Tynnu’n ôl o’ch Astudiaethau

Mae'r dudalen hon yn cynnig cyngor ar bethau i'w hystyried a ble i gael cymorth os ydych chi'n ystyried tynnu'n ôl o'ch astudiaethau. Mae hefyd yn amlinellu'r broses o dynnu'n ôl os byddwch chi'n penderfynu gwneud hynny.

Efallai eich bod yn ystyried gadael y brifysgol am nifer o resymau, ond efallai y bydd opsiynau neu bethau eraill i'w hystyried cyn i chi gymryd y cam olaf hwnnw.

Am gymorth unigol â'r pwnc hwn, cysylltwch â'r Ardal Gynghori neu trefnwch apwyntiad gydag un o wasanaethau arbenigol y Brifysgol.

Cyn gwneud y penderfyniad i dynnu'n ôl

Problemau gyda'r cwrs

Os ydych yn ystyried tynnu'n ôl oherwydd eich cwrs, dylech drafod hyn gydag Arweinydd eich Cwrs neu Hyfforddwr Academaidd Personol.

Goblygiadau ariannol tynnu'n ôl

Dylech ddarllen Polisi Tynnu’n ôl, Gohirio Astudiaethau a Throsglwyddo yn Adroddiad 3 o Bolisi Ffioedd a Rheolaeth Dyled y Brifysgol i sicrhau eich bod yn gwbl ymwybodol o oblygiadau ariannol tynnu'n ôl. Os hoffech drafod y goblygiadau ariannol hyn, trefnwch apwyntiad gyda Chynghorydd Arian Myfyrwyr.

Os ydych yn derbyn benthyciad, grant, ysgoloriaeth neu fwrsar,  mae'n bwysig eich bod yn cysylltu â Chyllid Myfyrwyr neu'r sefydliadau eraill sy'n darparu cyllid i chi.

Llety

Os ydych yn byw mewn llety myfyriwr dylech gysylltu â'ch landlord (os yw'n breifat) neu'r Swyddfa Llety (os ydych yn byw mewn neuaddau). Gallant roi gwybod ichi am gyfnodau rhybudd ac unrhyw daliadau y gall fod angen eu gwneud.  Dylai'r wybodaeth hon fod yn eich cytundeb tenantiaeth hefyd.

Opsiynau eraill

Mae'n bosib yr hoffech ystyried opsiynau eraill sydd ar gael i chi yn hytrach na thynnu'n ôl, megis Toriad ar Astudio. Gall yr Ardal Gynghori gyflwyno'ch opsiynau i chi. Os nad ydych yn siŵr pa opsiwn yw'r un cywir i chi, gallwch drefnu apwyntiad gyda'r Tîm Cyngor Dilyniant i drafod eich opsiynau a derbyn cefnogaeth os ydych yn dewis parhau â'ch astudiaethau.

Os ydych yn fyfyriwr nyrsio neu fydwreigiaeth, mae'n rhaid i chi gysylltu ag arweinydd eich cwrs i drafod eich bwriad i dynnu'n ôl ac er mwyn iddynt gymeradwyo eich cais.

Os ydych yn y DU drwy fisa astudio, rhaid i chi ofyn am gyngor gan y tîm Mewnfudo a Chyngor Rhyngwladol cyn gwneud penderfyniad i dynnu'n ôl o astudiaethau. Byddant yn eich cynghori ynglŷn â goblygiadau gadael eich astudiaethau ar gyfer eich fisa presennol.


Sut i dynnu'n ôl o'ch astudiaethau

Cyn tynnu'n ôl

Dychwelyd eiddo PDC

Cyn tynnu'n ôl mae'n rhaid i chi ddychwelyd unrhyw eiddo Prifysgol sydd gennych ar fenthyg fel llyfrau llyfrgell neu offer TG.

Mynediad i'ch cyfrif TG PDC

Unwaith i'ch cais i dynnu'n ôl gael ei brosesu, byddwch yn colli mynediad i'ch cyfrif TG Prifysgol a'r holl adnoddau cysylltiedig. Mae hyn yn cynnwys eich cyfrif e-bost myfyriwr ac unrhyw storfa rithiol sy'n gysylltiedig ag ef e.e. OneDrive. 

Mae'n bwysig felly eich bod yn gwneud copïau o unrhyw e-byst a dogfennau yr hoffech eu cadw cyn cyflwyno eich cais.

Cyflwyno cais i dynnu'n ôl

Rhaid gwneud ceisiadau i dynnu'n ôl drwy'r Ardal Gynghori Ar-lein

Rheswm dros dynnu'n ôl

Bydd gofyn i chi ddewis y rheswm dros dynnu'n ôl o'r opsiynau a ddangosir yn y tabl isod.

Rheswm dros dynnu'n ôl
Trosglwyddais i sefydliad arall.
Rwy'n profi anawsterau gyda fy Iechyd Meddwl (cafwyd diagnosis o gyflwr iechyd meddwl).
Rwy'n profi anawsterau gyda fy Iechyd Meddwl (dim diagnosis).
Cefais brofiad o iechyd corfforol gwael
Roeddwn i'n ei chael hi'n anodd cydbwyso cyflogaeth ac astudio
Dechreuais swydd.
Cefais fy niswyddo.
Cefais anhawster i gydbwyso cyfrifoldebau gofalu.
Roedd gen i broblemau perthynas.
Bu farw ffrind/perthynas.
Materion cyfreithiol
Dewisais y cwrs anghywir.
Ni chyflawnodd y cwrs fy nisgwyliadau.
Roedd y llwyth gwaith academaidd yn rhy drwm i mi.
Teimlais nad oedd gennyf y sgiliau angenrheidiol ar gyfer y cwrs.
Ni chefais fy ysgogi i fynychu.
Ni chefais ddigon o gefnogaeth academaidd ac adborth.
Teimlais fod y cwrs yn anhrefnus.
Nid oedd digon o addysgu wyneb yn wyneb.
Nid oedd digon o addysgu ar-lein.
Roedd gen i broblemau llety.
Nid oedd yr amserlenni yn ddigon hyblyg ar gyfer fy anghenion.
Roedd diffyg gweithgarwch cymdeithasol.
Roeddwn yn hiraethu am adref.

Tystiolaeth

Pob Myfyriwr - Rhaid i bob myfyriwr lanlwytho tystiolaeth e-bost sy'n dangos eu bod wedi rhoi gwybod i'w Arweinydd Cwrs / Hyfforddwr Academaidd Personol / Tiwtor personol am eu penderfyniad i dynnu'n ôl.  

Nyrsio a Bydwreigiaeth - Rhaid i fyfyrwyr Nyrsio a Bydwreigiaeth hefyd ddarparu tystiolaeth bod arweinydd eu cwrs wedi cymeradwyo eu cais i dynnu'n ôl.  

Myfyrwyr Rhyngwladol - Rhaid i fyfyrwyr yn y DU ar fisa astudio gofyn am gyngor mewnfudo ar eu cais i dynnu'n ôl, a lanlwytho e-bost yn dangos y cyngor a roddwyd. 

Cwblhau'r broses o dynnu'n ôl

Byddwch yn cael cadarnhad bod eich cais wedi ei'i dderbyn ac yn cael ei brosesu drwy'r Ardal Gynghori Ar-lein.  

Y dyddiad effeithiol ar gyfer tynnu'n ôl o astudiaethau yw'r dyddiad y derbynnir eich Ffurflen Cais (ynghyd ag unrhyw dystiolaeth angenrheidiol) gan Yr Ardal Gynghori Ar-lein.