Cymdogion a byw yn y gymuned

Nid yw'r rhan fwyaf o'n myfyrwyr yn achosi problemau yn eu cymunedau. Yn anffodus, mae rhai yn gwneud hynny, ac mae rhai yn dioddef o ymddygiad gwrthgymdeithasol eu cymdogion. Dyma sut i leihau'r risg o wynebu problemau:

 • Cyflwynwch eich hun. Mae cymunedau'n fwy diogel pan fydd pobl yn gwybod pwy sy'n byw o'u hamgylch.
 • Cyfnewid manylion cyswllt. Os oes problem, mae'n well os yw pobl yn gallu cysylltu'n hawdd.
 • Cadwch nhw mewn cof.  A oes gennych gymdogion mewn cadair olwyn? Peidiwch â rhwystro palmentydd gyda biniau/bagiau bin am fwy o amser nag sydd raid.  Cymdogion gyda phlant bach? Glanhewch unrhyw wydr sydd wedi torri a chadwch y palmant o amgylch eich cartref yn ddiogel. Myfyrwyr sy’n gymdogion? Peidiwch â chynnal parti y noson cyn eu harholiadau.

Bydd gan bobl o'ch cwmpas ffyrdd gwahanol o fyw. Teuluoedd ifanc, yr henoed, pobl sy'n gwneud swyddi 9-5, myfyrwyr ar gyrsiau eraill - mae gan bob un ohonynt amserlenni gwahanol.


 • Cerddoriaeth uchel, fideogames/setiau teledu a sŵn hwyr yn y nos yw'r achosion mwyaf cyffredin ar gyfer cwynion. Wrth wrando ar gerddoriaeth gartref, ystyriwch ddefnyddio clustffonau. Peidiwch â defnyddio subwoofers yn rheolaidd.
 • Sŵn stryd. Pan fyddwch chi'n dychwelyd o noson allan, gwnewch hynny heb ddeffro'r stryd gyfan.
 • Efallai y bydd sŵn y tu mewn i'ch tŷ yn cario. Os gallwch glywed eich cymdogion, gallant eich clywed chi hefyd. Mae'n debyg y gellir clywed gweiddi, rhedeg, defnyddio offer swnllyd fel peiriannau golchi a churo drysau drws nesaf. Mae rhai synau, fel y peiriant golchi dillad, yn anorfod, ond gallwch gyfyngu'r rhain i'r dydd.
 • Partïon. Os ydych am gynnal parti, gadewch i gymdogion wybod ymlaen llaw, a gwnewch yn siŵr eu bod yn gwybod sut i gysylltu â chi os yw'n mynd yn ormod iddynt. Hefyd, gadewch iddynt wybod erbyn pa bryd y daw'r parti i ben a chadw at yr addewid hwnnw.
 • Gall gwesteion fod yn swnllyd hyd yn oed os nad ydych chi. Gofynnwch i'ch gwesteion fod yn ystyriol. Anogwch nhw i fod yn dawel wrth adael eich cartref.

 • Gall Sbwriel ac Ailgylchu greu llanast ar balmentydd, dod yn rhwystrau i bobl sydd â nam ar eu symudedd neu â phramiau, denu fermin, a sbarduno dirwyon os byddwch yn cael pethau'n anghywir.
 • Peidiwch â gadael gwastraff swmpus ar y stryd pan fyddwch yn symud allan.  Gwnewch y trefniadau cywir i'w gasglu.
 • Mae ardaloedd myfyrwyr yn ddeniadol i ladron.  Mae myfyrwyr yn berchen ar lawer o declynnau, ac weithiau maent yn ddiofal ynglŷn â diogelwch.
 • Gall tai sy’n amlwg ar gyfer myfyrwyr roi cymdogaethau mewn mwy o berygl o droseddu.  Mae pentyrru poteli gwag yn y ffenestri neu roi posteri a baneri allan yn gadael i droseddwyr wybod mai tŷ myfyrwyr yw hwn.
 • Mae diogelwch yn ystod y gwyliau yn hanfodol: mae troseddwyr yn gwybod bod llawer o fyfyrwyr yn mynd adref am y gwyliau.  Sicrhewch bod eich cartref yn ddiogel pan fyddwch yn mynd i ffwrdd.

Os ydych chi'n byw gyda myfyrwyr eraill, ni allwch gymryd yn ganiataol bod ganddyn nhw yr un goddefgarwch sŵn â chi, neu eu bod yn dilyn yr un patrwm astudio/amser rhydd.

Mae lefelau sŵn gormodol mewn neuaddau yn cael eu cymryd o ddifrif. Gall Cydlynwyr Bywyd Campws ymyrryd os bydd lefelau sŵn yn arwain at gwynion.

Beth i'w wneud os ydych am gwyno am eich cymdogion?

Gall datrys anghydfod rhwng cymdogion fod yn anodd. Y ffordd orau o fynd i'r afael â phroblem yw siarad â'r bobl yn uniongyrchol mewn modd cwrtais.  Y gobaith yw y byddant yn cymryd pob cam rhesymol i ddatrys y mater.  Byddai'r un peth yn ddisgwyliedig ohonoch, pe bai cymydog yn cysylltu â chi.

Os nad yw hyn yn datrys y broblem a’ch bod yn byw mewn neuaddau preswyl penodol, gallwch gysylltu â’ch Cydlynydd Bywyd Campws.

Os nad ydych chi'n byw mewn neuaddau a bod pethau ddim yn datrys yn hawdd, ewch i wefan eich cyngor i ganfod pwy all ddatrys problemau cymunedol i chi.