Astudio Dramor

Mae astudio dramor yn gyfle gwych i ehangu eich gwybodaeth academaidd, ymgolli mewn diwylliant arall ac ennill sgiliau cyflogadwyedd a fydd yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr.

Mae astudio dramor fel arfer yn golygu lleoliad cyfnewid un neu ddau semester mewn prifysgol arall yn Ewrop neu ymhellach i ffwrdd. Mae gan lawer o'n partneriaid gytundebau lle caiff dosbarthiadau eu haddysgu yn Saesneg felly nid oes angen i chi boeni am y rhwystr iaith.

Erasmus+ yw rhaglen y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer myfyrwyr addysg uwch, athrawon a sefydliadau. Mae'n ffurfio rhan o raglen dysgu gydol oes yr Undeb Ewropeaidd ac mae'n cefnogi cydweithrediad rhwng prifysgolion 31 o wledydd, gan ganiatáu i fyfyrwyr a staff astudio neu weithio yn un o'r gwledydd sy'n cymryd rhan.


Mae Prifysgol De Cymru wedi derbyn Siarter Prifysgol Erasmus + gan y Comisiwn Ewropeaidd am y cyfnod 2014-2020. Fel rhan o'r cais ar gyfer Siarter Prifysgol Erasmus, mae'r Brifysgol wedi datblygu  Datganiad Polisi Erasmus. Mae hyn yn sicrhau bod y rhaglen yn weladwy ac yn gynhwysol i'r myfyrwyr a'r staff ac yn sicrhau ansawdd uchel yn ein lleoliadau myfyrwyr a staff.

Os ydych yn fyfyriwr sydd wedi'i leoli yn y DU, efallai y byddwch yn gymwys i fynd â'ch astudiaethau dramor am 3 i 12 mis fel rhan o'r rhaglen.

Cymhwysedd

Mae nifer o ofynion sylfaenol ar gyfer cymhwysedd ac mae amodau talu y mae'n rhaid i chi gydsynio â hwy cyn i chi gael unrhyw arian. Dyma'r pethau pwysig i'w nodi:

  • I fod yn gymwys, mae'n rhaid i chi fod wedi cofrestru ar gwrs amser llawn yn y Brifysgol ar lefel israddedig neu ôl-raddedig, y cydnabyddir y lleoliad dramor ar ei chyfer tuag at eich gradd derfynol.
  • Rhaid i'r holl fyfyrwyr sy'n mynd dramor fod wedi cofrestru yn PDC yn ystod eu cyfnod dramor.
  • Lleiafswm amser a dreulir yn y sefydliad cynnal yw 3 mis neu 90 diwrnod.
  • Os na fyddwch yn cwblhau eich lleoliad Erasmus + ac yn dychwelyd yn gynnar i'r DU efallai y bydd gofyn i chi ad-dalu'r cyfan neu rywfaint o'ch grant Erasmus.
  • Rhaid i chi fod wedi cwblhau o leiaf 1 flwyddyn mewn sefydliad addysg uwch.
  • Rhaid i chi fod yn fyfyriwr amser llawn yn ystod y cyfnod a gynlluniwyd dramor. Ar gyfer myfyrwyr rhan-amser sy'n dymuno cymryd rhan yn y cynllun, mae'n rhaid i chi gofrestru fel myfyriwr amser llawn am eich cyfnod bwriadedig dramor i fod yn gymwys am grant Erasmus.
  • Ni fydd deiliad y grant yn elwa o unrhyw grant arall gan y Comisiwn Ewropeaidd yn ystod cyfnod yr astudiaeth.


Sut i wneud cais

Mae rhai Cyfadrannau yn cael cyfleoedd i deithio ymhellach i ffwrdd ar gyfnewidfeydd astudio, fel i UDA, Canada neu Mecsico. Gan fod y cyfleoedd hyn yn amrywio o un Gyfadran i'r llall, bydd angen i chi siarad â thiwtoriaid eich cwrs i weld pa gyfleoedd allai fod ar gael i chi.

Weithiau, mae ein sefydliadau partner Erasmus/Cyfnewidfa yn cynnig cyrsiau byr ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol a addysgir yn Saesneg yn ystod amser gwyliau. Fel arfer, hysbysebir y rhain ar wefannau'r sefydliadau partner. Caiff rhai o'r cyrsiau hyn eu hasesu ar gyfer credyd academaidd ond ni fyddent yn ffurfio rhan o'ch gradd gan nad ydynt yn rhan o'r cynllun cyfnewid. Nid yw Prifysgol De Cymru yn cymeradwyo'r cyrsiau hyn ac nid oes ganddi unrhyw reolaeth dros eu cynnwys. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgymryd ag un o'r cyrsiau hyn, cysylltwch â'r sefydliad(au) tramor perthnasol yn uniongyrchol.

Wrth astudio dramor, byddwch yn parhau i dalu eich ffioedd dysgu i Brifysgol De Cymru, nid i'r Brifysgol partner. Os yw'r gyfnewidfa am y flwyddyn academaidd lawn, gostyngir eich ffioedd dysgu. Ni fyddant yn cael eu lleihau os ydych i ffwrdd am ran o'r flwyddyn yn unig.

Nid oes ffioedd dysgu ar gyfer y flwyddyn a dreulir gyda'r sefydliad Anglo Mexican gan nad ydych yn ennill unrhyw gredyd academaidd.

Os ydych yn astudio yn Ewrop, mae grant Erasmus ar gael i gynorthwyo gyda'r gost ychwanegol o astudio a byw dramor.

Fel arfer, gallwch gael mynediad i'ch grantiau cynhaliaeth myfyrwyr a'ch benthyciadau arferol. Yn ogystal, mae rhai awdurdodau lleol yn darparu grant teithio i fyfyrwyr sy'n astudio dramor. Holwch eich awdurdod lleol a'r tîm Cyngor ar Arian i Fyfyrwyr PDC.

Gellir gweld syniad o gost byw dramor weithiau ar wefannau ein sefydliadau partner. Cofiwch na fyddwch chi, fel myfyriwr cyfnewid, yn talu ffioedd dysgu i'r Brifysgol dramor, er efallai y bydd yn rhaid i chi dalu ffioedd fel cost deunyddiau, yswiriant meddygol neu ffi cyfeiriadedd (bydd hyn yn amrywio yn ôl y sefydliad).

Os byddwch yn mynd dramor yn ystod ail hanner y flwyddyn academaidd, meddyliwch yn ofalus cyn clymu eich hun i gontract blwyddyn o hyd am lety yn y DU.