Porth Myfyrwyr ‘UniLife’ Ymgynghoriad Myfyrwyr Gwaelodlin

Diweddariad: Dydd Iau 27 Ebrill 2023

Mae Prifysgol De Cymru yn cychwyn ar brosiect i ddisodli porth myfyrwyr presennol UniLife, gyda datrysiad Ready Education o'r enw MyDay.  Mae'r prosiect yn rhan o'n rhaglen i wella’r wefan, a'i nod yw  creu siop un stop i fyfyrwyr, tra'n gwella ymarferoldeb  a phrofiad myfyrwyr.  Bydd   y prosiect yn cynnwys ailgynllunio'r   porth presennol, ynghyd â datblygu nodweddion ac offer ychwanegol sy'n addas ar gyfer apiau ar ddyfeisiau symudol a’r we.

Mae gan  y porth presennol, UniLife, sawl cyfyngiad, megis, dyluniad a chynllun sydd wedi dyddio o'i gymharu â'r hyn y byddai myfyriwr sefydliad cyfoes yn ei ragweld.  Er enghraifft, nid oes unrhyw rybuddion na chynnwys all-lein gan nad oes nodwedd ap symudol.

Bydd cam cyntaf y prosiect yn cynnwys symud o UniLife, i lwyfan newydd MyDay. Bydd hyn yn rhoi’r un gallu i fyfyrwyr ar lwyfan newydd, mwy hygyrch.  Bydd yr ail gam yn cynnwys datblygu'r porth ymhellach yn unol ag ymgynghori ac adborth mwy helaeth gan fyfyrwyr.

Am y prosiect

Mae tîm prosiect wedi'i sefydlu ac maent ar hyn o bryd  yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol i gwblhau cam cyntaf y sefydlu yn MyDay, i fyfyrwyr a staff ei adolygu. Cyn cwblhau cam un, mae tîm y prosiect yn chwilio am farn myfyrwyr, drwy'r ymgynghoriad hwn,  sef arolwg dienw, gyda'r nod o gasglu adborth myfyrwyr ynghylch  profiad defnyddwyr cyfredol.

Rydym angen eich adborth 

Hoffem glywed am eich profiad  defnyddiwr personol  cyfredol wrth ddefnyddio  UniLife a sut mae'n effeithio ar eich profiad fel myfyriwr. Hefyd, hoffem wybod os yw'r porth yn diwallu eich anghenion, a darparu mynediad at y cymorth, dysgu, gwybodaeth ac anghenion eraill sydd gennych fel myfyriwr. 

Rydym yn rhagweld y bydd yr arolwg yn cymryd tua 10 munud i'w gwblhau. Ni ofynnir i chi wneud unrhyw beth arall ar ôl i chi gyflwyno eich arolwg gorffenedig oni bai eich bod am dderbyn diweddariad neu wybodaeth am gyfleoedd yn y dyfodol i'n helpu. Mae cymryd rhan yn gwbl wirfoddol, a gallwch stopio ar unrhyw adeg os ydych chi'n newid eich meddwl. 

Bydd eich barn yn cyfrannu at ddyluniad a defnyddioldeb porth myfyrwyr newydd ar ôl iddo gael ei weithredu. 

Cwblhewch yr arolwg

Cwblha'r arolwg Ymgynghoriad Myfyrwyr Gwaelodin. Dydd Iau 25 Mai 2023 yw'r dyddiad cau.

Drwy gyflwyno arolwg wedi'i gwblhau, rydych yn cytuno:

  • Eich bod wedi darllen a deall y wybodaeth a ddarperir uchod. Rydych wedi cael y cyfle i ofyn cwestiynau am yr astudiaeth ac wedi cael yr atebion hyn yn foddhaol.
  • Gellir defnyddio data cyfanredol a/neu ddyfyniadau dienw mewn adnoddau neu gyhoeddiadau a gynhyrchir fel rhan o'r prosiect. Ni fydd ymatebion unigolyn yn cael eu dosbarthu na'u cyhoeddi i unrhyw un arall ac ni fydd modd eich adnabod.
  • Hawl i dynnu'ch data yn ôl: Pan fydd yr ymatebion yn ddienw, ni fyddwn yn gallu nodi na thynnu eich data yn ôl unwaith y bydd wedi'i gyflwyno. Os byddwch yn darparu gwybodaeth gyswllt, neu os nad yw eich ymatebion yn ddienw rydych yn rhydd i ofyn i'ch data gael ei dynnu'n ôl o'r prosiect hwn a'i waredu.
  • Eich bod yn hapus i gymryd rhan yn yr arolwg hwn

Gwybodaeth bellach

Bydd adborth a gasglwyd drwy'r arolwg yn cael ei goladu, ei ddadansoddi a'i ddefnyddio i lywio camau nesaf datblygu’r prosiect. 

Bydd  yr holl ddata sy'n cael ei ddarparu gennych yn gyfrinachol bob amser a dim ond aelodau'r tîm ymchwil fydd yn ei weld. Unwaith y bydd yr arolwg wedi cau, bydd yr holl ddata'n cael ei allgludo mewn fformat taenlen a'i gadw'n ddiogel ar weinydd y brifysgol. Bydd data'n cael ei waredu ar ôl iddo gael ei ddadansoddi. Ni fydd eich ymatebion yn cael eu priodoli na'u cysylltu â chi mewn unrhyw ddadansoddiad neu adroddiadau sy'n cael eu hysgrifennu am yr arolwg hwn. 

Byddwn yn cynhyrchu diweddariadau rheolaidd am gynnydd y prosiect hwn a sicrhau eu bod ar gael i gorff y myfyrwyr. Os hoffech i ni roi gwybod i chi am ganlyniad yr ymgynghoriad hwn, ynghyd â chyfleoedd yn y dyfodol i chi ymgysylltu â'r prosiect a rhannu eich barn, gadewch eich manylion cyswllt ar ddiwedd yr arolwg hwn.

Os hoffech ragor o wybodaeth am yr arolwg hwn neu os cewch unrhyw broblemau wrth lenwi’r arolwg hwn neu ag unrhyw ran o’r cynnwys, cysylltwch ag Aaron Parry, Uwch Reolwr Trawsnewid.

Os oes gennych gŵyn am yr arolwg hwn, cysylltwch â Jonathan Sinfield, Rheolwr Llywodraethu Ymchwil.

Rheolwr data'r prosiect hwn fydd Prifysgol De Cymru. Mae Swyddog Diogelu Data'r Brifysgol yn darparu goruchwyliaeth o weithgareddau'r brifysgol sy'n cynnwys prosesu data personol. Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Prifysgol De Cymru yn [email protected].

Bydd eich data personol yn cael ei brosesu at y dibenion a amlinellir yn y Daflen wybodaeth hon. Bydd gweithdrefnau moesegol safonol yn cynnwys i chi roi eich caniatâd i gymryd rhan yn yr astudiaeth hon drwy lenwi'r ffurflen ganiatâd sydd wedi'i darparu i chi.

Fodd bynnag, y sail gyfreithiol y mae'r dasg hon yn cael ei chyflawni yw budd y cyhoedd, a gymeradwywyd gan Is-grŵp Moeseg y Brifysgol.

Os ydych yn pryderu am sut mae eich data personol yn cael ei brosesu, cysylltwch â'r Swyddog Diogelu Data wrth [email protected].

Mae manylion am sut mae'r Brifysgol yn rheoli eich data personol yn cael eu disgrifio yn ein hysbysiad preifatrwydd: Hysbysiadau Preifatrwydd a Defnyddio Gwybodaeth Bersonol | Prifysgol De Cymru

Mae manylion am eich hawliau unigol ar gael ar wefan ICO yn: I'r cyhoedd | .ICO

Ymholiadau

Os hoffech ragor o wybodaeth am yr arolwg hwn, cysylltwch ag Aaron Parry, Uwch Reolwr Trawsnewid.