Tynnu’n ôl o’ch Astudiaethau

Sylwch, ar gyfer pob cwrs safonol (Medi 2019 - Mehefin 2020), y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Ffurflenni Tynnu'n Ôl yw 24 Ebrill 2020.

Mae tynnu’n ôl o'ch astudiaethau yn benderfyniad mawr ac mae'n bwysig meddwl o ddifrif pam rydych chi am adael.  Gall gofyn cwestiynau neu drafod y mater helpu i sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniad sy'n iawn i chi.

Penderfynu gadael

Rhaid gwneud ceisiadau i dynnu'n ôl gan ddefnyddio'r Ffurflen Cais Myfyriwr i Dynnu'n ôl o Astudiaethau. Gallwch ofyn am un gan yr Ardal Gynghori Ar-lein neu gan yr Ardal Gynghori ar eich campws.  Mae hyn yn berthnasol i bob myfyriwr sy'n astudio yn y Brifysgol, ar gampws Dubai y Brifysgol ac yn sefydliadau Partner y Brifysgol.

Os ydych chi'n fyfyriwr Rhyngwladol neu o'r tu allan i'r UE sy'n astudio ar FISA myfyriwr Haen 4 rhaid i chi ofyn am gyngor gan y tîm Mewnfudo a Chyngor Rhyngwladol cyn gwneud penderfyniad i dynnu'n ôl o’ch astudiaethau.

Dylech ddarllen y Rheoliadau Tynnu’n Ôl, Toriad i Astudiaethau a Throsglwyddo yn Atodiad tri o Bolisi Ffioedd a Rheoli Dyled y Brifysgol i sicrhau eich bod yn gwbl ymwybodol o oblygiadau ariannol tynnu’n ôl cyn i chi wneud eich penderfyniad.  Awgrymwn hefyd eich bod yn cysylltu â Cyllid Myfyrwyr neu gyrff cyllido eraill os ydych yn derbyn benthyciad, grant, ysgoloriaeth neu fwrsariaeth.

Cyn tynnu'n ôl mae'n rhaid i chi ddychwelyd unrhyw eiddo Prifysgol sydd gennych ar fenthyg fel llyfrau llyfrgell neu offer TG.

Y dyddiad effeithiol ar gyfer tynnu'n ôl o astudiaethau yw'r dyddiad y derbynnir eich Ffurflen Cais Myfyriwr i Dynnu'n ôl o Astudiaethau trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein neu yn eich Ardal Gynghori ar Gampws PDC, os ydych yn ei chyflwyno'n bersonol neu'n ei hanfon trwy'r post.

Unrhyw gwestiynau?

Gallwch ddefnyddio’r Ardal Gynghori Ar-lein i ofyn cwestiynau i ni, neu ddarllen un o'r nifer o Gwestiynau Cyffredin:

AZO Welsh