Tynnu’n ôl o’ch Astudiaethau

Mae'r dudalen hon yn cynnig cyngor ar bethau i'w hystyried a ble i gael cymorth os ydych chi'n ystyried tynnu'n ôl o'ch astudiaethau. Mae hefyd yn amlinellu'r broses o dynnu'n ôl os byddwch chi'n penderfynu gwneud hynny.

Am gymorth unigol â'r pwnc hwn, cysylltwch â'r Ardal Gynghori neu trefnwch apwyntiad gydag un o wasanaethau arbenigol y Brifysgol.

Cyn gwneud y penderfyniad i dynnu'n ôl

Problemau gyda'r cwrs

Os ydych yn ystyried tynnu'n ôl oherwydd eich cwrs, dylech drafod hyn gydag Arweinydd eich Cwrs neu Hyfforddwr Academaidd Personol.

Goblygiadau ariannol tynnu'n ôl

Dylech ddarllen Polisi Tynnu’n ôl, Gohirio Astudiaethau a Throsglwyddo yn Adroddiad 3 o Bolisi Ffioedd a Rheolaeth Dyled y Brifysgol i sicrhau eich bod yn gwbl ymwybodol o oblygiadau ariannol tynnu'n ôl. Os hoffech drafod y goblygiadau ariannol hyn, trefnwch apwyntiad gyda Chynghorydd Arian Myfyrwyr.

Os ydych yn derbyn benthyciad, grant, ysgoloriaeth neu fwrsar,  mae'n bwysig eich bod yn cysylltu â Chyllid Myfyrwyr neu'r sefydliadau eraill sy'n darparu cyllid i chi.

Llety

Os ydych yn byw mewn llety myfyriwr dylech gysylltu â'ch landlord (os yw'n breifat) neu'r Swyddfa Llety (os ydych yn byw mewn neuaddau). Gallant roi gwybod ichi am gyfnodau rhybudd ac unrhyw daliadau y gall fod angen eu gwneud.  Dylai'r wybodaeth hon fod yn eich cytundeb tenantiaeth hefyd.

Opsiynau eraill

Mae'n bosib yr hoffech ystyried opsiynau eraill sydd ar gael i chi yn hytrach na thynnu'n ôl, megis Toriad ar Astudio. Gall yr Ardal Gynghori gyflwyno'ch opsiynau i chi. Os nad ydych yn siŵr pa opsiwn yw'r un cywir i chi, gallwch drefnu apwyntiad gyda'r Tîm Cyngor Dilyniant i drafod eich opsiynau a derbyn cefnogaeth os ydych yn dewis parhau â'ch astudiaethau.


Os ydych yn y DU drwy fisa astudio, rhaid i chi ofyn am gyngor gan y tîm Mewnfudo a Chyngor Rhyngwladol cyn gwneud penderfyniad i dynnu'n ôl o astudiaethau. Byddant yn eich cynghori ynglŷn â goblygiadau gadael eich astudiaethau ar gyfer eich fisa presennol.


Os ydych yn fyfyriwr nyrsio neu fydwreigiaeth, mae'n rhaid i chi gysylltu ag arweinydd eich cwrs i drafod eich bwriad i dynnu'n ôl ac er mwyn iddynt gymeradwyo eich cais.

Sut i dynnu'n ôl o'ch astudiaethau

Cyn tynnu'n ôl

Dychwelyd eiddo PDC

Cyn tynnu'n ôl mae'n rhaid i chi ddychwelyd unrhyw eiddo Prifysgol sydd gennych ar fenthyg fel llyfrau llyfrgell neu offer TG.

Mynediad i'ch cyfrif TG PDC

Unwaith i'ch cais i dynnu'n ôl gael ei brosesu, byddwch yn colli mynediad i'ch cyfrif TG Prifysgol a'r holl adnoddau cysylltiedig. Mae hyn yn cynnwys eich cyfrif e-bost myfyriwr ac unrhyw storfa rithiol sy'n gysylltiedig ag ef e.e. OneDrive. 

Mae'n bwysig felly eich bod yn gwneud copïau o unrhyw e-byst a dogfennau yr hoffech eu cadw cyn cyflwyno eich cais.

Cyflwyno cais i dynnu'n ôl

Rhaid gwneud ceisiadau i dynnu'n ôl drwy'r Ardal Gynghori Ar-lein

Bydd gofyn i chi ddewis y rheswm dros dynnu'n ôl o'r opsiynau a ddangosir yn y tabl isod.Rheswm dros dynnu'n ôl Disgrifiad
Salwch corfforol Mae gennych broblem iechyd corfforol sy'n ei gwneud hi'n anodd neu'n amhosib parhau gyda'ch astudiaethau.
Salwch meddyliol Mae gennych broblem iechyd meddwl sy'n ei gwneud hi'n anodd neu'n amhosib parhau gyda'ch astudiaethau.
Afiechyd neu brofedigaeth partner, teulu neu ffrind Mae afiechyd neu farwolaeth partner, perthynas neu ffrind agos yn ei gwneud hi'n anodd neu'n amhosib parhau â'ch astudiaethau.
Cael eich cyflogi Rydych wedi derbyn swydd ac felly'n methu parhau â'ch astudiaethau.
Newid i'ch gyflogaeth bresennol Mae eich cyflogaeth bresennol wedi newid ac ni allwch barhau â'ch astudiaethau. Mae enghreifftiau'n cynnwys cynnydd mewn oriau gwaith; cyfrifoldeb neu newid i leoliad. (Mae'r categori hwn yn berthnasol i fyfyrwyr Rhan-amser neu Ôl-raddedig yn unig)
Ariannol (personol) Mae eich amgylchiadau ariannol wedi newid ac ni allwch ariannu eich astudiaethau mwyach.
Ariannol (noddwr) Mae newid i amgylchiadau eich noddwr yn ei gwneud hi'n anodd neu'n amhosib ariannu eich astudiaethau.
Cwrs heb gwrdd â disgwyliadau Nid yw'r cwrs yr hyn yr oeddech wedi'i ddisgwyl. Gallai hyn gynnwys dewis neu argaeledd modiwlau, addysgu neu asesu.
Cwrs yn rhy heriol Mae'r amser a'r ymrwymiad sydd ei angen ar gyfer y cwrs yn ormod, neu rydych wedi cael trafferthion yn academaidd ac yn teimlo na fyddwch yn gallu cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus.
Ddim yn mwynhau'r cwrs Nid yw cynnwys y cwrs o ddiddordeb i chi.
Ddim yn mynhau bywyd myfyriwr Dydych chi ddim yn mwynhau bywyd prifysgol neu'n colli teulu neu ffrindiau, e.e. eich bod chi'n hiraethu am adref

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol mae'n ofynnol i chi ddarparu tystiolaeth gan y tîm Cyngor ar Fewnfudo a Rhyngwladol sy'n cadarnhau eich bod wedi gofyn am gyngor cyn cyflwyno'ch ffurflen tynnu'n ôl. 

Os ydych yn fyfyriwr nyrsio neu fydwragedd, yna rhaid i chi ddarparu tystiolaeth bod arweinydd eich cwrs wedi cymeradwyo tynnu'n ôl o'r cwrs.

Cwblhau'r broses o dynnu'n ôl

Byddwch yn cael cadarnhad bod eich cais wedi ei'i dderbyn ac yn cael ei brosesu drwy'r Ardal Gynghori Ar-lein.  

Y dyddiad effeithiol ar gyfer tynnu'n ôl o astudiaethau yw'r dyddiad y derbynnir eich Ffurflen Cais (ynghyd ag unrhyw dystiolaeth angenrheidiol) gan Yr Ardal Gynghori Ar-lein.