Beichiogrwydd, Mamolaeth, Tadolaeth/Partneriaid a Mabwysiadu

Mae’r Brifysgol yn credu na ddylai dod yn rhiant neu ofalu am blentyn, ynddo’i hun, atal unrhyw fyfyriwr rhag llwyddo yn ei astudiaethau academaidd. Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i fod mor hyblyg ag sy'n ymarferol bosibl i sicrhau nad oes unrhyw fyfyriwr dan anfantais oherwydd beichiogrwydd, mamolaeth neu dadolaeth (gan gynnwys mabwysiadu), tra'n sicrhau nad yw safonau academaidd yn cael eu cyfaddawdu. Mae’r nodiadau canllaw hyn yn seiliedig ar y diogelwch cyfreithiol a roddir i fyfyrwyr o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn ystod beichiogrwydd a mamolaeth. Mae'r Ddeddf yn ystyried beichiogrwydd a mamolaeth yn nodwedd warchodedig ac yn gwahardd gwahaniaethu ar y seiliau hyn.

Mae'r canllawiau hyn yn ymdrin â myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig drwy gydol eu hastudiaethau.

Mae'n bwysig cael cyngor cadarn cyn gynted ag y credwch eich bod yn feichiog. Dylai eich meddyg gadarnhau eich beichiogrwydd cyn gynted â phosibl a gallwch hefyd gael cyngor cyfrinachol gan Wasanaeth Iechyd y Brifysgol.

Os yw eich beichiogrwydd i barhau tra byddwch yn fyfyriwr, mae'n bwysig iawn eich bod yn rhoi gwybod i'r Brifysgol trwy eich Arweinydd Cwrs cyn gynted â phosibl. Bydd hyn yn galluogi'r Brifysgol i nodi unrhyw feysydd sy'n peri pryder i ddiogelu eich iechyd chi ac iechyd eich plentyn yn y groth ac ystyried sut y gallai hyn effeithio ar eich astudiaethau. Cofiwch, mae'r risg fwyaf i blentyn heb ei eni yn digwydd yn ystod 13 wythnos gyntaf y beichiogrwydd.

Os byddwch yn penderfynu terfynu eich beichiogrwydd, neu os byddwch yn erthylu, efallai na fydd angen i unrhyw staff neu fyfyrwyr yn y Brifysgol wybod. Fodd bynnag, rydym yn deall y gall hyn gael effaith gorfforol a/neu emosiynol, a allai achosi i chi golli dosbarthiadau, asesiadau neu arholiadau a allai effeithio ar eich astudiaethau a/neu asesiadau. Dylech siarad â staff yr Ardal Gynghori ar eich campws yn y lle cyntaf i gael arweiniad os yw unrhyw un o'r materion hyn yn effeithio arnoch. Dylai myfyrwyr sy'n astudio'r rhaglenni Baglor mewn Nyrsio neu Fydwreigiaeth roi gwybod i’ch Arweinydd Cwrs hefyd. Os ydych yn fyfyriwr ymchwil ôl-raddedig, efallai y bydd angen i chi roi gwybod i'ch Cyfarwyddwr Astudiaethau. Efallai y byddwch hefyd am geisio cymorth gan y Gwasanaeth Lles neu wasanaethau arbenigol eraill.

Bydd p'un a fyddwch yn penderfynu parhau â'ch astudiaethau yn benderfyniad personol iawn a gall ddibynnu ar amrywiaeth o amgylchiadau. Dylid ystyried eich sefyllfa bersonol, gofynion eich cwrs, yr adeg o'r flwyddyn y disgwylir i'ch babi gael ei eni a threfniadau gofal plant ar ôl i'r babi gael ei eni cyn dod i benderfyniad terfynol. Bydd staff yr Ardal Gynghori yn gallu eich cyfeirio at bolisïau perthnasol y Brifysgol ynghylch a ddylid ystyried torri ar draws eich astudiaethau. Efallai y byddwch hefyd am ofyn am arweiniad gan y Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr ar sut y gallai hyn effeithio ar eich benthyciad myfyriwr neu fwrsariaeth (gall hyn amrywio yn dibynnu ar sut y caiff eich cwrs ei ariannu).

Efallai y bydd rhai amgylchiadau pan fydd y Brifysgol yn gofyn ichi dorri ar draws eich astudiaethau, e.e. lle mae modiwl yn un o ofynion craidd eich cwrs ac yn cael ei ystyried yn risg lefel uchel i'ch iechyd a'ch diogelwch chi a/neu eich plentyn yn y groth. Er enghraifft, modiwl sy'n cynnwys defnyddio cemegau gwrtharwyddo ar gyfer menywod beichiog, lle na ellir cyflawni deilliannau dysgu'r modiwl heb ddod i gysylltiad â'r risg honno.

Bydd y Brifysgol, lle bo modd, yn gwneud addasiadau rhesymol mewn ymgynghoriad â chi ond efallai y bydd adegau pan na fydd hyn yn bosibl. Er enghraifft, pan na ellir aildrefnu elfen ymarferol allweddol o'r cwrs na dyfeisio asesiad amgen. Sylwch na fydd beichiogrwydd yn cael ei ystyried yn gyffredinol o dan y Rheoliadau Amgylchiadau Esgusodol oni bai bod problemau iechyd cysylltiedig neu amgylchiadau nas rhagwelwyd.

Os ydych wedi cael eich paru ar gyfer mabwysiadu, efallai yr hoffech drafod hyn gyda thîm eich cwrs a’ch Ardal Gynghori os yw hyn yn mynd i effeithio ar bresenoldeb ac ymgysylltiad ag astudiaethau. Os mai chi yw'r prif fabwysiadwr, efallai y bydd y canllawiau uchod ar feichiogrwydd yn ddefnyddiol wrth ystyried y goblygiadau i'ch cwrs astudio.

Os yw'ch partner yn feichiog neu'n brif fabwysiadwr plentyn, efallai y byddwch am gymryd amser i ffwrdd ar gyfer apwyntiadau cyn geni (neu apwyntiadau cyfatebol). Os bydd y rhain yn gwrthdaro'n anochel ag unrhyw sesiynau addysgu rhaid i chi wneud trefniadau gyda’ch Arweinydd Modiwl/Cwrs i ddal i fyny ag unrhyw waith a gollwyd.

Fel partner, os byddwch yn canfod nad ydych yn gallu sefyll arholiad neu gyflwyno neu gymryd rhan mewn darn o asesiad ar amser oherwydd esgor neu salwch/cymhlethdodau sy'n gysylltiedig â beichiogrwydd eich partner, dylech hysbysu'ch Ardal Gynghori cyn gynted â phosibl i geisio arweiniad pellach.

Bydd y Brifysgol yn cefnogi mamau sy'n bwydo ar y fron a derbynnir bwydo ar y fron ym mhob un o fannau cymdeithasol y Brifysgol.

Fe'ch atgoffir os byddwch yn dewis dod ag unrhyw blant i'r mannau cymdeithasol ar y campws bod yn rhaid iddynt gael eu goruchwylio gan berson cyfrifol.

Crëwyd y rhestr wirio ganlynol i arwain myfyrwyr drwy eu cyfrifoldebau yn ymwneud â beichiogrwydd, mamolaeth, tadolaeth a threfniadau mabwysiadu. Efallai y bydd angen i chi ystyried y pwyntiau hyn mewn ymgynghoriad â'r rhai sy'n eich cefnogi yn y Brifysgol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch y pwyntiau canlynol, peidiwch ag oedi cyn ceisio arweiniad gan y Brifysgol:

Rhoi gwybod i'r Brifysgol am feichiogrwydd

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn hysbysu unrhyw bobl berthnasol am eich beichiogrwydd. Rhaid i chi roi gwybod i'ch Arweinydd Cwrs, os oes angen cymorth arnoch i wneud hyn yna cysylltwch â'ch Ardal Gynghori .

Cyfathrebu

Rhaid i chi sicrhau bod gan y Brifysgol y manylion cyswllt diweddaraf a manylion cyswllt person cyswllt brys. Y prif ddull o gyfathrebu gan y Brifysgol fydd eich cyfeiriad e-bost prifysgol. Gallwch ddiweddaru eich manylion personol ar-lein neu drwy’r Ardal Gynghori .

Asesiadau Risg Iechyd a Diogelwch

Unwaith y byddwch wedi rhoi gwybod i’ch Arweinydd Cwrs am eich beichiogrwydd, bydd angen cynnal Asesiad Risg i nodi unrhyw risgiau perthnasol sy'n gysylltiedig â'ch rhaglen astudio ac i reoli'r rhain er eich diogelwch. Mae'r prif risgiau'n gysylltiedig â gweithgarwch corfforol neu amlygiad i rai cemegau, ymbelydredd a chyfryngau biolegol. Gall y Gyfadran ymgynghori ag Adran Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol y Brifysgol wrth gwblhau'r Asesiad Risg.

Absenoldeb yn ymwneud â beichiogrwydd

Yn ystod beichiogrwydd, efallai y bydd angen i chi gymryd amser ar gyfer apwyntiadau cyn geni. Os bydd y rhain yn gwrthdaro'n anochel ag unrhyw sesiynau addysgu bydd angen i chi wneud trefniadau i ddal i fyny ag unrhyw waith a gollwyd. Os oes gwrthdaro â gwaith maes, lleoliadau gwaith byr, neu sesiynau ymarferol, cysylltwch â'r Tiwtor/Arweinydd Cwrs perthnasol cyn gynted â phosibl i drafod eich opsiynau. Os oes angen cymorth arnoch i wneud hyn, cysylltwch â'ch Ardal Gynghori .

Os bydd salwch sy'n gysylltiedig â beichiogrwydd yn effeithio ar eich gallu i ymgymryd ag agweddau penodol ar eich cwrs, caiff hyn ei drin yn yr un modd ag afiechyd arall trwy Reoliadau Amgylchiadau Esgusodol y Brifysgol. Gallwch hawlio amgylchiadau esgusodol drwy'r Ardal Gynghori Ar-lein.

Asesiadau/Arholiadau a'r Rheoliadau Amgylchiadau Esgusodol

Nid yw'r Brifysgol yn ystyried beichiogrwydd ynddo'i hun fel rheswm i'w ystyried o dan y Polisi Amgylchiadau Esgusodol. Ni ddylai beichiogrwydd olygu o reidrwydd na allwch gwblhau asesiadau, ond os byddwch yn mynd yn sâl oherwydd eich beichiogrwydd a bod hyn yn effeithio ar eich gallu i baratoi ar gyfer, neu gwblhau asesiadau, cyfeiriwch at y broses Amgylchiadau Esgusodol a thrafodwch y sefyllfa gyda’ch Ardal Gynghori am arweiniad pellach.

Os disgwylir i'ch babi gael ei eni yn agos at, neu yn ystod, cyfnod arholiadau, dylech ofyn am gyngor gan eich meddyg neu ymwelydd iechyd oherwydd efallai y bydd angen cadarnhad ar y Brifysgol eich bod yn ffit i sefyll unrhyw arholiadau. Unwaith y byddwch wedi cael y cadarnhad ysgrifenedig hwn, trafodwch â'ch Ardal Gynghori. Os oes angen addasiadau arnoch ar gyfer arholiadau (fel yr angen am gadair wahanol neu egwyliau cysur) yna efallai y bydd y Brifysgol yn gallu darparu ar gyfer y rhain gyda digon o rybudd. Trafodwch y rhain gyda'ch Ardal Gynghori cyn gynted â phosibl. Gall y Gwasanaeth Anabledd helpu i asesu a yw addasiadau rhesymol yn briodol i'ch cefnogi.

Absenoldeb cysylltiedig â mamolaeth (dylai myfyrwyr ddarparu gwybodaeth ysgrifenedig o leiaf 15 wythnos cyn y dyddiad y disgwylir i’r babi gael ei eni)

Byddai'r Brifysgol yn eich annog fel mam newydd i ofyn am gyngor gan eich Meddyg neu Ymwelydd Iechyd ynghylch faint o amser sydd ei angen arnoch neu y dylech ei gymryd i ffwrdd ar ôl yr enedigaeth. Unwaith y byddwch yn gwybod, sicrhewch eich bod yn rhoi gwybod i'ch Ardal Gynghori. Mae deddfwriaeth cyflogaeth yn argymell bod mamau newydd yn cymryd o leiaf bythefnos i ffwrdd, fodd bynnag gall amgylchiadau unigol amrywio'n fawr.

Sylwch fod prosesau ar waith ar gyfer absenoldeb eithriadol am gyfnodau o 10 – 20 diwrnod gwaith, y bydd angen i chi eu dilyn. Os dymunwch gymryd cyfnod absenoldeb hirach, bydd angen i chi gysylltu â'ch Ardal Gynghori am gyngor pellach.

Efallai y bydd angen i chi hefyd ystyried goblygiadau cyfnod estynedig o absenoldeb ar fenthyciadau neu fwrsariaethau myfyrwyr. Gellir ceisio cyngor gan y Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr.

Myfyrwyr ar leoliad

Os ydych chi ar leoliad gwaith sy'n gysylltiedig â'ch astudiaethau ar hyn o bryd, eich cyfrifoldeb chi yw hysbysu'r sefydliad sy'n eich cynnal oherwydd efallai y bydd angen iddynt gynnal asesiad risg i sicrhau eich diogelwch. Ni ddylai fod unrhyw reswm pam na allwch gwblhau eich lleoliad oni bai bod risg i chi neu'ch plentyn heb ei eni.

Os ydych i fod i ymgymryd â lleoliad gwaith neu raglen gyfnewid yn ystod eich beichiogrwydd, efallai y bydd angen trafod hyn gyda'r sefydliad sy'n cynnal i sicrhau y gellir nodi a rheoli unrhyw risgiau ac eto dylech sicrhau bod eich Cyfadran yn ymwybodol o'ch beichiogrwydd.

Cymorth ariannol

Os ydych yn derbyn cymorth ariannol fel benthyciad myfyriwr; bwrsariaeth neu unrhyw ffynhonnell ariannu arall dylech sefydlu beth fydd yn digwydd i gyllid o'r fath os bydd angen ystyried gohirio astudiaethau neu dynnu'n ôl o astudiaethau. Mae’n bosibl y bydd budd-daliadau neu grantiau’r llywodraeth ar gael a dylid gofyn am gyngor gan y swyddfa budd-daliadau leol.

Mae’n bosibl y gall Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr y Brifysgol eich cyfeirio at ffynonellau cyllid.

Bwydo babi

Byddwch yn ymwybodol y bydd y Brifysgol yn cefnogi mamau sy'n bwydo ar y fron a bod hyn yn cael ei dderbyn ym mhob man cymdeithasol yn y Brifysgol. Bydd y Brifysgol yn gwneud ei gorau i ddarparu ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno bwydo ar y fron a byddai'n gofyn i chi drafod hyn gyda'ch Ardal Gynghori os oes angen trefniadau penodol arnoch y tu allan i unrhyw fannau cymdeithasol ar y campws.

Fe'ch atgoffir os byddwch yn dewis dod ag unrhyw blant ar y campws bod yn rhaid i chi eu goruchwylio bob amser. Ni ddylai plant fynd gyda’u rhiant neu ofalwr i sesiynau addysgu.

Gofal plant

Dylai manylion gofal plant lleol fod ar gael gan yr awdurdod lleol. Mae gan y Brifysgol gyfleusterau crèche ar gampws Trefforest.

Myfyrwyr ar leoliad dramor

Os ydych yn fyfyriwr ar leoliad dramor, dylech drafod y sefyllfa gyda'ch cyswllt allweddol yn eich sefydliad/corff cynnal a'ch cyswllt yn y Brifysgol.

Cofiwch fod gan gwmnïau hedfan gyfyngiadau yn ymwneud â nifer yr wythnosau hyd at y byddant yn caniatáu i chi hedfan, felly rydym yn awgrymu eich bod yn dod o hyd i'r wybodaeth hon cyn gynted â phosibl. Yn ogystal, bydd angen i chi wirio unrhyw bolisïau yswiriant sydd yn eu lle i sefydlu’r union yswiriant sydd gennych mewn perthynas â'r beichiogrwydd neu unrhyw faterion iechyd sy'n gysylltiedig â beichiogrwydd a all godi.

Myfyrwyr rhyngwladol

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, bydd angen i chi wirio goblygiadau eich beichiogrwydd i'ch fisa. Rhaid i chi gysylltu â'r Tîm Cyngor Mewnfudo Myfyrwyr Rhyngwladol am gyngor. Mae gwybodaeth ar-lein hefyd am fabanod sy’n cael eu geni yn y DU.

Cofiwch fod gan gwmnïau hedfan gyfyngiadau fel arfer yn ymwneud â hyd at nifer yr wythnosau y byddant yn caniatáu ichi hedfan, felly rydym yn awgrymu eich bod yn dod o hyd i'r wybodaeth hon cyn gynted â phosibl.