Gwastraff ac Ailgylchu

Neuaddau Preswyl

Ar gyfer myfyrwyr sy'n byw mewn neuaddau preswyl, mae'r Brifysgol yn darparu bagiau ailgylchu a gwastraff gweddilliol, y dylid eu gosod yn y gorsafoedd ailgylchu priodol yn y ceginau. Mae compowndiau gwastraff ar gael ar draws y neuaddau ac mae codau lliw arnynt yn unol â'r biniau yn y ceginau.

Llety Preifat

Sbwriel ac Ailgylchu - eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod sbwriel yn cael ei waredu'n gywir.  Gall peidio â gwneud hynny gythruddo cymdogion, denu fermin a chael dirwy gan eich cyngor lleol.

  • Byddwch yn ymwybodol o'ch diwrnod casglu a nodi unrhyw newidiadau dros wyliau banc.  Mewn llawer o ardaloedd, cesglir gwastraff cartrefi bob pythefnos (bagiau du/biniau olwynion).
  • Rhowch eich sbwriel allan y noson cyn ei gasglu/yn gynnar yn y bore.
  • Ni chesglir unrhyw sbwriel a osodir y tu allan i finiau olwynion.  Dewch â'r bin yn ôl wedi iddo gael ei wagio.
  • Defnyddiwch y bagiau/bin cywir i ailgylchu cymaint â phosibl..

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar eich dyddiadau casglu unigol o wefan eich cyngor lleol.

Rhondda Cynon Taf:

Cyngor Caerdydd:

Cyngor Dinas Casnewydd:

Dylech rwygo neu ddinistrio gwastraff papur sy'n cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol fel eich enw a'ch cyfeiriad a'ch cyfriflenni banc.

Eitemau mawr i’w casglu - gall eich cyngor lleol gasglu eitemau mawr yn y cartref yn rhad ac am ddim trwy drefniant ymlaen llaw.

Sbectolau

Gallwch ailgylchu sbectolau diangen trwy Vision Aid Overseas, elusen yn y DU sy'n ymroddedig i helpu pobl yn y byd sy'n datblygu gyda golwg gwael ar y llygaid.