Presenoldeb ac Absenoldeb

Mae presenoldeb yn hanfodol i lwyddiant academaidd a dylech riportio unrhyw absenoldeb i adran gywir y Brifysgol. I fyfyrwyr rhyngwladol, gall methu â mynychu arwain at golli eu fisa.

Absenoldebau

Mae presenoldeb yn bwysig iawn, fodd bynnag, os oes yn rhaid i chi fethu rhai o'ch gweithgareddau ar yr amserlen, dyma beth sydd angen i chi ei wneud:
 • Ar gyfer absenoldebau o lai na 10 diwrnod gwaith e-bostiwch arweinydd eich cwrs a / neu arweinwyr eich modiwl. Dylech hefyd hysbysu'ch Ardal Gynghori.
 • Ar gyfer absenoldebau o 10 diwrnod neu fwy, gofynnwch am ganiatâd i fod yn absennol.
 • Os gallai eich absenoldeb effeithio ar eich perfformiad academaidd, dylech ddarllen am Amgylchiadau Esgusodol rhag ofn y bydd angen i chi wneud cais.
 • Mewn rhai achosion, gall myfyrwyr ofyn am doriad ar astudio am flwyddyn.

Presenoldeb

Beth sydd ynddo i mi?
Mae ymchwil sy'n cymharu perfformiad ymhlith myfyrwyr o wahanol lefelau presenoldeb wedi dangos y buddion canlynol:
 • Graddau uwch.
 • Mwy o siawns o basio asesiadau.
 • Cyfleoedd i wella sgiliau personol a sgiliau meddal.
 • Ymgyfarwyddo â barn eraill, sy'n helpu i lunio'ch dadleuon / gwybodaeth.
 • Yr haf cyfan i ymlacio: dim ailsefyll!

Beth rydych chi'n ei golli trwy beidio â bod yn y dosbarth
I'r gwrthwyneb, dangoswyd bod presenoldeb gwael yn peri risgiau difrifol i berfformiad myfyrwyr:
 • Graddau gwaelach.
 • Peryglon uwch o fethu.
 • Gwybodaeth gyfyngedig o ddeunyddiau cwrs: ni all Blackboard efelychu'r mewnbwn hanfodol gan diwtoriaid yn y dosbarth yn llawn.
 • Tebygolrwydd uwch o orfod ail-sefyll gwaith cwrs a / neu arholiadau yn yr haf.
 • Cyfleoedd is o gwblhau o fewn tair blynedd ac o ganlyniad mwy o ddyled ac ôl-effeithiau ariannol.
 • Gall y Brifysgol dynnu myfyrwyr yn ôl am ddiffyg ymgysylltiad ar eu cwrs, gan gynnwys diffyg presenoldeb.Os ystyrir bod eich ymgysylltiad â'r Brifysgol yn anfoddhaol, bydd y Brifysgol yn cysylltu â chi. Bydd y cyswllt cyntaf yn cael ei wneud gan staff Academaidd ac yna'r Tîm Dilyniant yn ei ddilyn, fel rhan o'r Broses Diffyg Ymgysylltu.

Monitro presenoldeb ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, nad yw'n rhan o'r UE, sy'n astudio ar fisa Haen 4, bydd gofyn i chi adrodd yn rheolaidd i'r Brifysgol er mwyn i'r Brifysgol allu cadarnhau i'r Swyddfa Gartref eich bod yn cymryd rhan weithredol yn eich astudiaethau.

Yn ogystal â sicrhau eich bod yn mynychu dosbarthiadau ac yn cyflwyno aseiniadau mewn pryd, bydd gofyn i chi sganio'ch presenoldeb bob 7 diwrnod - gweler monitro presenoldeb fisa Haen 4 am wybodaeth.