Trefniadaeth Cwrs UniLearn Isafswm Safonau


 • Yn UniLearn (Blackboard), dylech berthyn i Drefniadaeth Cwrs.  Bydd y drefniadaeth hon yn cynnwys pob myfyriwr ar bob blwyddyn o'ch cwrs.
 • Dylai pob cwrs PDC gael gwybodaeth ddigonol, gywir a pherthnasol ar UniLearn.
 •  Er mwyn sicrhau hyn, mae'r Brifysgol yn gosod safonau penodol y dylai Trefniadaeth Cwrs yn UniLearn eu cyrraedd neu ragori arnynt.

Rhaid i holl gyrsiau PDC ddarparu safon ofynnol o ran gwybodaeth i sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn gwybodaeth gywir a pherthnasol am eu hastudiaethau.

Bydd y wybodaeth hon ar gael drwy sefydliad UniLearn y cwrs, a dylai gynnwys o leiaf y canlynol:

 • Eich Llawlyfr Cwrs
 • Gwybodaeth am Gynrychiolwyr eich Cwrs
 • Gwybodaeth am Dîm eich Cwrs
 • Manylion cyswllt eich tîm addysgu
 • Gwybodaeth am ble y gallwch fynd i gael cymorth anacademaidd
 • Gwybodaeth am arholwyr allanol
 • Cyfathrebu ar draws eich cwrs, gan gynnwys: cyhoeddiadau, fforymau trafod, e-bost, a Blackboard Collaborate
 • Cysylltiadau â rheoliadau myfyrwyr (e.e. rheoliadau cyfryngau cymdeithasol)

 • Taflenni clawr a chanllawiau adborth
 • Ymatebion i adborth myfyrwyr am y cwrs

Dylai pob modiwl unigol o fewn sefydliad y cwrs gynnwys hefyd:

 • Disgrifiad o'r modiwl
 • Manylion am sut a phryd yr asesir y modiwl 
 • Rhestr o sut y caiff eich modiwl ei gyflwyno, gyda chrynodeb o'r gweithgareddau yn ôl wythnos neu bwnc
 • Deunyddiau dysgu cyfoes
 • Rhestr ddarllen ar-lein
 • Ffurflenni gwerthuso modiwlau

Ddwywaith y flwyddyn, cewch gyfle hefyd i roi adborth am eich cwrs gydag arolwg gwerthuso.

Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion am safonau a pholisïau gofynion sylfaenol PDC drwy ymweld â’r Ganolfan Rhagoriaeth Dysgu ac Addysgu.