Presenoldeb ac Absenoldeb

Mae presenoldeb yn hanfodol i lwyddiant academaidd a dylech riportio unrhyw absenoldeb i adran gywir y Brifysgol. I fyfyrwyr rhyngwladol, gall methu â mynychu arwain at golli eu fisa.

Absenoldebau

Mae presenoldeb yn bwysig iawn, fodd bynnag, os oes yn rhaid i chi fethu rhai o'ch gweithgareddau ar yr amserlen, dyma beth sydd angen i chi ei wneud:
 • Ar gyfer absenoldebau o lai na 10 diwrnod gwaith e-bostiwch arweinydd eich cwrs a / neu arweinwyr eich modiwl. 
 • Ar gyfer absenoldebau o 10 diwrnod neu fwy, gofynnwch am ganiatâd i fod yn absennol.
 • Os gallai eich absenoldeb effeithio ar eich perfformiad academaidd, dylech ddarllen am Amgylchiadau Esgusodol rhag ofn y bydd angen i chi wneud cais. Dylech hefyd hysbysu'ch Ardal Gynghori.
 • Mewn rhai achosion, gall myfyrwyr ofyn am doriad ar astudio am flwyddyn.

Presenoldeb

Beth sydd ynddo i mi?
Mae ymchwil sy'n cymharu perfformiad ymhlith myfyrwyr o wahanol lefelau presenoldeb wedi dangos y buddion canlynol:
 • Graddau uwch.
 • Mwy o siawns o basio asesiadau.
 • Cyfleoedd i wella sgiliau personol a sgiliau meddal.
 • Ymgyfarwyddo â barn eraill, sy'n helpu i lunio'ch dadleuon / gwybodaeth.
 • Yr haf cyfan i ymlacio: dim ailsefyll!

Beth rydych chi'n ei golli trwy beidio â bod yn y dosbarth
I'r gwrthwyneb, dangoswyd bod presenoldeb gwael yn peri risgiau difrifol i berfformiad myfyrwyr:
 • Graddau gwaelach.
 • Peryglon uwch o fethu.
 • Gwybodaeth gyfyngedig o ddeunyddiau cwrs: ni all Blackboard efelychu'r mewnbwn hanfodol gan diwtoriaid yn y dosbarth yn llawn.
 • Tebygolrwydd uwch o orfod ail-sefyll gwaith cwrs a / neu arholiadau yn yr haf.
 • Cyfleoedd is o gwblhau o fewn tair blynedd ac o ganlyniad mwy o ddyled ac ôl-effeithiau ariannol.
 • Gall y Brifysgol dynnu myfyrwyr yn ôl am ddiffyg ymgysylltiad ar eu cwrs, gan gynnwys diffyg presenoldeb.Os ystyrir bod eich ymgysylltiad â'r Brifysgol yn anfoddhaol, bydd y Brifysgol yn cysylltu â chi, o'r Broses Diffyg Ymgysylltu.

Monitro presenoldeb ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, nad yw'n rhan o'r UE, sy'n astudio ar fisa Haen 4, bydd gofyn i chi adrodd yn rheolaidd i'r Brifysgol er mwyn i'r Brifysgol allu cadarnhau i'r Swyddfa Gartref eich bod yn cymryd rhan weithredol yn eich astudiaethau.

Gweler monitro presenoldeb fisa Haen 4 am wybodaeth.