gan y dudalen hon rai awgrymiadau i leihau'r risg o broblemau.

 • Cyflwynwch eich hun. Mae cymunedau'n fwy diogel pan fydd pobl yn gwybod pwy sy'n byw o'u hamgylch.
 • Cyfnewid manylion cyswllt. Os oes problem, mae'n well os yw pobl yn gallu cysylltu'n hawdd.
 • Cadwch nhw mewn cof.  A oes gennych gymdogion mewn cadair olwyn? Peidiwch â rhwystro palmentydd gyda biniau/bagiau bin am fwy o amser nag sydd raid.  Cymdogion gyda phlant bach? Glanhewch unrhyw wydr sydd wedi torri a chadwch y palmant o amgylch eich cartref yn ddiogel. Myfyrwyr sy’n gymdogion? Peidiwch â chynnal parti y noson cyn eu harholiadau.

Bydd gan bobl o'ch cwmpas ffyrdd gwahanol o fyw. Teuluoedd ifanc, yr henoed, pobl sy'n gwneud swyddi 9-5, myfyrwyr ar gyrsiau eraill - mae gan bob un ohonynt amserlenni gwahanol.


 • Cerddoriaeth uchel, fideogames/setiau teledu a sŵn hwyr yn y nos yw'r achosion mwyaf cyffredin ar gyfer cwynion. Wrth wrando ar gerddoriaeth gartref, ystyriwch ddefnyddio clustffonau. Peidiwch â defnyddio subwoofers yn rheolaidd.
 • Sŵn stryd. Pan fyddwch chi'n dychwelyd o noson allan, gwnewch hynny heb ddeffro'r stryd gyfan.
 • Efallai y bydd sŵn y tu mewn i'ch tŷ yn cario. Os gallwch glywed eich cymdogion, gallant eich clywed chi hefyd. Mae'n debyg y gellir clywed gweiddi, rhedeg, defnyddio offer swnllyd fel peiriannau golchi a churo drysau drws nesaf. Mae rhai synau, fel y peiriant golchi dillad, yn anorfod, ond gallwch gyfyngu'r rhain i'r dydd.
 • Partïon. Os ydych am gynnal parti, gadewch i gymdogion wybod ymlaen llaw, a gwnewch yn siŵr eu bod yn gwybod sut i gysylltu â chi os yw'n mynd yn ormod iddynt. Hefyd, gadewch iddynt wybod erbyn pa bryd y daw'r parti i ben a chadw at yr addewid hwnnw.
 • Gall gwesteion fod yn swnllyd hyd yn oed os nad ydych chi. Gofynnwch i'ch gwesteion fod yn ystyriol. Anogwch nhw i fod yn dawel wrth adael eich cartref.

 • Gall Sbwriel ac Ailgylchu greu llanast ar balmentydd, dod yn rhwystrau i bobl sydd â nam ar eu symudedd neu â phramiau, denu fermin, a sbarduno dirwyon os byddwch yn cael pethau'n anghywir.
 • Peidiwch â gadael gwastraff swmpus ar y stryd pan fyddwch yn symud allan.  Gwnewch y trefniadau cywir i'w gasglu.
 • Mae ardaloedd myfyrwyr yn ddeniadol i ladron.  Mae myfyrwyr yn berchen ar lawer o declynnau, ac weithiau maent yn ddiofal ynglŷn â diogelwch.
 • Gall tai sy’n amlwg ar gyfer myfyrwyr roi cymdogaethau mewn mwy o berygl o droseddu.  Mae pentyrru poteli gwag yn y ffenestri neu roi posteri a baneri allan yn gadael i droseddwyr wybod mai tŷ myfyrwyr yw hwn.
 • Mae diogelwch yn ystod y gwyliau yn hanfodol: mae troseddwyr yn gwybod bod llawer o fyfyrwyr yn mynd adref am y gwyliau.  Sicrhewch bod eich cartref yn ddiogel pan fyddwch yn mynd i ffwrdd.

Os ydych chi'n byw gyda myfyrwyr eraill, ni allwch gymryd yn ganiataol bod ganddyn nhw yr un goddefgarwch sŵn â chi, neu eu bod yn dilyn yr un patrwm astudio/amser rhydd.

Mae lefelau sŵn gormodol mewn neuaddau yn cael eu cymryd o ddifrif. 


Rydym am i’r Brifysgol fod yn rhan werthfawr o’n cymunedau lleol. Cofiwch barcio yn ystyriol ac yn gyfreithlon bob amser. 

Mae llawer o fannau parcio ger ein campysau wedi’u cyfyngu i breswylwyr, busnesau penodol neu ddeiliaid trwyddedau arbennig, a dylai myfyrwyr barchu hyn.

Parcio i Fyfyrwyr.

Gall datrys anghydfod rhwng cymdogion fod yn anodd. Y ffordd orau o fynd i'r afael â phroblem yw siarad â'r bobl yn uniongyrchol mewn modd cwrtais.  Y gobaith yw y byddant yn cymryd pob cam rhesymol i ddatrys y mater.  Byddai'r un peth yn ddisgwyliedig ohonoch, pe bai cymydog yn cysylltu â chi.

Os nad ydych chi'n byw mewn neuaddau a bod pethau ddim yn datrys yn hawdd, ewch i wefan eich cyngor i ganfod pwy all ddatrys problemau cymunedol i chi.